Л П Шаповал - Інформаційне забезпечення системи управління комунальним господарством - страница 1

Страницы:
1 

вого споживача.

1.Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комуналь­ного господарства на 2004-2010 роки: Закон України від 24.06.2004 р. №1869-IV.

2.Бузырев В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 256 с.

3.Жуков Д.М. Экономика и организация жилищно-коммунального хозяйства го­рода. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 96 с.

4.Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. - М.: ЗАО „Олимп-Бизнес", 2003. - 320 с.

5 .Нивен П. Сбалансированная система показателей - шаг за шагом: максимальное повышение эффективности и закрепление полученных результатов. - Днепропетровск:

Баланс-клуб, 2003. - 328 с.

6.Справочник современного инженера жилищно-коммунального хозяйства / Под ред. Л.Р.Маиляна. - Ростов на Дону: Феникс, 2005. - 352 с.

Отримано 08.02.2006

 

УДК 643/664 : 004 Л.П.ШАПОВАЛ

Кременчуцький державний політехнічний університет

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Пропонується створення інформаційної системи комунального господарства з ме­тою удосконалення процесу управління комунальним господарством в умовах реформу­вання галузі.

Забезпечення фінансової стабільності комунального господарства в першу чергу вимагає удосконалення формування управлінських вза­ємовідносин у цій галузі. Процес управління комунальним господарст­вом передбачає собою систему заходів, цілеспрямована дія яких забез­печує функціонування підприємств комунального господарства.

Одним з основних напрямів удосконалення управління комуналь­ного господарства в умовах реформування є створення дієвої системи моніторингу стану комунального господарства. Основою оптимізації і структурування системи моніторингу є запровадження єдиної інфор­маційної системи комунального господарства.

Відповідно до основних напрямів Національної програми інфор­матизації Закону України "Про Концепцію національної програми ін­форматизації" передбачається розробити типову структуру інформа­ційних центрів органів державної влади та місцевого самоврядування [1].

Формування інформаційної системи збору, обробки та передачі даних дозволить органам державної влади та місцевого самоврядуван­ня оперативно аналізувати та оцінювати ситуацію в усіх галузях кому­нального господарства.

Розробка та створення інформаційної системи комунального гос­подарства пов'язані з необхідністю отримання актуальної та достовір­ної інформації про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств, споживачів комунальних послуг, стан основних фондів комунального господарства.

Питання удосконалення системи управління комунальним госпо­дарством досліджувалися у наукових працях багатьох вчених-економістів [2-7] та ін.

Водночас, незважаючи на велику кількість наукових і практичних розробок вчених-економістів, удосконалення системи управління ко­мунальним господарством вимагає поглибленого вивчення з позиції формування нового механізму переходу на бездотаційне, самоокупне функціонування підприємств комунального господарства в ринкових умовах господарювання.

Мета статті полягає у обґрунтуванні методичних основ процесу формування інформаційної системи комунального господарства.

Метою створення інформаційної системи комунального госпо­дарства є забезпечення інтегрованої системи звітності, яка надасть ко­жному рівню управління необхідну інформацію - сукупність необхід­них даних для успішного проведення аналізу, контролю, прийняття й організації виконання управлінських рішень.

До основних функцій єдиної інформаційної системи комунально­го господарства відноситься збирання та порівняння фактичних даних про показники діяльності комунальних підприємств різних регіонів з метою визначення напрямів або орієнтирів щодо питомої ваги викори­стання ресурсів, показників якості надання послуг.

В основу створення єдиної інформаційної системи комунального господарства доцільно покласти принцип обробки даних в єдиному центрі інформації на державному, регіональному та місцевому рівнях. Єдиний центр обробки інформації автоматично надаватиме державним установам та органам місцевого самоврядування потрібну та повну інформацію щодо основних показників діяльності підприємств кому­нального господарства з метою прийняття обґрунтованих управлінсь­ких рішень. Таким чином, користувачі інформації зможуть одержувати дані про показники діяльності підприємств комунального господарст­ва, агрегованих на рівні регіонів, для порівняння з показниками діяль­ності комунальних підприємств, що функціонують в кожному окремо­му місті.

Інформаційну систему комунального господарства запропоновано на прикладі підприємств водопровідно-каналізаційного господарства


(рисунок).

Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства

 

Формування інформаційної системи комунального господарства

Формування інформаційної системи обробки інформації перед­бачає наступні етапи.

На місцевому рівні міським центром обробки інформації форму­ються дані на водопровідно-каналізаційному підприємстві. Ця інфор­мація включає систему звітності про: фінансовий стан діяльності під­приємства; стан кредиторської та дебіторської заборгованості; тарифи на послуги підприємства; склад, структуру та технічний стан основ­них фондів; якість та обсяги наданих послуг споживачам; відшкоду­вання з бюджету за надані пільги та субсидії тощо.

Відповідна інформація групується, обробляється, приводиться до єдиного формату звітності та передається до регіонального центру об­робки інформації.

На регіональному рівні регіональний центр обробки інформації аналізує, оцінює інформацію щодо показників водопровідно-каналіза­ційної галузі регіону з метою виділення позитивних і негативних тен­денцій функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та передає відповідну інформацію до державного центру обробки інформації.

Інформація приведена до єдиного формату і у разі необхідності може бути використана управлінням житлово-комунального господар­ства обласної державної адміністрації та міським управлінням житло­во-комунального господарства з метою забезпечення ефективної дія­льності підприємств комунального господарства на місцевому та регі­ональному рівнях.

Відповідні висновки державний центр обробки інформації пере­дає до Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комуналь­ного господарства України, яким визначаються питання, які необхідно вирішувати першочергово, а також визначаються можливі обсяги фі­нансування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Запропонована інформаційна система комунального господарства повинна забезпечити збирання та консолідацію даних про стан кому­нальних підприємств на території всієї держави з наступним аналізом та оцінкою протягом року. До інформаційної системи комунального господарства передбачається включити моделювання та оптимізацію з метою розробки виваженої тарифної політики, створення системи ад­ресної допомоги пільговим категоріям населення, контролю якості запропонованих комунальних послуг та раціонального використання ресурсів.

Використання наведеної інформаційної системи комунального господарства дозволить:

>   достовірно оцінювати фінансовий стан підприємств комунальногогосподарства окремого міста;

>        прискорити прийняття управлінських рішень на всіх рівнях влади щодо реформування діяльності підприємств комунального госпо­дарства;

>        здійснювати обмін інформацією між окремими підприємствами щодо кращого досвіду;

>        розробляти достовірні та обґрунтовані прогнози щодо майбутньо­го розвитку підприємств комунального господарства;

>        запровадити ефективну систему державного управління діяльніс­тю суб'єктів природних монополій;

>        забезпечити системність формування та виконання програм розви­тку комунального господарства;

>        розширити можливості моніторингу та аналізу стану і розвитку комунальної галузі.

Реалізація відповідної інформаційної системи комунального гос­подарства потребує нормативно-правового визначення форм організа­ційно-правових відносин на рівні прийняття Комунального кодексу з метою забезпечення системності та узгодженості законодавства на державному та місцевому рівнях. Це можливо за рахунок комплексно­го науково-методичного підходу щодо формування Комунального кодексу, який би забезпечив:

1)   термінологічну впорядкованість сутності комунального госпо­дарства. В даному Кодексі правомірно передбачити окрему статтю "комунальне господарство" наступного змісту:

 

-  комунальне господарство складається з підприємств, організа­цій та установ соціальної сфери, які є комунальною власністю відпові­дної територіальної громади;

-  підприємства комунальної форми власності, а також відповідні органи управління в сукупності утворюють комунальне господарство міста. Підприємства інших форм власності взаємодіють з органами місцевого самоврядування на основі договорів та угод щодо їх участі у наданні комунальних послуг споживачам - членам територіальної громади;

2)   удосконалення законодавчої та нормативно-правової і методи­чної бази з метою реформування комунального господарства;

3)   розмежування управлінських заходів щодо підприємств кому­нального господарства різних форм власності;

4)   диференційований підхід щодо управління підприємствами, які відносяться до різних типів ринкових структур (централізоване водо­постачання та водовідведення, комунальна теплоенергетика - природ­ні монополії, зелене господарство, ритуальні послуги - монополістич­на конкуренція);

5) чітке визначення та впорядкування певних функцій за суб' єктами місцевої, регіональної та державної влади щодо управління комунальними підприємствами.

Таким чином, одним з основних напрямів удосконалення управ­ління комунального господарства в умовах реформування є створення дієвої системи моніторингу стану комунального господарства, яка пе­редбачає запровадження єдиної інформаційної системи комунального господарства.

Реалізація відповідної інформаційної системи комунального гос­подарства потребує нормативно-правового визначення форм організа­ційно-правових відносин на рівні прийняття Комунального кодексу.

Запропонована інформаційна система комунального господарства надасть можливість визначити пріоритетні напрями програм розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства з метою за­лучення до галузі приватних інвестицій.

1.Про Концепцію національної програми інформатизації: Закон України від 4 лю­того 1998 року № 75/98 // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №27-28. - С.182.

2.Мамутов В.К., Финагин А.М., Серебряков А.М. и др. Управление развитием го­рода (экономико-правовые аспекты) / Академия наук Украинской ССР. Ин-т экономиче­ской промышленности. - К.: Наукова думка, 1986. - 203 с.

3.Андрушків Б.М. Основи теорії та практики управління. - Львів: Світ, 1993. -

204 с.

4.Чумаченко Н.Г. Самоуправление и самофинансирование регионов: теория и практика / Под ред. Н.Г.Чумаченко, Б.М.Биренберг, Л.М.Вожик и др. - К.: Наук. думка,

1994. - 210 с.

5.Безлюдов А.И. Жилищно-коммунальное хозяйство: проблемы управления. - М.:

Стройиздат, 1990. - 280 с.

6.Орлова Р.И., Зайцев Л.К., Пронин А.З. Экономика жилищно-коммунального хо­зяйства. - М.: Стройиздат, 1988. - 271с.

7.Полуянов В.П. Теория и практика реформирования предприятий в коммуналь­ном хозяйстве (методологический аспект). - Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. - 244 с.

Отримано 17.03.2006

 

УДК 338.45 : 69 : 330.142.2 : 330.32

К.А.МАМОНОВ, канд. екон. наук, Н.В.МАМОНОВА

Харківська національна академія міського господарства

ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглядаються основні аспекти вибору стратегії на вітчизняних підприємствах бу­дівельної галузі в умовах трансформаційних процесів України. Значна увага приділяєть­ся особливостям формування цілей діяльності підприємств, враховуючи досвід зарубіж­них компаній.

Страницы:
1 


Похожие статьи

Л П Шаповал - Основні напрями удосконалення тарифного регулювання водопровідно-каналізангйного господарства

Л П Шаповал - Інформаційне забезпечення системи управління комунальним господарством