О Б Жихор - Інноваційний потенціал регіону та підходи до його оцінки - страница 1

Страницы:
1  2 

17.Hayers - Roth В., Hayers - Roth F. Acognitive model of planning // Cognit. Science.

 

-  1979. Vol. 3. - P. 275-310.

18.Larner D.L. Factories, objects and blackboards // AL Axpert. - 1990. Vol. 5, №4. -P. 38-45.

19.Балицкий В.С. Программно-целевое совершенствование работы строительных организаций. - К.: Будівельник, 1987. - 106 с.

20.Баранников А.Ф. Организация управляемых производственных систем в строи­тельстве. - К.: Будівельник, 1976. - 168 с.

21.США: информационные системы и формирование структур управления. - М.: Ин-т США АН СССР, 1973. - С. 69.

22.Канарейкін В.І. Організаційно-економічний механізм ефективності і стабіліза­ції роботи промислових підприємств. - Львів, 1994. - 192 с.

23.Когович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчетов. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 320 с.

24.Федоренко В.Г. Створення фінансово-промислових груп і проблеми управління корпоративними правами // Держ. інформ. бюлетень "Про приватизацію". - 1999. - №2.

-  С.18-22.

25.Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. - 2-е вид., перероб. та доповн. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

26.Пан Н.П. Совершенствование управления проектами реформирования жилищ­но-коммунального хозяйства города: Дисс. ...канд. техн. наук: 05.13.22, ХНАГХ: - Харь­ков, 2004. - 185 с.

27.Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Ха­ркова на 2003-2010 р. / Колектив авторів під керівництвом Шутенка Л.М., Бабаєва В.М., Семенова В.Т. - Харків: ХДАМГ, 2003. - 205 с.

28.Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства Хар­ківської області на 2003-2010 рр. / Колектив авторів під керівництвом Шутенка Л.М., Кравчука А.Л., Семенова В.Т. - Харків: ХДАМГ, 2003. - 248 с.

Получено 01.08.2006

 

УДК 330.341.1 : 334.724.4 О.Б.ЖИХОР, канд. екон. наук

Львівський банківський інститут Національного банку України

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ОЦІНКИ

Запропоновано та обгрунтовано використання узагальненої функції корисності (або шкали Харрінгтона) для визначення рівня інноваційної активності регіону (реалізо­ваної частини інноваційного потенціалу регіону), а також дістало подальший розвиток зміст поняття „інноваційний потенціал регіону".

У сучасному світі поняття «інноваційний потенціал» стало кон­цептуальним відбиттям феномена інноваційної діяльності, воно розго­рталося й уточнювалося в ході методологічних, теоретичних і емпіри­чних досліджень і одержало розвиток за останні тридцять років. Дедалі це поняття знаходить все більше поширення, з'являються самостійні дослідження, присвячені аналізу різних аспектів цієї дефініції. Порів­няно недавно поняття „інноваційний потенціал" стало вводитися до понять економічної науки як економічна категорія. Однак у наукових працях воно вживається, як правило, операційно, при вирішенні інших науково-пізнавальних завдань.

В економічній літературі поняття „інноваційний потенціал" най­частіше ототожнюють з поняттями наукового, інтелектуального, твор­чого та науково-технічного потенціалів.

Метою даного дослідження є обґрунтування інтегрального показ­ника інноваційної активності регіону (інтегрального показника реалі­зованої частини інноваційного потенціалу регіону). Дослідження про­ведено на базі Головного управління статистики у Львівській області.

Проаналізуємо підходи до визначення поняття „інноваційний по­тенціал". Проведений аналіз підходів до визначення поняття "іннова­ційний потенціал" [12, с.41; 7, с.484; 4, с.245; 13, с.317; 2, с.10; 11, с.8; 9, с.204; 8, с.17; 15, с.33; 14, с.12] свідчить, що серед дослідників-науковців існує дві точки зору: інноваційний потенціал розглядається як міра готовності здійснити завдання, які забезпечують досягнення поставленої інноваційної цілі (міра готовності до реалізації проекту або програми інноваційних стратегічних змін); здібність та готов­ність підприємства (регіону, галузі, економіки країни в цілому) здійс­нити ефективну інноваційну діяльність.

Таким чином, можна стверджувати, що інноваційний потенціал регіону - це здібність та готовність   економічної системи (регіону) здійснити ефективну інноваційну діяльність. Здібність - це наявність збалансованої структури ресурсів інноваційної діяльності. Готовність - це достатність рівня розвитку потенціалу та ресурсів регіону.

Проведемо порівняльний аналіз підходів до оцінки інноваційного потенціалу регіонів (табл.1).

Узагальнюючи підходи до оцінки інноваційного потенціалу (табл.1), можна зробити висновок, що кожен другий підхід припускає залучення групи незалежних експертів; у підходах, де експертні мето­ди не застосовуються, немає показників оцінки (оцінка базується на загальновідомих методах менеджменту).

Для того щоб визначити рейтинг інноваційної активності регіону, необхідно спочатку обрати показники інноваційної активності, які бу­дуть застосовані у розрахунку інтегрального показника інноваційної активності підприємств регіону. В якості показників оцінки обрано три групи показників залежно від критеріїв оцінки. Показники інновацій­ної активності підприємств регіону запропоновано Л.М.Матросовою [10, с.447]. У даному дослідженні згадані вище показники опрацьовані в авторській редакції (скореговані з впливом часу) і представлені в


табл.2-4.

Продовження табл.1

1


2


3


4

Величина питомих фінан­сових витрат на одиницю виготовленої продукції; показник ефективності інновацій за рахунок зрос­тання продуктивності пра­ці.

Оцінка стану інноваційного потенціалу орга­нізації,

2000, [4]

 

Оцінка стану інноваційного клімату органі­зації, 2000, [4]

 

Оцінка іннова­ційної активнос­ті організації,

2000, [4]

5 блоків:

продуктовий, функ­ціональний, ресурс­ний, організацій­ний, управлінський.

 

2 компоненти: СТЕП-аналіз; аналіз стратегічних

зон.

 

7 параметрів: якість інноваційної стратегії та цілі; рівень мобілізації інноваційного по­тенціалу; рівень залучення інвести­цій; методи, куль­тура, орієнтири інноваційних змін; реакція фірми на зміну ситуації; швидкість розробки і реалізації іннова­ційної стратегії; обґрунтованість рівня інноваційної активності.

Пропонується використо­вувати загальні анкети блокових оцінок, в яких експерти проставляють свої оцінки за 5-ю шкалою.

 

Оцінка компонентів та параметрів зовнішнього середовища оцінюється експертами за 5-ю шкалою.

 

Кожен параметр інновацій­ної активності визначається експертами за 5-ю шкалою.

Підсумкова оцінка стану інноваційно­го потенціалу орга­нізації

(експерти залуча­ються).

Підсумкова оцінка інноваційного клі­мату організації (експерти залуча­ються).

Підсумкова оцінка стану інноваційної активності органі­зації (експерти залучаються).

Комплексна оцінка іннова­ційного потенці­алу підприємст­ва, 2001, [12]

Розрахункові кри­терії:

1)організаційно-управлінська сис­тема підприємства (2 критерії);

2)кадровий склад підприємства (5);

3)виробнича та науково-технічна

Визначена вага критерію та діапазон (варіант) кількіс­ної оцінки кожного крите­рію.

Розрахункове зна­чення інноваційно­го потенціалу під­приємства (експер­ти залучаються).

Продовження табл. 1

1         I          2           I              3               I 4

 

база (5);

4) ринкова актив­ність підприємства (6).

Критерії, які врахо­вуються додатково (6).

 

 

Оцінка іннова­ційного потенці­алу, 2003, [7]

Ресурси підприємс­тва визначаються як засоби, необхідні для досягнення цілей опанування нововведень та їх реалізації.

Інноваційний потенціал оцінюється за схемою: ресурси (Р)- функції (Ф)-проект (П).

Детальний підхід (за схе­мою).

Діагностичний підхід.

Інтегральна оцінка поточного стану організації відносно всіх або групи про­ектів, що вже реалі­зуються

(експерти не залу­чаються)

Потенціал під­приємства(його спроможність до інноваційної діяльності),

2003,[3]

Елементи: імідж підприємства; озна­чені перспективи інноваційного роз­витку; зацікавле­ність персоналу в інноваційному розвитку; відно­шення до зовніш­нього середовища; наявність науково-технічного потенці­алу; високий сту­пінь кадрового потенціалу; продук­тивність праці; мікроклімат в коле­ктиві.

Методика базується на використанні закону сине-ргії. Реалізація закону си-нергії на підприємстві мо­жлива на основі викорис­тання загальновідомих методів: мозкова атака, конференція ідей, кейс-метод, морфологічний аналіз та ін.

Ефект синергії. (експерти залуча­ються).

Інноваційний потенціал про­мисловості регі­онів, 2004, [6]

Реалізований та нереалізований потенціали.

Реалізована частина інно­ваційного потенціалу ви­значається відносно не­складно, якщо за її основу взяти вартість інноваційних витрат у промисловості регіону. Складніше визна­чити потенційну (нереалі­зовану) частину інновацій­ного потенціалу: необхідно врахувати фактичні і гра­ничні (максимальні в умо­вах країни) показники, які характеризують кадровий науковий потенціал,

Інноваційний поте­нціал регіону роз­глядається як скла­дова економічної оцінки трансфор­маційного потенці­алу регіону (тери­торії)

(експерти не залу­чаються)

Продовження табл. 1

1         I          2           I              3               I 4

 

 

матеріально-технічну базу та рівень фінансування НДДКР у промисловості регіонів.

 

Оцінка іннова­ційного потенці­алу підприємст­ва, 2003, [5]

Складові оцінки: інтелектуально-кадрова (4 показни­ки), технологічна (3 показники), науко­во-дослідна (4 пока­зники), ринкова (SWOT-аналіз або СТЕП-аналіз та аналіз стратегічних зон), інформаційна (3 показники).

Розрахунковий метод оцін­ки інноваційного потенціа­лу підприємства.

Розрахункове зна­чення складових інноваційного по­тенціалу підприєм­ства (експерти не залучаються).

Оцінка ефектив­ного викорис­тання науково-технічного поте­нціалу НПО, НДІ і ПКБ, 1984, [11]

Складові оцінки: рівень використан­ня трудових ресур­сів (коефіцієнт організації праці); рівень використан­ня основних засобів (коефіцієнт викори­стання основних засобів); рівень використання обо­ротних коштів (роз­рахунок величини оборотних коштів).

Розрахунковий метод оцін­ки 3-х рівнів використання науково-технічного потен­ціалу НПО, НДІ і ПКБ.

Розрахункове зна­чення складових науково-технічного потенціалу (експер­ти не залучаються).

Оцінка іннова­ційного потенці­алу господарства країни, регіону,

2004, [10]

Параметри іннова-ційності господарс­тва країни, регіону: наукоємність виро­бництва (5 показни­ків), якість і конку­рентоспроможність продукції (4 показ­ники), техніко-економічний рівень продукції (4 показ­ники), оновлення продукції (техноло­гії) (5 показників), експортоспромож-ність продукції, виробництва (3 показники).

Інноваційний потенціал визначається як комплексна характеристика спромож­ності господарства країни або регіону до інноваційної діяльності на основі показ­ників, що входять у пара­метри інноваційності гос­подарства країни, регіону.

Можливе розрахун­кове значення пока­зників, що входять до параметрів (фо­рмул не наведено). (експерти можуть бути залучені).

Продовження табл. 1


1         I          2           I              3               I 4

Описані лише складові, формул немає, 2002, [15]

Основні складові інноваційного по­тенціалу промисло­вого підприємства: матеріальні ресурси (основні засоби, оборотні активи)та інтелектуальний потенціал (немате­ріальні активи, маркетингові ре­сурси, управлінсь-ко-інфраструктурні ресурси, трудові ресурси).

Наведено кластер-чинники та показники оцінки інно­ваційного потенціалу під­приємства. Оцінка іннова­ційного потенціалу підпри­ємства являє собою як кількісну (вартісну), так і якісну оцінку.

Узагальнюючий показник відсутній. (експерти залуча­ються).

Показники нау­ково-технічного потенціалу під­приємства, 2003, [14]

Показники науково-технічного потенці­алу підприємства: матеріально-технічні, кадрові, науково-технічні, інформаційні, орга­нізаційно-

управлінські, інно­ваційні, ринкові, економічні, фінан­сові.

Основні групи показників, що визначають науково-технічний потенціал під­приємства: показники тех­нічного рівня (розгляда­ються стадії: НДДКР, ви­робництва, експлуатації), показники технічного рівня виробництва (розглядають­ся рівні: науково-технічний, організації, технології, техніки), техно­логічний рівень виробницт­ва (5 підрівнів).

Формул не наведе­но (експерти залу­чаються).


Але Л.М.Матросова зазначає [10, с.450]: "Комплексну, або зага­льну оцінку рівня інноваційної активності підприємств за допомогою обраних показників зробити важко, тому що вони мають різну розмір­ність, а їх агрегування малоефективне. Ці показники треба привести до безрозмірного вигляду шляхом співвідношення кожного з них з вели­чиною аналогічного показника в цілому по промисловості України ".

Визначену проблему можна розв'язати, застосовуючи функцію корисності (або шкалу Харрінгтона).


Для визначення рівня інноваційної активності регіону або реалі­зованої частини інноваційного потенціалу регіону запропоновано ви­користання інтегрального показника, що дозволяє визначити ранг ін­новаційної активності підприємств окремого регіону за роками (пів­річчями, кварталами). Як інтегральний показник ефективності викори­стано узагальнену функцію корисності (або шкалу Харрінгтона) (ри­сунок).

В основі зазначеного показника лежить ідея перетворення нату­ральних значень кожного показника інноваційної активності (табл.5) в безрозмірний вигляд у   (табл.6) з наступним визначенням часткових

функцій за шкалою Харрінгтона dr. (табл.7) та інтегрального показ-

ника інноваційної активності регіону D (табл.8):

r

D = ^ П dn ,     dn = exp(- exp(-yFj )),


де r - число показників, які використовуються для оцінки інновацій­ної активності; dr - часткова функція, яка визначена за шкалою Хар­рінгтона; yr - показник інноваційної активності в безрозмірному ви­гляді.

Для того, щоб застосувати шкалу Харрінгтона [1, с.45], необхідно всі досліджувані показники перевести до безрозмірного вигляду відпо­відно до осі абсцис (за допомогою ділення граф табл.4 на загальний знаменник, що приводить всі натуральні значення даної графи до без­розмірного вигляду не більш ніж 3).

За результатами дослідження отримано подальший розвиток зміс­ту поняття „інноваційний потенціал регіону", під яким розуміється здібність та готовність економічної системи (регіону) здійснювати ефективну інноваційну діяльність.

У даному дослідженні для визначення рейтингу інноваційної ак­тивності регіону запропоновано та обґрунтовано використання інтег­рального показника інноваційної активності регіону (інтегрального показника реалізованого інноваційного потенціалу регіону), в якості якого використано узагальнену функцію Харрінгтона.

1.Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных решений. - М.: Наука, 1976. - 279 с.

2.Гамидов Г.С., Колосов В.Г., Османов Н.О.. Основы инноватики и инновацион­ной деятельности. - СПб.: Политехника, 2000. - 323 с.

3.Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, ме­тодологія, стратегічне управління. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 2003. - 308 с.

4.Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для ме­неджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. - М.: ИНФРА-М, 2000. -

272 с.

5.Жихор О.Б. Оцінка достатності потенціалу підприємств для реалізації проектів інноваційного розвитку // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економі­ка. Вип.14. - Ужгород, 2003. - С.113-119.

6.Захарченко В.І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних систе­мах України. - Вінниця: Гіпаніс, 2004. - 547 с.

7.Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент. - К.: КНЕУ, 2003. - 504 с.

8.Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 352 с.

9.Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента / Под ред. проф. В.А.Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 208 с.

 

10.Матросова Л.М. Формування організаційно-економічного механізму управлін­ня інноваційними процесами у промисловості. - Луганськ: СУДУ, 2000. - 462 с.

11.Научно-технический потенциал отрасли / А.В.Абрамов, О.Г.Александров, А.Н.Белов и др. - М. Экономика, 1984. - 104 с.

12.Симпсон Э.А., Бубенко П.Т. и др. Концепция инновационной модели социаль­но-экономического развития Харьковской области «Харьковский инновационный порт».

 

- Харьков: Северо-Восточный научный центр НАН и МОН Украины, 2001. - 58 с.

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О Б Жихор - Визначення величини дисконту при обгрунтуванні інвестиційних проектів

О Б Жихор - Інноваційний потенціал регіону та підходи до його оцінки