О В Білега - Кластеризація як ефективний напрям розвитку малого підприємництва - страница 1

Страницы:
1 

3. Трощинсъкий П. В. Макроекономічний потенціал України в кон­тексті її євроінтеграційної стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. Інституту міжнародних відносин Київського на­ціонального університеті ім. Т. Шевченка. — К., 2005. — Вип. 51. — Ч. 1. — С. 204—207.

4. Пересада А. А. Інвестування: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. —

250 с.

5. Татаренко Н. О., Поручник А. М. Теорії інвестицій: Навч. посіб­ник. — К.: КНЕУ, 2000. — 160 с.

6. Левювсъкий В. М. Сучасні трансформації в міжнародному русі ка­піталу: Монографія. — Чернігів: Сіверянська думка, 2003. — 248 с.

7. Чужиков В. І. Регіональні стратегії в умовах глобалізації // Стра­тегії економічного розвитку України. Наук. зб., Вип. 6 / Від. ред. О. П. Степанов. К.: КНЕУ, 2001. — С. 259—270.

8. Чужиков В. І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістич-них країн Європи. — К.: Надра, 2003. — 297 с.

9. Статистична інформація по м. Києву. [Електронний ресурс] / Пре­зидент України // — Режим доступу: http://gorstat.kiev.ua/

10. Рішення Київської міської ради «Положення про порядок прове­дення інвестиційних конкурсів» від 24.05.2007 №528/1189.

Стаття подана до редакції 24.10.2011

УДК 338.242:334.021

О. В. Білега, аспір. кафедри менеджменту і управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено особливості розвитку малого під­приємництва в Україні, визначені можливості та необхідні умови для розвитку малого бізнесу в контексті формування кластерних структур. Досліджено вплив малого підприємництва на рівень розвитку регіонів, а також на формування конкурентоспроможного та інвестиційно-привабливого клімату держави.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: кластери, кластерний підхід, мале підприємни­цтво, конкурентоспроможність, стимулювання регіонального роз­витку.

АННОТАЦИЯ. В статье освещены особенности развития малого предпринимательства в Украине, определены возможности и не­обходимые условия для развития малого бизнеса в контексте

© О. В. Білега, 2011

136формирования кластерных структур. Исследовано влияние мало­го предпринимательства на уровень развития регионов, а также на формирование конкурентоспособного и инвестиционно-при­влекательного климата государства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кластеры, кластерный подход, малое пред­принимательство, конкурентоспособность, стимулирование регио­нального развития.

ANNOTATION: The article highlights the peculiarities of small business in Ukraine, identified opportunities and necessary conditions for small business development in the context of cluster structures. The influence of small business to the level of regional development, as well as the formation of a competitive and attractive investment climate states.

KEY WORDS: clusters, cluster approach, small entrepreneurship, competitiveness, stimulating regional development.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Розви­ток сучасної економіки визначається такими процесами як глоба­лізація та регіональна спеціалізація. Одним з найважливіших зав­дань на цьому рівні є забезпечення процесу стійкого розвитку ре­гіонів України та стабільного економічного зростання в цілому завдяки впровадженню інноваційних методів підвищення конку­рентоспроможності економіки держави. Провідну роль у вирі­шенні проблем підвищення конкурентоспроможності, покращен­ня експортно-імпортного балансу відіграє мале підприємництво. Науковці все частіше звертають свою увагу на процеси кластери-зації, які дозволяють отримати стійке зростання економіки регіо­ну шляхом створення мережевих об'єднань підприємств, держа­ви, органів місцевого самоврядування, науково-дослідних уста­нов, вищих навчальних закладів, організацій некомерційного сек­тору тощо.

Варто зазначити, що в більшості розвинених країн малі під­приємства забезпечують суттєві та стабільні надходження до бю­джетів усіх рівнів, дозволяють ефективно використовувати ре­сурси, а також надають робочі місця для трудового населення. Саме тому, досить актуальною є проблема формування можливо­стей для розвитку малого підприємництва та їх реалізації в еко­номіці регіону, галузі, держави завдяки ефективному симбіозу державних і регіональних інтересів з інтересами приватних під­приємців через створення кластерних структур.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирі­шення проблеми. Питаннями розвитку малого підприємництвазаймались багато закордонних учених, серед яких І. Ансофф, М. Вебер, В. Зомбарт, М. Портер, В. Фельдман, Й. Шумпетер, Ф. Хайек та інші. В Україні серед науковців сформувалося до­сить широке коло вітчизняних дослідників, які розглядають певні аспекти розвитку малого підприємництва та процеси кластериза-ції: Л. Асаул, Є. Безвушко, З. Варналій, М. Войнаренко, А. Галь­чинський, В Геєць, В. Дудкина, Ю. Єхануров, В. Ляшенко, Ю. Ма­когон, В. Семенов, С. Соколенко. Крім того, цими питаннями займаються і російські вчені, такі як Е. Бухвальд, А. Виленський, П. М'ягков, Д. Ригалін, В. Савченко, І. Ферова, О. Фесенко, А. Шлафман. Проте, зазначена проблема залишається недос­татньо висвітленою у вітчизняній літературі. Зокрема, залиша­ється відкритим питання розвитку малого підприємництва, як одного з провідних чинників ринкового середовища та питання організаційно-економічного механізму регулювання і підтримки малого підприємництва в Україні.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування доціль­ності формування кластерів на осередках малого підприємництва як важливого напряму розвитку цього суб'єкта господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах поси­лення процесів удосконалення ринкових відносин в Україні від­бувається активізація конкуренції між регіонами держави за фі­нансові, людські, інформаційні та інші ресурси, які забезпечують соціально-економічний розвиток території. Отримання переваг у конкурентному середовищі набуває регіон, який формує страте­гічний потенціал та забезпечує його ефективне використання [4, с. 78]. Саме за цієї ситуації досить важливим є регіональний роз­виток в усіх ланках економіки країни.

На сьогодні в національній економіці України мале підприєм­ництво не займає місце стабілізуючого сегменту, на відміну від економічно розвинених країн. Йому приділяється певна увага, але не настільки, щоб зробити цю сферу виробництва досить по­мітною. Малий бізнес є однією зі складових формування регіональ­ної економіки, саме він відзначається соціально-економічною спрямованістю як на регіональному, так і на внутрішньо-під­приємницькому рівнях. Він дозволяє зміцнити систему націона­льної економіки, забезпечити її стійкість, оскільки малі підпри­ємства можуть функціонувати там, де більш великі суб' єкти гос­подарювання не працюють, адже вони є найбільш мобільною виробничою одиницею.

Малі та середні підприємства (МСП) є «хребтом» розвинених економік. Наприклад, у ЄС МСП становлять 99 % усіх підпри­

ємств та забезпечують 65 млн людей робочими місцями (напри­клад, у німецьких МСП працює 68,3 % усіх працівників цієї краї­ни, які підлягають під соціальне страхування), в Японії — близь­ко 80 %, у США — 52—55 % [5, с. 250]. Від них також виходить основний імпульс у ринковій економіці у зв' язку зі своїми інно­ваційними прагненнями. Враховуючи значення МСП, а також обмежений доступ до капіталу, держава зобов' язана підтримува­ти цей підприємницький сектор. В Україні МСП перебувають у жалюгідному становищі. Це пов'язано не стільки із низьким роз­витком економіки, а скільки із їх, можливо й зумисним, недоско­налим регулюванням. За оцінками експертів, до кінця 2011 року кількість приватних підприємців, що припинили діяльність, буде становити 250—300 тис.

Отже, для досягнення помітних результатів в економічному та соціальному плані необхідно створювати умови для розвитку суб' єктів господарювання, що відносяться до малого бізнесу. У світовій практиці для покращення результатів діяльності країни на підвалинах розвитку малого підприємництва використовуєть­ся така форма організації суб' єктів малого підприємництва, як їх об' єднання в кластер, тобто більш-менш формальну структуру, що дозволяє суттєво покращити загальні можливості та створити основу для формування синергетичного ефекту внаслідок ефек­тивної взаємодії всіх факторів виробництва, якими може розпо­ряджатися суб' єкт господарювання [1, с. 9]. Кластер як форма організації діяльності групи малих (при нагоді й середніх та ве­ликих) підприємств надає можливість кожному окремому суб' єкту господарювання більш ефективно використати наявні в нього ре­сурси та можливості, а також залучити до своєї діяльності та ма­ксимально ефективно використати ресурси та можливості інших суб'єктів господарювання. Таке ефективне співіснування знижує окремі ризики діяльності внаслідок їх розпорошення між суб' єктами господарювання та покращує використання наявних ресурсів [2, с. 150].

Найбільш удалим впровадженням процесів кластеризації в економіку країни є приклад Італії. На середньостатистичному італійському підприємстві задіяно 3—4 людини (у промисловос­ті — до 9), що на перший погляд повинно негативно позначитися на міжнародних економічних позиціях країни, оскільки продук­тивність праці на малих підприємствах завідомо нижча, ніж на великих. Незважаючи на це, Італія вже не перше десятиліття зна­ходиться в першій десятці розвинених країн світу. Крім того, її зовнішньоторговельну експансію очолюють не великі підприємс­тва, а саме МСП. Якщо простежити походження найбільш конку­рентоспроможних груп товарів, то з' ясується, що всі вони були виготовлені на підприємствах, що входять у той чи інший клас­тер. Слід зазначити, що таку плідну діяльність всередині кластера підтримують чимало асоціативних зв' язків: консорціумів, об' єд­наних служб (транспортних, маркетингових, природоохоронних, тощо), банків, колективних контрактів з науково-дослідними центрами та ін.

Досить цікавим та корисним для переймання досвіду у стиму­люванні розвитку малого підприємництва буде дослідити обста­вини та механізми зародження кластерів в Італії. Найменшу роль, як би парадоксально це не звучало, відводиться центральній вла­ді. Держава та значні капіталовкладення стають у нагоді вже тоді, коли кластер успішно розвивається. І, навпаки, неоціненні послу­ги надають органи місцевого самоврядування, банки, науковці, ініціатива підприємців, агенції регіонального розвитку. Отже, за­дача державних органів влади зводиться до того, щоб виявити кластерні відносини в різних галузях економіки та допомогти їм розвиватися заради зміцнення позицій малого підприємництва в економіці та суспільстві.

В Україні існують спеціалізовані джерела підтримки малих підприємств це державна фінансова допомога та міжнародна донорська допомога. Державна фінансова допомога реалізується через Український фонд підтримки підприємництва, Український державний фонд підтримки фермерських господарств та держав­ний інноваційний фонд. Ці фонди не є дієвим інструментом реалі­зації державної програми підтримки бізнесу, так як формуються з тих же обмежених інвестиційних ресурсів, які в державі відсутні. Міжнародна донорська допомога здійснюється через міжнародні фінансові організації Європейський банк реконструкції та роз­витку, американський фонд підтримки підприємництва в західних країнах, Німецький фонд сприяння підприємництву, фонд Євразія, Каунтерпат, ППАУСІ тощо. Кошти надто малі для масового роз­витку підприємництва, та й не завжди вони спрямовані на форму­вання фінансової підтримки малого бізнесу. Намагаючись якось вирішити проблему відсутності інвестиційних ресурсів, підприєм­ці утворюють громадські організації кредитні спілки та позич­кові кола взаємного кредитування. Великого поширення такі фор­ми не отримали за рахунок мізерних доходів, які отримують підприємці та домогосподарства. Саме тому, єдиним виходом із ситуації, що склалася в Україні, є створення кластерних мере­жевих структур на базі малого підприємництва.

Сукупність підприємств певного регіону створює глобальні системи, що характеризують розвиток регіону, надають можли­вість розвитку культури, медицини, науки. Малі підприємства мусять відштовхуватися від напрямку економічного розвитку ре­гіону в цілому, який обумовлює вибір основного виду їх діяльно­сті. Тому перед підприємствами малого бізнесу постає питання пошуку партнерів в оточуючому середовищі задля свого власно­го розвитку. Нові відносини між малими підприємствами всере­дині кластера будуть стимулювати інноваційну діяльність, спри­яти розвитку прогресивних технологій та вдосконаленню усіх етапів спільної економічної діяльності, зможуть отримувати кон­курентоспроможну продукцію і залучати інвестиції. У річищі кластерної політики, що сприяє розвитку кластерних утворень регіонів, суттєво підвищується рівень конкурентоспроможності різних сфер депресивних регіонів; формуються переваги для під­приємців; реалізується некомерційне партнерство; застосовують­ся різні схеми мінімізації оподаткування; підвищується ефектив­ність взаємодії приватного сектора, органів місцевого самов­рядування, бізнес-асоціацій, дослідницьких та освітніх установ в інноваційному процесі; оптимізуються господарські процеси; уні­фікуються вимоги до продукції та послуг в межах кластеру; ство­рюється позитивна репутація кластеру на його учасників (колек­тивний бренд), спільна дистрибутивна мережа [3, с. 387]. У рам­ках держави кластери виконують роль точок зростання внутріш­нього ринку та забезпечують просування товарів та послуг на міжнародні ринки.

Висновки та перспективні напрями досліджень. Форму­вання мережевих об' єднань суб' єктів малого підприємництва є позитивним моментом у становленні та подальшому розвитку малого бізнесу в країні. Умови розвитку кластерів, які гармоні­зують інтереси групи суб' єктів підприємницької діяльності, практично відповідають умовам розвитку малого бізнесу в Ук­раїні [2, с. 157]. У кластерах створюються оптимальні умови для ефективного функціонування та розвитку малого бізнесу, бо під­приємства використовують свої можливості та ресурси в інтере­сах інших суб' єктів господарювання та навпаки. У рамках клас­терів можна здійснювати консалтингову діяльність та одночасно із додатковими можливостями отримувати нові знання щодо ве­дення та розвитку бізнесу. Крім того, об' єднання малих підпри­ємств надає можливість додатково контролювати конкурентне середовище кожним з учасників кластера, що знижує вірогідність прийняття неефективних та нераціональних управлінських рі-шень. Тобто такі скупчення є для суб' єктів малого підприємниц­тва інкубаторами для розвитку їх діяльності, створення нових на­прямків бізнесу. Створення умов та формування позитивних тен­денцій об' єднання прагнень і зусиль суб' єктів малого підприєм­ництва позитивно відіб' ється не тільки на інфраструктурі регіону та показниках його діяльності, але й на показниках національної економіки в цілому.

Література

1. Геец В. М. Трансформационные преобразования в Украине: пере­осмысливая пройденное и думая о будущем / В. М. Геец // Экономика Украины. — 2008. — №5. — С. 7—16.

2. Квттсъкий О. С. Кластеризація як спосіб підвищення стійкості суб'єктів малого бізнесу / О. С. Квілінський, Т. О. Степанова // Еко­номічний вісник Донбасу: зб. наук. пр. — Д., 2010. — № 1 (19). — С. 150—158.

3. Семенов В. Ф. Кластерна політика в управлінні регіональним роз­витком туризму / В. Ф. Семенов // Вісник соціально-економічних дослі­джень. Зб. наук. праць Одеського держ. екон. ун-ту. Вип. 40. — Одеса: ОДЕУ, 2010. — С. 381—387.

4. Сокол І. І. Оцінка стратегічного потенціалу Закарпатської облас­ті / І. І. Сокол // Науковий вісник ужгородського університету: зб. наук. пр. — Ужгород, 2010. — Вип. 31. — С. 78—84.

5. Степанова Т. А. Актуальные вопросы развития малого предпри­нимательства в Украине / Т. А. Степанова, А. С. Квилинский // Науч­ные труды ДонНТУ. Серия: Экономическая. Выпуск 31—3 (117). —

Донецк, ДонНТУ, 2007. — С. 246—251.

Стаття подана до редакції 18.10.2011

УДК 311:336 (075.8)

М. А. Жмайло, аспір. кафедри «Економічна статистика», Донецький національний університет

СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено особливості розвитку ринку бан­ківського споживчого кредитування в Україні, визначено його міс­це в економіці. Виконано перспективну оцінку розвитку обсягів

© М. А. Жмайло, 2011

142

Страницы:
1 


Похожие статьи

О В Білега - Кластеризація як ефективний напрям розвитку малого підприємництва