С Кіржнер - Підсистема вправ для навчання майбутніх юристів професійно спрямованого англійського монологічного мовлення - страница 1

Страницы:
1  2 

Світлана КІРЖНЕР

ПІДСИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО

МОВЛЕННЯ

 

У статті представлена підсистема вправ для навчання студентів юридичного профілю усного професійно спрямованого англійського монологічного мовлення. Запропоновано використання автентичної відеофонограми для інтенсифікації процесу формування необхідних умінь. Описані етапи навчання і різноманітні види вправ для виконання на кожному з цих етапів.

В умовах співробітництва України з багатьма міжнародними економічними та політичними організаціями все більшої актуальності набуває питання про підготовку спеціалістів до професійного іншомовного спілкування, особливо англійською мовою як визнаною мовою міжнародних ділових відносин. Ось чому викладачам треба приділяти увагу навчанню студентів немовних спеціальностей професійно спрямованого іншомовного говоріння. Так, спеціалістам юридичного профілю часто доводиться описувати явища, пояснювати факти, наводити аргументи, переконувати своїх співрозмовників, тобто будувати відносно довге логічне висловлювання. Майбутнім юристам важливо оволодіти навичками та вміннями усного професійно спрямованого англійського монологічного мовлення (УПСАММ) як одним з необхідних видів комунікативної діяльності в межах їхньої спеціальності.

Із зростанням ролі новітніх технологій навчання іноземних мов увагу дослідників привертали такі засоби навчання монологічного мовлення, як фонограма та відеофонограма (ВФГ). Так, для студентів немовних спеціальностей були створені методики навчання професійно спрямованого монологічного мовлення за допомогою автентичних фахових аудіотекстів (Н. Р. Петранговська), з використанням ресурсів Інтернету (Н. Л. Драб, І. А. Федорова), на основі матеріалів засобів масової інформації (А. П. Литнева). Для студентів мовних спеціальностей цю проблему вирішували із застосуванням навчальної ВФГ (Н. Ф. Бориско), з використанням автентичних художніх фільмів (В. С. Пащук). Попри наявність вказаних вище досліджень, вирішення проблеми навчання професійно спрямованого іншомовного монологічного мовлення не можна вважати вичерпним. Так, зокрема розширення, поглиблення та обгрунтування потребує методика застосування автентичних ВФГ для успішного навчання майбутніх юристів УПСАММ.

Мета статті - представити теоретично обґрунтовану підсистему вправ для навчання майбутніх юристів УПСАММ з використанням автентичної ВФГ. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1) визначити поняття «вправа» безпосередньо у межах нашої роботи; 2) сформулювати вимоги до створюваних вправ; 3) представити основні типологічні характеристики вправ; 4) представити мету і структуру створюваної підсистеми вправ з огляду на специфіку нашого дослідження; 5) навести приклади вправ у межах розробленої підсистеми.

Зупинимося на понятті «вправа». Оскільки для досягнення цілей організованого нами навчання ми обрали такий вид навчального матеріалу як автентична ВФГ, під «вправою» ми, спираючись на визначення Р. М. Іванової, будемо розуміти особливим чином організовану у складі ВФГ або на її інформаційній основі комунікативну діяльність студентів у продукуванні монологічних висловлювань, адекватних контексту професійного спілкування [1, 112].

Для досягнення студентами оптимального результату від навчання за створюваною підсистемою важливо враховувати сучасні вимоги до вправ. Так, під час створення вправ ми керувалися запропонованими Н. К. Скляренко вимогами, а саме: обов'язкова трьохкомпонента структура (завдання, виконання завдання та контроль виконання завдання), вмотивованість завдання, новизна, переважне застосування умовно-комунікативних і комунікативних вправ, наявність навчально-комунікативної ситуації, доречне використання опор [3, 3-7]. З огляду на специфіку нашого дослідження особливого значення набувають такі вимоги, як професійна спрямованість та орієнтованість на навчання невербального спілкування. Спираючись на


загальноприйняту в методиці викладання ыноземних мов типологію вправ, а також беручи до уваги основні вимоги до вправ, ми розробляли їх відповідно до певних критеріїв [2, 66], а саме:

       за спрямованістю вправи на прийом або видання інформації - рецептивні, рецептивно-репродуктивні, рецептивно-продуктивні, продуктивні;

       за ступенем комунікативності - некомунікативні, умовно-комунікативні, комунікативні;

       за характером виконання - переважно усні, а також усно-письмові;

       за участю рідної та іноземної мови - одномовні іноземної мови;

       за функцією у навчальному процесі - переважно тренувальні, а також контрольні;

       за місцем виконання - класні, домашні;

       за формою мовлення - монологічні та діалогічні;

       за наявністю/відсутністю опор - з використанням штучних вербальних і невербальних опор, природних опор і без них;

       за ступенем керованості - повністю керовані, частково керовані та мінімально керовані;

       за наявністю/відсутністю рольового компонента - переважно з використанням рольової ділової гри.

Логічне та поступове виконання студентами створюваних вправ передбачає їх систематизацію у єдине ціле. Для цього нами була обрана підсистема вправ, метою створення якої ми визначаємо формування та розвиток у студентів навичок і вмінь створення монологічних висловлювань таких типів, як монолог-пояснення, монолог-оцінювання та монолог-переконання.

За структурою запропонована підсистема вправ поділяється на 2 етапи - підготовчий і основний. Складність оволодіння професійно спрямованим іншомовним мовленням зумовила необхідність підготувати студентів до успішного сприймання навчального відеоматеріалу, для чого ми вважали доцільним розробити окремий підготовчий етап. Мета основного етапу полягає у навчанні УПСАММ з використанням автентичної ВФГ. У межах основного етапу ми визначили три підетапи відповідно до послідовності формування та розвитку мовленнєвих навичок і вмінь: рецептивно-репродуктивний, рецептивно-продуктивний і продуктивний. У межах кожного етапу навчання передбачається виконання груп і підгруп вправ різного характеру.


Розроблена підсистема вправ представлена у таблиці 1.


Рецептивно-репродуктивний підетап Ознайомлення із зразками

автентичного УПСАММ. Формування й розвиток навичок продукування монологічних висловлювань на рівні фрази або понадфразової єдності.

 

 

 

 

 

 

 

 

П. Основний Рецептивно-продуктивний підетап Формування вмінь підготовленого УПСАММ на рівні понадфразової єдності.

навичок і вмінь створювати опори. Підгрупи вмінь:

1)   створювати вербальні опори;

2)   створювати зображаль­но-вербальні опори Група 2. Формування й розвиток навичок висло­влюватись на рівні фрази або понадфразової єдності.

Підгрупи вмінь: 1) відтворювати вислов­лювання у вербальному плані; 2) підтримувати висловлювання адекват­ною невербальною

поведінкою.______________

Група 1. Розвиток навичок і вмінь створювати монолог-пояснення. Підгрупи вмінь:

1)         чітко й зрозуміло представити складну юридичну ситуацію;

2)         влучно та коректно використовувати фахову термінологію;

3)         давати дефініцію або тлумачення юридичного поняття;

4)         унаочнювати поясне­ння через приклади, надання деталей;

5)         послідовно пояснюва-ти ситуацію, використо-вуючи логічні зв'язки, поступово переходячи від легких до складних аспектів;

6)         надавати зрозумілі ре­комендації щодо певних шляхів вирішення юридичних питань. Група 2. Формування навичок і вмінь створювати монолог-оцінювання.

Підгрупи вмінь:

1)   давати інтелектуально-
логічну оцінку фактам,
подіям, вчинкам;

2)                                                      констатувати           

репродуктивні, репродуктивні; умовно-комунікативні; повністю детерміновані змістом ВФГ; індивідуальні, парні, групові; з використанням готових і створенням власних штучних опор; з та без рольового компонента.

чових фраз; відпо­віді на запитання; заповнення про­пусків; доповне­ння речень; від­творення певних частин монологіч­них висловлювань на рівні фрази та понадфразової єдності; відтворе­ння невербальної поведінки на рівні окремих елемен­тів для підтримки певного комуніка­тивного наміру.

 

Рецептивно-

Скорочення та

продуктивні

розширення

умовно-

речень;

комунікативні;

перефразування

повністю або

речень; створення

частково

монологічних

детерміновані

висловлювань

змістом ВФГ;

певного типу на

парні й групові;

рівні

з використанням

понадфразової

готових і

єдності;

створенням

відтворення

власних

пропущених

штучних опор;

частин

переважно з

висловлювання від

рольовим

імені персонажа

компонентом.

під час

 

притишеного

 

аудіоряду на

 

основі відеоряду

 

(при повторному

 

перегляді ВФГ)

 

або після

 

перегляду ВФГ;

 

коментування

 

ситуації та

 

висловлення свого

 

ставлення до подій

 

від імені

 

персонажа, від

 

імені іншої особи

 

або свого імені;

 

використання

 

невербальної

 

поведінки


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

С Кіржнер - Підсистема вправ для навчання майбутніх юристів професійно спрямованого англійського монологічного мовлення

С Кіржнер - Підсистема вправ для навчання майбутніх юристів професійно спрямованого англійського монологічного мовлення