О М Пєтухова - Інноваційний розвиток харчової промисловості у світлі вирішення продовольчої проблеми світу - страница 1

Страницы:
1 

УДК 330.341.1:338

Пєтухова О.М., к. е. н. Petukhova O.M.

Пєтухова О.М.

 

Інноваційний розвиток харчової промисловості у світлі вирішення продовольчої проблеми світу - О М Пєтухова

 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY IS IN LIGHT DECISIONS OF FOOD PROBLEM OF THE WORLD

 

 

ИННОВАЦИОННОЕ                                 РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ МИРА

 

В статті проаналізовано сучасний стан, вплив фінансової кризи та основні напрями інноваційного розвитку харчової промисловості. Доведено необхідність активізації інноваційної діяльності підприємств галузі з метою забезпечення продовольчої безпеки держави.

Ключові слова: продовольча безпека, інноваційний розвиток, підприємства харчової промисловості.

 

 

The modern state, influence of financial crisis and basic directions of innovative development of food industry, is analyzed in the article. The necessity of activation of innovative activity of enterprises of industry is well-proven with the purpose of providing of food safety of the state.

Key words: food safety, innovative development, enterprises of food industry.

 

 

В статье проанализировано современное состояние, влияние фінансового кризиса   и   основне   направления   инновационного   развития пищевойпромышленности. Доказана необходимость активизации инновационной деятельности предприятий отрясли с целью обеспечения продовольственной безопасности государства.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, инновационное развитие, предприятия пищевой промышленности.

 

 

Вступ. Проблема забезпечення харчовими продуктами може розглядатись як один із найважливіших аспектів формування високого рівня життя населення будь-якої країни. Споживання харчових продуктів з метою підтримки фізіологічного стану є базовою із людських потреб. Як свідчить світовий досвід, нині продовольча безпека є об'єктом особливої уваги у всіх економічно розвинутих країнах. Водночас, не зважаючи на прискіпливу увагу до продовольчої проблеми з боку світового співтовариства, вона не лише залишається невирішеною, але й суттєво загострюється, що обумовлює важливість досліджень у сфері забезпечення населення планети доступними і повноцінними харчовими продуктами.

 

 

© О.М.Пєтухова, 2010.

Тенденції розвитку світової економіки переконливо доводять: якщо Україна прагне бути самостійною й незалежною державою, то у неї не може бути іншого шляху розвитку, ніж формування економіки інноваційного типу. Недооцінювання цієї обставини вже в найближчі роки може призвести до того, що Україна буде витіснена з ринку, а це врешті-решт не дасть їй змоги піднести до сучасних стандартів рівень життя населення й забезпечити безпеку держави в цілому [1, с.16].

Характерною рисою сучасної економіки України є нестабільність процесів, що відбуваються. У цих умовах, як показує світовий досвід, одним з найбільш реальних шляхів досягнення підприємствами успіху на ринку є їх орієнтація на інноваційний розвиток, який передбачає безупинне оновлення асортименту продукції та технологій виробництва, удосконалення системиуправління виробництвом та збутом, пошук нових сфер та способів реалізації власного потенціалу. Саме такий підхід забезпечить підприємству конкурентні переваги, допоможе зміцнити ринкові позиції та надасть можливість розвиватись на перспективу [2, с. 99].

Постановка завдання. У сучасних умовах глобалізації світової економіки та загострення продовольчої проблеми конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості на світових ринках визначається темпами впровадження у виробництво новітніх науково-технічних рішень.

Різноманітні аспекти інноваційного розвитку, фінансового забезпечення й ефективності інновацій, державного регулювання інноваційних процесів досліджували у своїх працях В.Александров, Ю.Бажал, О.Волков, В.Геєць, Б.Данилишин, О.Дацій, М.Денисенко, С. Ілляшенко, М.Йохна, С.Онишко, Н.Краснокутська, М.Крупка, Д.Крисанов, М.Стадник, Т.Тарасенко, Л.Федулова та багато інших вчених. Водночас, не зважаючи на всю цінність поведених досліджень, залишаються недостатньо розробленими проблеми розвитку інноваційної діяльності на рівні окремих галузей народного господарства, зокрема харчової промисловості України. Відсутність довгострокової концепції забезпечення продовольчої безпеки держави та інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості вимагає дослідження сучасного стану, особливостей, тенденцій та основних напрямків розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств харчової промисловості в умовах міжнародної інтеграції та посилення уваги з боку світового співтовариства до України як перспективного партнера у вирішенні проблеми забезпечення населення харчовими продуктами.

Результати. Становлення України як незалежної економічно стабільної держави відбувається в епоху світової глобалізації.

В контексті глобалізації ринку продовольства та зростання попиту на продукти харчування світове співтовариство розглядає Україну як країну нових можливостей. За оцінками експертів у найближчі роки світ очікує значне зростання попиту на харчові продукти. До основних факторів, що зумовлюютьнеобхідність прискореного розвитку АПК, зокрема харчової промисловості, слід віднести зростання кількості населення, підвищення вимог споживачів та зміну структури споживання. Боротьба за здоровий спосіб життя, що набула поширення в економічно розвинених країнах світу, зумовлює переорієнтацію розвитку виробництва харчових продуктів не лише у напрямку збільшення обсягів виробленої продукції, але й підвищення її харчової цінності, спрямування на оздоровчу й профілактичну дію та безпеку споживання. Попит на продукцію підприємств харчової промисловості зростає одночасно з підвищенням потреби у ній та зростанням платоспроможності населення.

З іншого боку, поряд зі зростанням попиту на харчові продукти, проявляється й інша сторона - виробництво та пропозиція їх обмежується низкою чинників, серед яких провідну роль відіграє критичний стан сировинної бази, зокрема зменшення площ сільськогосподарських угідь, погіршення родючості ґрунтів, скорочення поголів'я великої рогатої худоби тощо.

Останніми роками спостерігається стрімке виведення земель зі сфери сільськогосподарського призначення. Використання великої кількості пестицидів чинить негативний вплив на якість кінцевої продукції. Водночас надії на активізацію сільськогосподарського виробництва на базі розвитку біотехнологій (зокрема генномодифікованої продукції) є суперечливими. Глобальне потепління, періодичні засухи та повені, інші кліматичні зміни та екстремальні ситуації, зміна співвідношення цін між продукцією АПК і цінами на газ, електроенергію, нафту, не залишають надії на безхмарний розвиток сільського господарства.

У таких суперечливих умовах забезпечення ефективної діяльності підприємств харчової промисловості полягає у переорієнтації їх на інноваційний тип розвитку. У вирішенні цієї проблеми важливу роль відіграє пошук економічних, організаційних та соціальних інструментів, які дозволять забезпечити взаємоузгодженість інтересів сільськогосподарських виробників, підприємств харчової промисловості та споживачів продукції.

Результати аналізу діяльності підприємств харчової промисловості свідчать про спад виробництва у період до 2005 року і динамічне зростання протягом 2005 - 2007 років (табл. 1).

Таблиця 1


Індекси обсягу виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за видами діяльності (у відсотках до попереднього року)

Світова фінансово-економічна криза перервала цикл зростання галузі.

Нинішній етап розвитку національної економіки характеризується згортанням виробництва, зменшенням обсягів випуску промислової продукції майже в усіх видах економічної діяльності, зростанням безробіття, зниженням прибутків виробників і надходженням податків до бюджетів усіх рівнів тощо. В особливо складних і суперечливих умовах опинилась центральна ланка продовольчого ланцюга - харчова промисловість України, яка тісно пов'язана,з одного боку, з аграрною сферою, звідки надходить сировина на переробку, а з іншого - із сферою торгівлі, що спеціалізується на реалізації споживачеві кінцевої продовольчої продукції. Зокрема, за 2008 р. промислове виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, порівняно з попереднім роком, зменшилося на 0,9 %, причому майже весь спад припав на четвертий квартал [4, с. 4].

Водночас агропромисловий комплекс, у тому числі й підприємства харчової промисловості, виявились більш стійкими до кризових потрясінь, і в галузі збереглась відносно стійка виробничо-фінансова ситуація. Разом із тим підприємства харчової промисловості зберігають й значний потенціал зростання (табл. 2).

Таблиця 2


Кількість   підприємств   харчової   промисловості,   що здійснювали інноваційну діяльність

З 2009 року падіння економіки призупинилось і почався процес збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції.

Зростаючий ступінь відкритості економіки України і ріст інтеграційних процесів у світовій економіці, а також викликане цим зростання конкуренції з боку закордонних товаровиробників, ставлять вітчизняні підприємства перед необхідністю адаптації своєї діяльності відповідно до умов господарювання, які докорінно змінилися і продовжують змінюватися, зважаючи при цьому на світові тенденції розвитку [5, с.22].

Очевидно, що позитивні тенденції подальшого розвитку харчової промисловості формуються, перш за все, на вже існуючій базі. Тому в економічному господарюванні будуть продовжені тенденції, характерні для докризового періоду. Водночас відбуватиметься коригування стратегії розвитку галузі з врахуванням нових реалій.

Якщо сьогодні проблема забезпечення населення харчовими продуктами, в силу їх недостатнього виробництва, вирішується в напрямі кількісного збільшення обсягів виробництва харчових продуктів, то в майбутньому вона буде видозмінюватися в напрямі створення прогресивних ресурсозберігаючих технологій з використанням нових, нетрадиційних видів сировини та розробки принципово нових харчових продуктів, зокрема продуктів із лікувальними, імуностимулюючими та радіопротекторними властивостями, підвищеної харчової та біологічної цінності, швидкого приготування, дитячого, лікувально-профілактичного призначення тощо.

Слід зазначити, що економіка харчової промисловості знаходиться на порозі змін. Криза породжує не лише проблеми, але й численні можливості для неординарного розвитку підприємств. Саме в часи кризи закладаються підвалини формування тенденцій подальшого розвитку економіки. У нинішній ситуації, коли вже спостерігаються прояви відродження економіки, слід очікувати й значної активізації інноваційних процесів, розвиток яких у харчовій промисловості обумовлюється як зовнішніми факторами (конкуренція, смаки споживачів, вимоги до якості, ціни на енергоносії, критичний стан сировинної бази), так і внутрішніми (енергоємність виробництва, застарілі основні засоби і неефективні системи управління бізнес-процесами).

За період, що минув від початку світової фінансової кризи, підприємства харчової промисловості адаптувались до умов нових реалій. Показники діяльності підприємств галузі підтверджують процес відновлення на якісно новому рівні: підвищується ефективність діяльності підприємств шляхом модернізації обладнання, впровадження нових матеріало- і енергозберігаючих технологій,   реінжинірингу   бізнес-процесів,   логістики,   розроблення тавпровадження високоефективних сучасних бізнес-моделей виробничих та управлінських процесів. Характерно, що новаторство охоплює практично усі сфери діяльності підприємств: виробництво, маркетинг і навіть соціальну відповідальність.

Водночас, не зважаючи на позитивні зрушення в економіці України, у тому що стосується її інноваційної складової, зберігаються проблеми. Факторами, що найбільш перешкоджають здійсненню інноваційної діяльності, є нестача власних коштів підприємств, великі витрати на нововведення, недостатня фінансова підтримка держави, високий економічний ризик, тривалий термін окупності нововведень, недосконалість законодавчої бази, відсутність кваліфікованого персоналу, недостатність інформації про нові технології та продукти тощо.

Слід зазначити, що в умовах наростання глобальної продовольчої кризи харчова промисловість України має значні перспективи розвитку. Відновлення виробництва харчових продуктів відбувається порівняно високими темпами. Одним із найбільш стримуючих факторів залишається низька купівельна спроможність населення. Очікуваний при вступі України у СОТ наплив дешевих неякісних харчових продуктів на практиці обернувся зменшенням обсягів збуту тих харчових продуктів вітчизняного виробництва, рівень якості яких не відповідає вимогам споживачів. Фінансово-економічна криза підштовхнула підприємства до швидкого переходу на світові вимоги якості та стандарти. Тому перед підприємствами харчової промисловості постало першочергове завдання утримати завойовані конкурентні позиції шляхом покращення якості продукції, модернізації технологій виробництва й удосконалення організації збуту продукції.

Однак для підприємств харчової промисловості актуальне не лише питання захисту освоєних сегментів вітчизняного ринку, а й експансія на зарубіжні. Власне цю програму підприємства активно реалізують уже зараз, оскільки вступ до СОТ спростив доступ до багатьох ринків. Українських виробників цікавлять, перш за все, ринки Росії, США і Польщі. Виходити наперенасичені продукцією ринки дальнього зарубіжжя вітчизняним підприємствам поки що складно і дорого.

Одна із головних тенденцій українського ринку харчових продуктів -зростаючий попит вітчизняних споживачів на продукцію вищої якості, але за прийнятною ціною. Таким чином, можна визначити два пріоритети подальшого розвитку підприємств харчової промисловості: з одного боку, виробництво продукції хорошої якості за доступною ціною, а з іншого - створення високоякісної продукції преміум-класу.

Посилення конкуренції на ринку змушує підприємства постійно удосконалювати методи роботи зі споживачами. У цій сфері проявляються певні тенденції: на розвинутих ринках більш ефективні альтернативні канали продажу продукції, тоді як на тих, що розвиваються, кращий результат приносять власна мережа та філіали. На етапі становлення перебувають також й інноваційні канали просування, наприклад, продаж харчових продуктів через Інтернет.

Постійно удосконалюючись, підприємства прагнуть пропонувати не лише традиційні для ринку продукти, але й надавати споживачам нові можливості. Зокрема, розширяється спектр упаковки продукції, удосконалення її форми, місткості, розроблення продуктів з новими властивостями, створення й виробництво корисних для здоров'я продуктів харчування.

Підприємства галузі постійно працюють над тим, що потрібно споживачеві сьогодні, і що йому може знадобитися у майбутньому. Тому виробники прагнуть розробляти і впроваджувати істинно інноваційні пропозиції, відповідаючи тим самим на нові смакові запити споживачів і вимоги сучасного стилю життя.

Довіряючи українським виробникам у питаннях якості, споживач починає звертати увагу й на інші фактори. Сучасний споживач прагне купувати продукти з додатковими цінностями, у красивій і зручній упаковці. Особливим попитом користуються вироби, які здатні підкреслити стиль та індивідуальність покупця, допомагають його самовираженню в соціумі. Деякі кондитерські талікеро-горілчані вироби вже стали статусними товарами, здатними виразити заможність і смак покупця. Причому в Україні це стосується не лише продукції преміум-класу, але й, у деяких випадках, виробів середнього цінового сегменту, оскільки клас і якість продукту визначається не стільки його вартістю, скільки комплексною оцінкою споживачем (візуальні, тактильні, смакові враження).

Одним із найважливіших питань стимулювання інноваційного розвитку харчової промисловості є його фінансове забезпечення. З відновленням зростання світової економіки, покращення ситуації в економіці України і проходження піку політичних ризиків, об'єктивно зростає притік капіталу у виробництво. Причому слід очікувати не лише значних іноземних інвестицій, але й повернення раніше вивезеного вітчизняного капіталу. Усе це закладає підґрунтя активізації інноваційної діяльності.

На наше глибоке переконання агропромисловий комплекс, у тому числі й харчова промисловість України, має величезні шанси для подальшого економічного розвитку. Суттєвою перевагою нашої країни є родючі чорноземи, а також збереження традиційного натурального виробництва. Розвиток харчової промисловості України складає значну конкуренцію для країн Західної Європи. Україна має всі шанси стати конкурентоспроможною державою, виробляючи натуральні, екологічно чисті харчові продукти, й отримати на цій основі новий виток свого розвитку.

Висновки. Питання активізації інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості необхідно вирішувати у контексті загального економічного розвитку України та світового співтовариства.

За період, відколи Україна стала повноправним членом СОТ, значних змін у діяльності підприємств харчової промисловості не відбулося. Загострення економічного суперництва закрило доступ на ринок неякісній продукції. Насичення вітчизняного ринку призведе до підвищення ролі інноваційної продукції і технологій, оскільки на максимальний прибуток зможуть розраховувати лише ті підприємства, які швидше від інших встигатимуть впроваджувати інновації. Крім того, використання сучаснихновітніх технологій дозволить економити ресурси, сировину, матеріали, паливо на всіх стадіях виробничого процесу. Отже, успіх у майбутньому залежатиме від ефективної інноваційної політики.

Література:

1.      Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. - К.: Либідь, 2006. -

480 с.

2.      Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці / [Ілляшенко С. М., Прокопенко О. В., Мельник Л. Г., Божкова: В. В., Тєлєтов О. С.]; під ред. С. М. Ілляшенко. Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. — 582 с.

3.      Статистичний щорічник України за 2008 рік /За редакцією Осауленка Олександра Григоровича/ Державний комітет статистики України. - К., 2009. -566 с.

4.      Моніторинг економічного і соціального розвитку підприємств і організацій АПК за 2008 рік / Міністерство аграрної політики України. Департамент економіки та управління державною власністю. - К., 2009. - 45 с.

5.      Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: Проблеми, концепції, методи: навч. посіб. / С. М. Ілляшенко. Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. — 278 с.

 

 

Надійшла до редколегії

 

 

 

 

Статтярекомендована до друку д-ром екон. наук, проф. Мостенсъкою Т.Л.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О М Пєтухова - Теоретичні засади створення інноваційних структур кластерного типу у харчовій промисловості україни

О М Пєтухова - Методичний підхід до здійснення аналізу інноваційної діяльності

О М Пєтухова - Актуальні проблеми розвитку інноваційної діяльності в україні

О М Пєтухова - Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості україни

О М Пєтухова - Еволюція теорії інновацій у процесі соціально-економічного розвитку суспільства