С Шайтов - Історична антропологія та дослідження географічних чинників розвитку цівілізацій - страница 1

Страницы:
1  2 

ее—

< С.Ш.АЙТОВ

 

2по їде-h fa afbdTЇТеТа3у...

 

УДК 001.16

 

 

ІСТОРИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ЦІВІЛІЗАЦІЙ

 

Аналізується югштивний діалог історичної антропології і географічної науки при дослідженні локальних цивілізацій.

Ключові слова: історична антропологія, географічна наука, когнітивний діалог, локальна цивілізація.

Анализируется когнитивный диалог исторической антропологии и географической науки при исследовании локальных цивилизаций

Ключевые слова: историческая антропология, географическая наука, когнитивный диалог, локальная цивилизация

Cognitive dialogue of historical anthropology and geography in the study of local civilizations is analyzed.

Keywords: Historical Anthropology, Geography, cognitive dialogue, local civilization..

 

Проблемою роботи є аналіз міждисциплінарних зв'язків та паралелей у науковому розвитку географії та історичного пізнання та їх вплив на розвиток локальних цивілізацій , що дає більше можливостей для розуміння причин та особливостей динаміки історичного процесу у кореляції із природними умовами.

Мета роботи полягає у дослідженні пізнавального діалогу суспільних та антропологічних чинників географічної науки із когнітивними вимірами генези, становлення та еволюції історичної антропології і їх впливу на вивчення динаміки локальних цивілізацій у загальному вигляді.

Стан дослідження проблеми. Аналіз міждисциплінарних підходів історичної антропології, її когнітивного діалогу з іншими науками є вельми поширеною тематикою у студіях над сутністю та пізнавальними можливостями останньої. Зокрема, із праць останніх років можна відокремити працю О.С. Поршнєвої [8], у якій наведено аналіз загальнотеоретичних основ міждисциплінарного наукового простору історичної антропології, роботу І.Ю. Ніколаєвої, яка присвячена студіям над застосуванням пізнавальних підходів історичної психології та історичної антропології до вивчення механізмів динаміки соціокультурних процесів у часи Івана IV [25, с. 226].

Основна частина. Втім, дослідження діалогу розвитку соціально та антропологічно значущих аспектів географічної науки та історико -антропологічних студій у цивілізаційних дослідженнях є вельми мало розповсюдженими у сучасному соціально-гуманітарному пізнанні. Важливим для вивчення динаміки розвитку історично-антропологічних досліджень у їх кореляції з соціально-антропологічними складовими географії є поетапний, послідовний аналіз перетинів, наукових паралелей та прямого когнітивного діалогу вказаних наукових дисциплін з середини XIX ст.(часуформування проблематики та основ наукової методології останніх),до початку XXI ст.

Зокрема, теорія культурно-історичних типів, створена М.Я.Данілевським у 1860-х рр., інтерпретує їх як великі (за масштабами) елементи історичної еволюції, "організми", що утворюються у певних природно-кліматичних умовах, у тісному взаємозв'язку з природним середовищем [13] М.О.Головкинський (1834-1897), російський вчений-географ, розвинув концепцію М. Я. Данілевського про подвійну, природничу та соціальну сутність суспільства і цивілізації. У статті " Думки про минуле та майбутнє нашої планети" (1875), він відзначив: "Людське суспільство є реальним організмом вищого порядку, а цивілізація - соціальний термін, яким ми називаємо процес його еволюції "[17,с.18].

Дослідження соціальної еволюції людства у контексті впливу на неї природних чинників було реалізоване у студіях французьких вчених другої половини XIX -початку XX ст. Так, у багатотомній праці "Земля та люди" (1873-1893) відомий географ та мислитель Е. Реклю, аналізуючи вплив природних процесів на соціально-культурний та економічний розвиток народів світу, ефективно поєднав наукові дані та теоретичні підходи цілої низки наукових дисциплін, зокрема фізичної , економічної та політичної географії, демографії та етнографії [1, с.40].У його концепції, теоретичному універсумі географічних наук, бачимо, таким чином, кореляцію та інтелектуальний зв' язок досліджень природи і комплексне, "природно-соціологічне" вивчення суспільств минулого і сучасності.

Відомий географ П. Відаль де Ла Бланш вказував на необхідність створення безпосередніх наукових зв'язків між географією та гуманітарними науками, у першу чергу, з історією та соціологією [1, с. 59-60]; на складність та багатовимірність "... зближення деталей фізичної географії - і деталей історії" [1, с. 59].

Прихильником концепції детермінуючого впливу природного середовища на історичний і соціальний розвиток суспільств і країн був відомий британський географ і геополітик Х. Маккіндер. У статті "Середа і методи географії" він інтерпретував географію як науку, що вивчає взаємодію людини і суспільства з оточуючим середовищем [17,с. 37]. У відповідності з ідеями, висловленими Е. Реклю і М. О. Головкинським, Маккіндер вважав суспільство частиною "світового організму", чиє життя, за думкою вченого, визначає історію людства [17, с. 37].

Уявлення про існування і функціонування єдиного "природно-суспільного Універсуму", своєрідного біологічного і соціального організму, який здійснює глибинний вплив на історичний пранс, були підтверджені у географічних теоретичних працях 1920-х - 1930-х р. Цікаві ідеї, у руслі осмислення вказаної проблематики, були сформульовані Л.Д. Синицьким (1864-1933) у концепції "антропогеографії". Дослідник висловив наукові погляди у працях "Нариси історії антропогеографічних ідей" (1908) та "Нариси землезнавства" (1923). Згідно з концепцією Л.Д. Синицького, "антропогеографія" досліджує вплив географії на розвиток історичного процесу і зокрема його соціально-культурних аспектів [16, с. 43]. А.Л. Григор'єв у концепції "географії людини" розподілив масив географічних наук на "географію економічну" і "географію політичну". Політична географія, за його думкою, мусить аналізувати природничі чинники, які сприяють інтеграції держав [16, с .183], тобто пізнавати географічні причини генези, становлення і розвитку держав. Помітне місце в наукових уявленнях дослідника займає і концепція антропогеографії, яка повинна аналізувати "механізми функціональних зв' язків людини (з її фізіологією, і побутом і взагалі її діяльністю) з умовами (ландшафтними і соціально-економічними) даної місцевості" [16, с. 184].


<£>■

 

 

гчз

 

П7

ГП,

О

ГП:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169

2nb Тдё+ fa a fbdТЇТеТа3у...

 

< CD

О

Ш

Г

CD <

О

CM

О

CM

on см

■<p

:UJ <

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 1


Вельми значною є ідея про інтегрованість людини у природний ландшафт та про "природно-соціальний конініум" в науковій спадщині відомого географа Л.С. Берга [10,

с. 190].

Важливе значення для розвитку соціально-антропологічних вимірів географічної науки, для інтеграції методологічних підходів природничих і соціально-гуманітарних наук мала теорія євразійства. Важливу роль у розвитку євразійської думки та справи відігравав П.М. Савицький. Мислитель та його однодумці одним із найважливіших елементів власної концепції вважали вивчення Росії (Євразії) як оригінального самобутнього географічного й історичного світу [15, с.121]. Велике значення у своїх науково-теоретичних студіях євразійці надавали аналізу геополітичного стану Росії. Він, на їх думку, визначав необхідність незахідного і не східного шляху розвитку російської держави і цивілізації. Геополітичні доктрини тісно пов' язані у євразійській теорії із історичними, соціальними та культурно-релігійними аспектами. П.М. Савицький вважав геополітику "наукою про географічне розташування, географічний характер політичних об' єднань" [15, с. 123-124]. Адекватне вираження концепції євразійства знайшли у роботі мислителя "Геополітичні нариси з російської історії" [26]. Саме з географічної точки зору П.М. Савицький обґрунтовує унікальність історичного шляху та історичного буття російської цивілізації. Він пише: "Євразія як географічний світ немов-би " створена" для виникнення єдиної держави. Але тільки у історичному процесі реалізується ця єдність"[26, с. 134]. Континентальний стан Росії-Євразії зумовлює, на думку дослідника, також і особливості її економічного розвитку, орієнтованого, відповідно до географічного становища, на внутрішньо-євразійські промислові і торгівельні контакти. [27, с. 126].

Саме у період динамічного розвитку соціально-антропологічних вимірів географічної науки наприкінці XIX - у першій третині XX ст. виникли когнітивні умови для створення центру нових теоретичних підходів в історичній науці -французької школи " Анналів" (формальний рік інституційного оформлення - 1929 р.). Важливим чинником оновлення історичного пізнання засновники її, М. Блок і Л. Февр, вважали міждисциплінарний підхід до вивчення історичних феноменів, який орієнтував на застосування у історичних дослідженнях теоретичних надбань інших наукових дисциплін. Зокрема, географії, і особливо її соціально-антропологічних вимірів. Останнє мало визначну цінність для "нового історичного пізнання", оскільки найважливішою його метою М. Блок і Л. Февр вважали вивчення різноманітних аспектів буття людини та суспільства у межах їх часових та просторових координат; дослідження "людини в часі".

Такі методологічні підходи пояснюють
велике значення географії для генези та
створення наукових ідеалів "Анналів"; їх
"інтелектуального інструментарію".
Зокрема, ґрунтовна наукова праця М. Блока
"Феодальне суспільство" містить
інформацію про природничу детермінацію
суспільно-культурних особливостей
європейського середньовіччя
[4, с 89-91]. На
думку Л. Февра, дослідження історичного
розвитку країни (у даному випадку
Росії),мусить включати такі елементи, як:
життя степу і лісу; припливи і відливи
непосідливого населення; могутнє життя рік,
рибалок та човнярів, річних перевізок; трудові
навики селян, їх знаряддя і техніку
<...>;
ведення господарства у великих маєтках;
поміщіцьке землеволодіння і образ життя
знаті; зародження міст, їх походження,
розвиток і зовнішній вигляд; великі ярмарки
і формування буржуазії"
[30, с. 65]. Бачимо,
що значну роль у дослідженні історії країни
та її населення мусять, за задумом вченого,
відігравати географічні чинники, причому у
їх соціально-антропологічному вимірі.
Кореляція цих методологічних поглядів із
різноманітними                          соціо- і

антропогеографічними концепціями,

Ї ёba ffy 3nb Тд3і ba 3nb Tд3Taдaд3l

 

 

синтетичною євразійською теорією є вельми логічною і показовою.

Дослідження у проблемних полях соціально-антропологічних вимірів географії та історичних наук й історичної антропології у другій половині XX - на початку XXI ст., значною мірою, пов'язані із методологічними надбаннями британського вченого А. Тойнбі. У багатотомній праці "Дослідження історії", опублікованій у 1934-1961 рр., він висунув та обґрунтував теорію "локальних цивілізацій". Цю категорію дослідник розумів як сукупність країн та народів, поєднаних загальними або східними мовами, культурою, релігією, і мешкаючих у певних ландшафтно-природничих умовах, географічних " ареалах" [28, с. 300]. На думку вченого, географічні чинники є одними із найважливіших, що визначають особливості і шляхи історичного розвитку її.

Вивчення природничо-географічних чинників у масиві аналізу історичного регіону або країни є також важливою складовою методології представника "другої хвилі" школи "Анналів", Ф. Броделя. У виданій наприкінці 1940-х рр. трьохтомній праці про середземноморський регіон другої половини XVI ст. і історичні процеси, характерні для нього, французький історик відвів велике місце студіям над дією природного середовища на економічні, політичні і соціально-культурні аспекти розвитку держав Середземномор'я вказаного часу; впливом географічних чинників на існування окремих людей, соціальних груп та суспільств в цілому, "нерозривного зв'язку історії та народу". [6, с. 15]. У монументальній праці про генезу та розвиток ранніх етапів капіталізму, ("Матеріальна цивілізація, економіка та капіталізм, XV-XVIII ст.".)Ф. Бродель знову реалізував даний методологічний підхід, але на значно більш масштабному і різноаспектному проблемному полі. Вказуючи на дію негативних географічних (кліматичних) і пов'язаних із останніми біологічних та демографічних чинників, вчений відмічав, що "<... > до нещодавнього часу над історією людей невмолимо господарювало нездорове біологічне становище" [5, с. 16]. Структури повсякденного життя, реконструкція і дослідження яких стало однією із головних завдань наукового задуму Ф. Броделя [5, с.13] також було б неможливе без врахування впливу різноманітних природничих чинників на побут та існування людей і суспільств XV-XVIII століть.

Вивчення проблематики впливу географічних чинників на індивідуальне та суспільне життя людей і соціумів минулого було продовжене у працях представників інтелектуальної історії та історичної антропології 1950х-1960х років.

Так, Ж. Делюмо у праці про цивілізацію доби відродження аналізував дію природних та економіко-географічних чинників на соціокультурні процеси суспільств Європи у часи Ренесансу [14, с. 286-289]. Так, Ж.Ле.Гофф проаналізував уявлення європейців доби середньовіччя про віддалені географічні простори, зокрема про Індійський океан та вплив цих уявлень на розвиток європейських інтелектуальних цінностей та орієнтацію торгівельної експансії [9, с. 167-168]. Східну проблематику, але на матеріалі античного суспільства і його колективних та індивідуальних уявлень, дослідив Ю. Г. Чернишов [32, с. 89-91].

У руслі тенденцій розвитку методологічних і теоретичних підходів соціально-антропологічних аспектів географії, інтелектуальної (пояснюючої) історії та історичної антропології була створена концепція етносів Л.М.Гумільова.У середині 1960-х- на початку 1970-х рр. він сформулював теорію розвитку етносів як біологічно-соціальних утворень, динаміка яких і складає зміст історичного процесу. За думкою вченого, етноси є природним явищем, які існують у відповідному географічному просторі. Кожен етнос має власну неповторну структуру і стереотипи поведінки [11],[12].

У період середини - закінчення 1980-х рр. концепція Л.М.Гумільова була завершена


PC

 

<£>■

 

 

гчз О

> Г

ГП, о

> 

ГП:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2nbТдё+ fa afbдTЇТёТа3у...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72


і втілилися у окремій монографії, присвяченій аналізу впливу природних, зокрема, географічних чинників на виникнення та розвиток етносів [10]. Слід відзначити, що методологічні підходи дослідника корелюють із концепцією сч,    А.Тойнбі   і   науковими поглядами 8    послідовників останнього, англійських Ті    істориків П.Колінвокса й М.Стюарт-Фокса [31, с. 216-217].

більш

тісних

Низку питань із проблемного поля впливу соціально-антропологічних вимірів географії на історичні процеси "буття у часі" людей і суспільств було розглянуто у дослідженнях 1970-х - 1980-х рр. Методологічна постановка проблеми впливу географічних чинників на докапіталістичні суспільства розглядалася В.О.Пуляркіним. На його думку, залежність суспільно-економічних (суспільно-культурних) аспектів динаміки соціуму від природного середовища особливо яскраво простежується на прикладі культур стародавнього світу та середньовіччя [24, с. 239]. Б.В.Адріанов аналізує взаємовплив географічних чинників суспільного та економічного розвитку у межах теорії "господарчо-культурних типів", "історично склавшихся взаємопов'язаних комплексів господарського і культурного розвитку... " [2, с. 201]. На погляд автора теорії, ці "природничо-соціоекономічні структури виникають зовсім незалежно в різних країнах і в різних народів" [2,с. 201]. Ю.В.Бромлей, серед інших тем власних досліджень, аналізував проблему впливу природничих чинників на етнічну господарчу спеціалізацію [7, с.90-92] . У складі тематики "природа-суспільство", у просторі еволюції суспільств і цивілізацій [19, с.16], бачимо і більш спеціалізовані за окремими дослідницькими напрямками студії. Зокрема, Е.С.Маркарян обґрунтував концепцію культури як адаптативного механізму людського суспільства до впливу географічних чинників [22, с. 98-100]. П.С.Кузнєцов вказував на необхідність

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С Шайтов - Історична антропологія та дослідження географічних чинників розвитку цівілізацій