О Ю Приходько - Інноваційні підходи організації навчання на уроках української мови - страница 1

Страницы:
1 

Приходько О.Ю. Інноваційні підходи організації навчання на уроках української мови // Зміст та специфіка сучасного науково-методичного забезпечення вступу у ВНЗ : Матеріали VHI Міжрегіонального семінару. -К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2013. - С. 141-148.

 

 

інноваційні підходи організації навчання на уроках української мови

 

У статті обґрунтовано необхідність інноваційного навчання на уроках української мови з точки зору новітніх тенденцій/підходів до формування особистості у сучасній освіті, а саме особистісно зорієнтованого навчання (ОЗН) і компетентнісного підходу (КП). Запропоновано цілісну модель інноваційного навчання, репрезентовану системою форм, методів і прийомів її реалізації у контексті сучасного уроку української мови.

Ключові слова: інноваційне навчання, особистісно зорієнтоване навчання (ОЗН), компетентнісний підхід (КП), інтерактивне навчання, інформаційно-комп'ютерні технології (ІКТ), нестандартні уроки.

Сучасна школа - школа ХХІ століття - зорієнтована на підготовку не просто освіченої розвиненої особистості, а універсальної людини, здатної повною мірою реалізувати себе в житті, знайти вихід із будь-якої ситуації, бути мобільною і конкурентоспроможною на ринку праці, стати фахівцем-професіоналом європейського рівня. Тому вочевидь назріла потреба перейти від навчально-предметного змісту, як стрижневого у розвитку й формуванні особистості, до іншого ядра - особистісно зорієнтованого, діяльнісного, що ґрунтується на засвоєнні й розвитку універсальних способів вивчення світу.

Поряд із особистісно зорієнтованим навчанням (ОЗН) не менш актуальним у сучасній освіті є компетентнісний підхід (КП) у вивченні шкільних предметів.

Під ОЗН розуміємо таке навчання, яке дає кожному учневі, спираючись на його здібності, нахили, інтереси,особистісні цінності й суб'єктивний досвід, можливість реалізувати себе в пізнавальній та інших видах діяльності.

Компетентнісний            підхід, запропонований

загальноєвропейськими рекомендаціями, передбачає формування низки компетентностей, якими повинен оволодіти кожен учень. Ключові компетентності необхідні для особистих досягнень і розвитку, активного громадянства і працевлаштування. Рекомендаціями Європейського парламенту та Європейської Ради (Рамковими рекомендаціями) визначено 8 ключових компетентностей:

           спілкування рідною мовою;

           спілкування іноземними мовами; математична компетентність та основні

компетентності у природничих і точних науках;

ІКТ-компетентності (інформаційно-комп'ютерні технології);

           навчання вчитись;

           соціальна і громадянська компетентність; почуття ініціативності та взаємодії (підприємницька

компетентність);

знання культури і самовираження (культурна компетентність) [1].

 

Отже, актуальність дослідження полягає у тому, що ОЗН і КП вимагають оновлення системи викладання, а саме поряд із традиційними методами запроваджувати нетрадиційні (інноваційні) форми навчання. І хоча інноваційне навчання є альтернативою традиційному, обидва ці підходи повинні органічно поєднуватись і взаємодоповнювати один одного.

Проблемі інноваційного навчання на уроках української мови присвячені праці таких вітчизняних педагогів - лінгвістів, як Л. Варзацька, О. Горошкіна, Л. Кратасюк, М. Красовицький, Т. Окуневич, М. Олійник, М. Пентилюк, Л. Пироженко, О. Пометун, Т. Симоненко, Л. Щербина, методиці проектних технологій (К.Баханов, В.Гузєєв, І.Єрмаков , О.Пєхота), однак на сьогодні відсутня комплексна  теоретична  модель   інноваційного навчання,представлена системою форм, методів і прийомів її реалізації у контексті сучасного уроку української мови. Метою дослідження є обґрунтування важливості інтеграції інноваційного навчання в сучасний урок української мови, створення методологічної моделі такого навчання та визначення комплексу форм, методів і прийомів її реалізації. Інноваційне навчання (у широкому значенні) - процес створення й поширення нових засобів/нововведень для розв'язання тих педагогічних проблем, що досі вирішувалися якось інакше, а також результат творчого пошуку оригінальних нестандартних розв'язань різноманітних педагогічних ситуацій.

Метою інноваційного навчання є:

розвиток спроможності учнів до спільної діяльності в нових ситуаціях;

           забезпечення позитивної мотивації здобуття знань;

           розвиток творчої особистості;

           створення ситуації успіху;

створення    сприятливих   умов    для повноцінної діяльності кожної дитини.

 

Суть інноваційних підходів - у введенні новоутворень у традиційну систему.

На думку Пентилюк М.І., нові підходи до технології уроку створюють сприятливі умови для розвитку творчості учнів, формування мовної особистості й ставлять ряд вимог до вчителя, а саме: уміння діагностувати цілі навчання, досконало володіти мовою, розробляти опорні конспекти, створювати нові види наочності, вільно володіти проблемним навчанням, організовувати групову та індивідуальну роботу з використанням комп'ютерів [2].

Проте головною дійовою особою в інноваційному навчанні постає учень, що є принципово відмінним від традиційного навчання. Традиційне навчання передбачає одновекторну взаємодію в напрямку вчитель - учень, де вчитель є головним ініціатором та рушійною силою усіх педагогічних   процесів.   Традиційна   система викладаннявивищує вчителя над учнем, передбачаючи безапеляційний
авторитет педагога, котрий разом із книгою є єдиним
джерелом  знань.            Іншу  роль   відіграє  вчитель за

інноваційного навчання: він сходить із п'єдесталу і стає одним із тих, хто допомагає вчитися. Іншими словами -змінює свою роль.

За таких умов навчання перевага надається тим формам взаємодії, що забезпечують високий рівень активності кожного учня, тобто - інтерактивному навчанню. Уроки із залученням інтерактивних форм навчання враховують інтереси і здібності кожного учня.

Інтерактивне навчання - один зі способів реалізації інноваційного підходу поряд із нестандартними уроками і комп'ютерними технологіями (ІКТ).

Модель реалізації ОЗН і КП через інноваційне навчання можна відтворити у схемі:

ОЗН + КП

 

Інноваційне навчання

Т
ситуацій                          - урок-аукціон           - застосування

програми Power
метод симуляцій      II            II Pomt

круглі столи

«мозковий штурм»

«мікрофон» метод інциденту

метод маєвтика

 

 

Щодо наповнення, ця схема є умовною і варіативною. Оскільки інноваційне навчання створює широкі можливості для застосування креативних здібностей учителя, інтерактивні та нестандартні форми можуть бути різноманітними. Головна пересторога - не захопитися грою, картинкою, вміло поєднувати, дозувати традиційне та інноваційне. Особливою популярністю серед школярів користуються «мозковий штурм» ( атака запитаннями, що вимагає швидких, конкретних і лаконічних відповідей), метод інциденту (спрямований на вироблення адекватних способів поведінки в напружених ситуаціях), метод маєвтика (ставить за мету змінити звичайний хід думок (несподіваним запитанням), змінити стереотипне ставлення дитини до певної ситуації), метод симуляції (створена вчителем ситуація, під час якої учні у спрощеній формі копіюють процедури, пов'язані з діяльністю суспільних інститутів, що існують у реальному економічному, політичному та культурному житті) тощо.

Суть інтерактивного навчання сконцентрована у словах китайського педагога Конфуція:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. Коли я чую, бачу й обговорюю, я набуваю знань і навичок

 

Ці твердження обґрунтовують необхідність активних методів навчання, в основі яких - взаємодія або інтерактив (з англ. Interaction).

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що взаємодія вчителя і учня розуміється як безпосередня міжособистісна комунікація, найважливішою особливістю якої є здатність «брати на себе роль іншого», уявляти, як її сприймає партнер у спілкуванні або група, і відповідно інтерпретувати ситуацію та конструювати власні дії. Отже, інтерактивне навчання - це здатність до взаємодії й діалогу.

Ефективність інтерактивного навчання очевидна. Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) було проведено дослідження, яке показує, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння матеріалу порівняно з іншими видами навчальної діяльності:

           Лекція - 5% засв.

           Читання - 10% засв.

           Відео/аудіо матеріали - 20% засв.

           Демонстрація - 30% засв.

           Дискусійні групи - 50% засв.

           Практика через дію - 75% засв.

           Навчання інших/застосування отриманих знань відразу ж - 90% засв. [4].

 

Як бачимо, саме останніх три види навчальної діяльності, що є інтерактивними, мають найвищий відсоток засвоєння матеріалу (від 50% до 90%).

Інтерактивний підхід передбачає використання активних/ дієвих форм і методів навчання (див. схему). Ці форми засновані на спілкуванні, діалозі, зіставленні різних точок зору.

Найбільш оптимальною й ефективною з інтерактивних форм є робота в групах. Особливо важливим за такої формидіяльності є те, що учні мають можливість виконувати різні ролі, а саме:

           партнерів, що вчаться співробітництву; учасників,  які  шукають  альтернативне вирішення

проблеми;

мислителів,    що    аналізують    взаємозв'язки між явищами;

співрозмовників,    які    вміють    активно слухати, підтримувати розмову, досягати згоди, домовлятися;

           експертів, що аналізують проблему;

друзів, які піклуються один про одного, допомагають, довіряють.

 

Інноваційне навчання реалізується також через нестандартні підходи у викладанні, а саме нестандартні уроки (див. схему), організацію нестандартних завдань чи запитань, нетрадиційних форм повторення, закріплення чи перевірки вивченого матеріалу. Кросворди, ребуси, загадки, сенкани, різноманітні лінгвістичні ігри («Поле чудес», «Щасливий випадок» тощо) - нестандартні вкраплення у традиційний урок, що особливо подобаються дітям. Популярними серед школярів є і творчі роботи-перевтілення на кшталт «Я - шкільна дошка», «Я - переповнений тролейбус», «Я - перша весняна квіточка») тощо.

Сучасний школяр майже не уявляє свого життя без комп'ютера, що є закономірним результатом розвитку інформаційного суспільства, упровадження інформаційно-комп'ютерних технологій (ІКТ) в усі сфери життя, у тому числі й освіту. Тому в умовах глобалізації й тотальної комп'ютеризації інновацією є впровадження ІКТ в навчальний процес. Використання ІКТ на уроках української мови (див. схему) стає можливим завдяки новим технічним засобам (інтерактивна (електронна) дошка, магнітно-маркерна дошка (фліпчат), діаскопічний проектор, комп'ютер тощо). Спілкування он-лайн, електронні завдання, тести, тренінги сприяють не лише миттєвій, індивідуальній і продуктивній взаємодії вчителя та учня, а й підвищуютьзацікавленість школярів навчанням, готують їх до повноцінного творчого комфортного існування в інформатизованому суспільстві.

Таким чином, можна підсумувати, що інноваційне навчання в умовах інтеграції і глобалізації є рушієм сучасного навчального процесу. А вдала інтеграція інноваційних і традиційних підходів до навчання сприятиме розвитку творчих здібностей учнів, реалізації стратегій особистісно зорієнтованого навчання, успішному формуванню ключових життєво важливих компетенцій.

 

 

література

1.   Ключові компетентності для освіти впродовж усього
життя.

З рекомендацій Європейського парламенту та Європейської Ради ; пер. О.Є. Гарцули // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. -№1. - С.4-10.

2.  Пентилюк М.І. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / М.І. Пентилюк. - К.: Ленвіт, 2000. -264с.

3.  Конфуций. Беседы и суждения [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.lunyu.ru - Назва з екрана.

 

4.    Детский лагерь. Истоки толерантности. Інтерактивні технології навчання [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.tolerspace.org.ua/psiholog/inter-tekhn1.htm

5.    Інтерактивні технології навчання / [авт.-упор. І. І. Дівакова]. Тернопіль : Мандрівець, 2009. — С. 23—27.

6.    Пентилюк М.І. Сучасний урок української мови / М.І. Пентилюк, Т.Г. Окуневич. Х.: Вид. група «Основа», 2007. — 176 с.

7.    Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко; за ред.

О.І. Пометун. — К.: Вид-во А.С.К., 2004. — 192 с.

Страницы:
1 


Похожие статьи

О Ю Приходько - Інноваційні підходи організації навчання на уроках української мови