О В Климова - Іноземна мова (англійська мова) навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів і курсу - страница 1

Страницы:
1  2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ректор

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

)____________________ Іванов С.В.

(Підпис)     (Прізвище, ініціали)

 

«___ »__________________ 2012 р.

ІНОЗЕМНА МОВА

 

(АНГЛІЙСЬКА МОВА)

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК до практичних занять та самостійної роботи над темами

"Passive Voice" та "Infinitive" для студентів І курсу всіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання

Реєстраційний номер електронного навчального посібника у НМВ 41.23-01.06.2012

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

ділової іноземної мови

та міжнародної комунікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ НУХТ 2012


Протокол № 9 від 22.04.2012 р.

Іноземна мова (англійська мова): Навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу всіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання / Уклад.: О.В. Климова - К: НУХТ, 2012. - с. 49

 

 

 

 

Рецензент:                                          Г.А. Чередніченко, кандидат пед. наук

 

 

 

 

 

Укладач:                        О.В. Климова, кандидат філол. наук

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск Г.А. Чередніченко, кандидат пед. наук, завідувач кафедри, доц.

ВСТУП

 

Навчальний посібник призначений для студентів І курсу всіх напрямів підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання.

Даний посібник розрахований на студентів, які вивчають англійську мову з метою використання її в професійній діяльності, в практичній роботі за кордоном або в межах країни при роботі зі спеціальною іноземною літературою.

Тематика, лексичний мінімум, система граматичних вправ спрямовані на досягнення головної мети.

Мета даного навчального посібника - сформувати та розвинути граматичні навички та навички розуміння та перекладу граматичних структур.

Даний навчальний посібник дає студентам теоретичні пояснення та вправи для тренування та активізації отриманих знань.

Даний навчальний посібник сприятиме формуванню у студентів загальних та професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій та є додатковим спонукальним мотивом до удосконалення граматичних навичок та писемного мовлення в професійній сфері.

ЧАСТИНА І

 

ПАСИВНИЙ СТАН

 

 

Речення з дієсловом-присудком у формі пасивного стану вживаються в англійській мові (як і в українській) тоді, коли головний інтерес для співрозмовників становить особа або предмет, на які спрямована дія (об'єкт дії), а не той, хто виконує дію (суб'єкт дії), як у реченнях з дієсловом у формі активного стану.

 

e.g. A new problem has been put forward.

Було запропоновано нову проблему.

 

 

У реченнях з пасивним станом об'єкт дії виражається підметом, а суб'єкт дії або зовсім не згадується, або виражається прийменниковим додатком з прийменниками by або with.

Реченням такого типу в українській мові звичайно відповідають неозначено-особові речення.

 

e.g. Football is played all over the world.

У футбол грають у всьому світі.

 

The wounded were flown to hospital.

Поранених відправили до госпіталю літаком.

 

I am told you're an excellent chess-player.

Мені говорили, що ви чудовий шахіст

або, рідше, речення з дієсловом у формі пасивного стану:

e.g. International Women's Day is celebrated on March 8.

Міжнародний жіночий день святкується 8 березня.

 

A new school building is being built in our street.

На нашій вулиці будується новий будинок, школи.

 

 

Приклади речень з дієсловом у формі пасивного стану, в яких суб'єкт дії виражений прийменниковим додатком, з прийменниками by або with:

 

e.g. Many trees were planted by our schoolchildren last autumn.

Багато дерев було посаджено нашими школярами минулої осені.

The sky was covered with clouds.

Небо вкрито хмарами.

 

Часи пасивного стану мають в основному ті самі значення, що й відповідні часи активного стану. У розмовній мові пасивний стан вживається порівняно рідко.

1. Різні способи перекладу присудка у пасивному стані.

I.     1). При перекладі українською мовою пасивний стан може передаватися:

 

а)         пасивним дієприкметником минулого часу;

б)         дієсловом на -ся відповідно часу, особи та числа;

в)         дієсловом активного стану відповідно часу, 3-ї особи множини, що є
частиною неозначено-особового речення.

 

e.g. The experiments were made last year.

а)     Досліди (були) проведені у минулому році. б)     Досліди проводилися у минулому році. в)     Досліди проводили у минулому році.

2)  .    Речення із сполученнями "модальне дієслово + іфтнітив" пасивного стану перекладається словами: можна, треба, потрібно та ін.

 

e.g. The equipment must be installed.

Устаткування потрібно встановити.

3)  .    Пасивний стан з підметом «it» перекладається неозначено-особовим реченням.

 

e.g. It was written ...    - писали.
It is known                       - відомо.

4)  . При перекладі англійських речень з дієсловом у пасивному стані часто вживається зворотний порядок слів (українське речення починається з присудка).

 

e.g. New technology has been worked out.

Було розроблено нову технологію.

II.  В англійській мові формою вираження особи або предмета, які виконують дію, є непрямий додаток з прийменником «by». Якщо непрямий додаток означає інструмент або знаряддя виробництва, то вживається прийменник «with». Українською мовою такі додатки перекладаються:

 

а) іменником в орудному відмінку, а присудок записується у пасивному стані:

 

e.g. Imperfections in polymers structure can be revealed with an electronic

microscope

Дефекти структури полімерів можна виявити за допомогою електронного

мікроскопа.б) іменником у називному відмінку; у даному випадку англійський пасивний стан передається активним станом.

 

e.g. An interesting phenomenon was registered by dr. N.

Доктор Н. відзначив цікаве явище.

 

 

III. Утворення пасивного стану: to be + III форма дієслова


Дієвідмінювання дієслова to take (взяти, відвести) в часах групи Simple в Passive Voice

I was taken He was taken She was taken It was taken

We were taken You were taken

They were taken

I was not taken He was not taken She was not taken It was not taken

We were not taken You were not taken

They were not taken

Was I taken? Was he taken?

Was she taken? Was it taken?

Were we taken? Were you taken?

Were they taken?

Future Simple Passive

I shall be taken He will be taken She will be taken

Shall we be taken?

We shall be taken

It will be taken  I It will not be taken   I Will it be taken? We shall not be taken

You will be taken

They will be
taken
________


You will not be taken

 

They will not be
taken
________________

Will you be taken? Will they be taken?

Порівняйте:

 

I take (я відвожу) I am taken (мене відводять)

I took (я відвів) I was taken (мене відвели)

I shall take (я відведу) I shall be taken (мене відведуть)

 

 

ВПРАВИ

 

 

I. Перекладіть на англійську мову, використовуючи дієслова в Past Simple Active або Past Simple Passive.

 

Я розповів - Мені розповіли Я показав - Мені показали Вона привела - Її привели Ми запитали - Нас запитали Ми відповіли - Нам відповіли Ми відправили - Нас відправили Вони дали - Їм дали Він допоміг - Йому допомогли Він порадив - Йому порадили Він забув - Його забули Він пригадав - Його пригадали Ми запросили - Нас запросили Він вилікував - Його вилікували Він покликав - Його покликали

 

 

ІІ. Перекладіть на англійську мову, використовуючи дієслова в Present, Past або Future Simple Passive.

 

Мені розповіли - Мені розповідять - Мені розповідають

Мені показали - Мені покажуть - Мені показують

Її привели - Її приведуть - Її приводять

Нас запитали - Нас запитають - Нас запитують

Нам відповіли - Нам відповідять - Нам відповіли

Їм дали - Їм дадуть - Їм дають

Йому допомогли - Йому допоможуть - Йому допомагають

III.    Розкрийте дужки, використовуючи дієслова в Present, Past або Future Simple Passive.

 

1.   Bread (to eat) every day.

2.   The letter (to receive) yesterday.

3.   Nick (to send) to Moscow next week.

4.   I (to ask) at the lesson yesterday.

5.   І (to give) a very interesting book at the library last Friday.

6.   Many houses (to build) in our town every year.

7.   This work (to do) tomorrow.

8.   This text (to translate) at the last lesson.

9.   These trees (to plant) last autumn.

10.  Many interesting games always (to play) at our PT lessons.

IV.    Розкрийте дужки, оберіть необхідну форму дієслова.

 

1.    The porter will (bring, be brought) your luggage to your room.

2.    Your luggage will (bring, be brought) up in the lift.

3.    You may (leave, be left) your hat and coat in the cloak-room downstairs.

4.    They can (leave, be left) the key with the clerk downstairs.

5.    From the station they will (take, be taken) straight to the hotel.

6.    Tomorrow he will (take, be taken) them to the Russian Museum.

7.    At the station they will (meet, be met) by a man from the travel bureau.

8.    She will (meet, be met) them in the hall upstairs.

 

 

V.  Перекладіть на англійську мову, використовуючи дієслова в Present Simple
Active
або Present Simple Passive.

1.   Він кожного дня розповідає нам щось цікаве.

2.   Йому кожного дня розповідають щось цікаве.

3.   Я часто відправляю листи друзям.

4.   Мене часто відправляють на південь.

5.   Я завжди хвалю своїх друзів.

6.   Мене завжди хвалять дома.

7.   Кожної суботи тато показує мої оцінки дідусеві.

8.   Кожної суботи мої оцінки показують татові.

9.   Ми часто згадуємо про вас.

10.  Про нас часто згадують в селі.

 

 

VI.  Перекладіть на англійську мову, використовуючи дієслова в Past Simple
Active
або Past Simple Passive.

1.   Вчора я попросив вчителя допомогти мені.

2.   Вчора мене попросили допомогти однокласнику.

3.   Минулого літа я навчив сестру плавати.

4.   Минулого літа мене навчили плавати.

5.   Я порадив своєму другові поступити до спортивної секції.

6.   Мені порадили поступити до спортивної секції.

7.   Я показав доктору свої зуби.

8.   Мене показали доктору.

9.   Я дав своєму собаці шматок цукру.

10.  Мені дали суп на обід.

 

 

VII.  Перекладіть на англійську мову, використовуючи дієслова в Future
Simple Active
або Future Simple Passive.

1.    Завтра я принесу новий фільм.

2.    Завтра принесуть новий фільм.

3.    Мій друг допоможе мені з математикою.

4.    Моєму другові допоможуть з німецьким. 5 Я куплю морозиво.

 

6.   Нові ковзани куплять завтра.

7.   Мишко попросив мене допомогти йому.

8.   Мишка попросять розповісти про його подорож.

9.   Доктор попросить мене відкрити рота.

10.  Доктора попросять вилікувати мене.

 

 

VIII.   Поставте наступні речення в Passive Voice.

 

e.g. Mother waters the flowers in the evening. The flowers are watered in the evening (by Mother)

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О В Климова - Свідоме професійне самовизначення у контексті формування особистості майбутнього фахівця

О В Климова - Іноземна мова (англійська мова) навчальний посібник до практичних занять та самостійної роботи студентів і курсу