Ю В Олійник - Інтерактивні технології як ефективний засіб формування іншомовної комунікативної компетенції - страница 1

Страницы:
1 

Олійник Ю.В.,

Національний університет "Острозька академія "

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

 

Методика викладання іноземних мов у вищій школі завжди реа­гувала на соціально-економічні та соціокультурні зміни у суспіль­стві. Кожен із відомих методів викладання іноземної мови свого часу вважався новаторським, але трансформації у суспільстві та

© Олійник Ю.В., 2009науково-технічна революція змінює соціальне замовлення щодо якості підготовки фахівців, і, таким чином, змінює прийоми та ме­тоди підготовки випускників вищих навчальних закладів.

Від сучасного навчального закладу вимагається запровадження нових підходів до навчання, що забезпечують розвиток комуніка­тивних, творчих і професійних компетенцій та стимулюють по­требу майбутнього фахівця у самоосвіті на основі змісту та орга­нізації навчального процесу. Метою навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах є формування у студентів професійної комунікативної компетенції шляхом розвитку та вдосконалення усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, письма та аудіювання.

У другій половині двадцятого століття з'явилося та було роз­роблено ряд нових методів навчання, відомих під загальною на­звою "інтенсивні методи навчання". Поява інноваційної методики є відповіддю на замовлення сучасного суспільства, тому вивчення проблем викладання та розробка нових методик є актуальною в наш час.

Однією з перепон, яка стоїть на шляху успішного оволодіння іноземною мовою є недостатня, а інколи й відверто низька моти­вація студентів до вивчення мови. Саме тому особливий інтерес представляють інтерактивні технології, метою яких є створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчує свою успішність та інтелектуальну спроможність [3:9]. В основу тако­го навчального процесу закладено співробітництво і продуктивне спілкування, спрямоване на спільне розв'язання проблем, форму­вання здібностей виділяти головне, ставити цілі, планувати діяль­ність, розподіляти відповідальність, критично міркувати, досягати важливих результатів. Тому, на нашу думку, дослідження пробле­ми формування комунікативної компетенції та активізація процесу навчання з використанням відповідних інтерактивних технологій є дуже актуальними.

Мета проведеного нами дослідження полягала в систематиза­ції методик використання інтерактивних технологій для навчання комунікативної компетенції на заняттях з англійської мови. Перед нами постало завдання визначити цілі та зміст інтерактивного ме­тоду навчання, обґрунтувати мотивацію застосування інтерактив­них технологій для формування комунікативної компетенції сту­дентів та розробити комплекс комунікативно орієнтованих вправ і занять.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної та позитивної вза­ємодії всіх студентів. Відбувається колективне, групове, індивіду­альне навчання, навчання у співпраці, коли викладач і студенти -рівноправні суб'єкти навчання. В результаті організації навчальної діяльності за таких умов в аудиторії створюється атмосфера взаємо­дії, співробітництва. Організація інтерактивного навчання перед­бачає використання дидактичних і рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, створення проблемних ситуацій. Такий метод навчання, спрямований на розвиток і самовдосконалення особис­тості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціа­лу, створює передумови для ефективного поліпшення навчального процесу у вищих навчальних закладах. Інтерактивна технологія на­вчання - це така організація навчального процесу, за якої немож­лива неучасть студентів у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання: або кожен має конкретне завдання, за яке він повинен публічно прозвітувати, або від його діяльності залежить якість ви­конання поставленого перед групою завдання [4:23-24].

Інтерактивні технології навчання О. Пометун та Л. Пирожен-ко поділили на чотири групи [2:33]: кооперативна (групова) на­вчальна діяльність (передбачає взаємодію учасників малих груп (на практиці від 2 до 6-ти осіб), фронтальне навчання, технології навчання у грі та технології навчання у дискусії. До групового (ко­оперативного) навчання відносять: роботу в парах, роботу в трій­ках, ротаційні трійки, внутрішні (зовнішні) кола, обмін думками, парні інтерв'ю, "Два - чотири - всі разом", "Карусель", роботу в малих групах, "Акваріум". До фронтальних методів належать: "Велике коло", "Мікрофон", аналіз дилеми (проблеми), незакінче-не речення, "Мозаїка", вирішення ситуаційних задач, "Шеренги", "Броунівський рух", "Натовп", "Мозковий штурм", "Навчаючи -вчуся", "Дерево рішень" та ін. До технологій навчання у грі від­носяться імітації, рольові ігри, драматизація. Технології навчання у дискусії: "Метод ПРЕС", "Обери позицію", "Зміни позицію", "Без­перервна шкала думок", "Дискусія", "Дискусія у стилі телевізійно­го ток-шоу", "Дебати".

В цілому, інтерактивне навчання спілкуванню іноземною мо­вою створює сукупний ефект, який виявляється в тому, що на фоні програмного засвоєння знань формуються:

1) вміння співпрацювати, продуктивність якого характеризу­

ється зміною стратегії взаємодії, можливістю залучати студентів у навчальну взаємодію і характером групової взаємодії;

2)  комунікативна компетентність, що визначається зміною сти­лю спілкування, усвідомленням бар'єрів спілкування, характером вирішення комунікативних завдань;

3)  толерантність, яка характеризується сприйняттям інших лю­дей і забезпечує повноту та адекватність спілкування в різних си­туаціях [1:26].

У системі інтерактивного навчання виділяють такі основні принципи методики співробітництва:

1) позитивна взаємозалежність - група досягає успіху за умови
гарного виконання завдань кожним студентом;

2)   індивідуальна відповідальність - працюючи в групі, кожен
студент виконує своє завдання, відмінне від інших;

3)  однакова участь - кожному студенту надається однаковий за обсягом час для ведення бесіди або завершення завдання;

4)  одночасна взаємодія - коли всі студенти залучені до роботи [6:67].

Без доброзичливої атмосферну колективі, застосування інтерак­тивного навчання неможливе, тому потрібно її створити і постійно підтримувати. До кожного заняття слід сумлінно готуватися. По­трібно спланувати впровадження, робити його поступово. "Краще ретельно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж часто проводити похапцем підготовлені "ігри" [3:11]. "В роботі повинні бути задіяні в тій чи іншій мірі всі студенти " [5:5], а впровадження інтерактивних методів навчання повинне відбува­тися за логікою "від простого до складного", одночасно застосову­ючи як фронтальні, так і групові методи.

Серед визначених переваг інтерактивного навчання слід виді­лити наступні:

1)  встановлення дружньої атмосфери і взаємозв'язків між учас­никами спілкування;

2)  студенти мають можливість бути більш незалежними і впев­неними в собі;

3)  викладач заохочує студентів до співпраці, підбадьорює їх, вони не бояться робити помилки;

4)  студенти отримують можливість подолати страх перед мов­ним бар'єром;

5)  викладач не домінує;

6)  кожен студент залучений до роботи, має певне завдання;

7)   слабкі студенти можуть отримати допомогу від більш силь­них;

8)   студенти можуть використовувати свої знання і досвід, на­бутий раніше.

В процесі спілкування студенти навчаються:

-    вирішувати складні задачі на основі аналізу обставин та від­повідної інформації;

-    висловлювати альтернативні думки;

-    приймати виважені рішення;

-    спілкуватися з різними людьми;

-    приймати участь у дискусіях.

Після проведення дослідження ми систематизували досяг­нення, отримані результати та власний комплекс комунікативно орієнтованих завдань у навчальний посібник під назвою "Інтер­активні технології навчання іноземних мов". Окрім цього, даний посібник містить опис та вимоги щодо реалізації інтерактивних методів навчання, правила роботи в групах для студентів, пере­лік проблем, які виникають у процесі застосування технологій та ефективні способи їх вирішення.

 

Література:

1. Гейхман Л.К. Искусство быть и общаться с Другим (Интерактив­ное обучение). - Пермь: Центр развития образования, 2001. - 150 с.

2. Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: метод, посіб. Авт.-уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. - К.: А.П.Н., 2002. - 136 с.

3. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. - К., 2002. - 136 с.

4. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні тех­нології навчання. - К.: А.С.К., 2004. - 192 с.

5. Интерактивное обучение: новые подходы//Відкритийурок-2002. - №5-6.

6. Celce - Hurcia, H., ed. (1991). Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle L Heinle Publishers. Boston, Massachusetts.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Ю В Олійник - Інтерактивні технології як ефективний засіб формування іншомовної комунікативної компетенції

Ю В Олійник - Інтерактивні технології як ефективний засіб формування іншомовної комунікативної компетенції