С Сейдаметова , А Маламан - Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання викладання курсу комп'ютерної графіки - страница 1

Страницы:
1  2  3 

УДК 378.094: 004.92

 

 

САНІЄ СЕЙДАМЕТОВА, АЛЛА МАЛАМАН

РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

 

Розроблено методику, спрямовану на реалізацію діяльнісного підходу та використання інтеграції знань при дистанційному навчанні курсу комп'ютерної графіки у підготовці студентів техніків-будівельників та механіків ВНЗ другого рівня акредитації. З 'ясовано суперечності, які негативно впли­вають на контроль знань і практичних навичок майбутніх фахівців.

Ключові слова: дистанційне навчання, комп 'ютерна графіка, діяльнісний підхід, програмне забез­печення, системи автоматизованого проектування.

 

 

САНИЕ СЕЙДАМЕТОВА, АЛЛА МАЛАМАН

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

Разработана методика, направленая на реализацию деятельностного подхода и использования интеграции знаний при дистанционном обучении курса компьютерной графики в подготовке студентов техников-строителей и механиков вуза второго уровня аккредитации. Выяснено противоречия, кото­рые отрицательно влияют на контроль знаний и практических навычек будущих специалистов.

Ключевые слова: дистанционное обучение, компьютерная графика, деятельностный подход, про­граммное обеспечени, системы автоматизированного проектирования.

 

 

SANffi SEYDAMETOVA, ALLA MALAMAN

IMPLEMENTATION OF ACTIVE APPROACH IN DISTANCE LEARNING TEACHING COMPUTER GRAPHICS COURSE

The article analyses the technique how to achieve active approach and use of knowledge integration in the distance learning course of computer graphics by students of technicians, building and mechanical universi­ties of second level of accreditation. It has been found contradictions that negatively influence on control of knowledge and practical skills offuture specialists.

Key words: distance teaching, computer graphics, action approach, software, automate projections sys­tem.

Упровадження нових технологій, автоматизація, інтеграція в науці, техніці та виробництві здійснюють великий вплив на цілі та зміст професійної освіти. Вплив змін у соціально-економічній структурі передбачає перехід професійної освіти на багаторівневий характер та змі­ну навчального процесу в напрямку практичної компетентності спеціаліста і безперервної освіти. Оновлення змісту освіти, вироблення технологій ДН, розробка нових напрямків і спеціальностей в освіті, розробка міждисциплінарних досліджень являються актуальними умовами для розвитку сучасної системи навчання. Навчальний процес організовується з урахуванням можливостей су­часних інформаційних технологій ДН та орієнтується на формування освіченої, гармонійно-розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільнос­ті та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, техно­логій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки [6].

Вища освіта тісно пов'язана з інформаційно-комп'ютерною підтримкою навчальних дис­циплін. «Пріоритетом розвитку освіти, йдеться у п. 19 національної доктрини, є впрова­дження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше вдос­


коналення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку моло­дого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві».

Характерною для нашого часу є переорієнтація багатьох фундаментальних і прикладних наук, яка привела до того, що наукові об'єкти вивчаються насамперед стосовно їх ролі для лю­дини, призначення для її життєдіяльності та функцій у розвитку людської особистості. Саме цим зумовлюється важлива роль діяльнісного підходу ДН у системі професійної освіти. Ретро­спективний аналіз дослідницьких робіт показав, що шлях до успіху полягає через збагачення традицій використання діагностик та дистанційних технологій, тож необхідно здійснювати пе­рехід до діагностико-технологічного та діяльнісного підходу в управлінні навчальним проце­сом. Аналіз педагогічної та психологічної літератури засвідчив, що проблемі діяльнісного під­ходу ДН завжди приділялася належна увага: концепції підходу до особистості з позиції єдності свідомості і діяльності С. Л. Рубінштейна, діяльнісного підходу О. М. Леонтьєва, психології ві­дношень В. М. М'ясищева, підходи щодо аналізу проблеми професіоналізму в діяльності та професійної підготовки майбутнього спеціаліста В. П. Казміренко, Л. В. Кондрашова, В. В. Третьяченка та інші, результативність способів рефлексії підтверджується в практиці ви­користання рефлексивно-інноваційних тренінгів В. М. Дьюкова, Я. А. Пономарьова; розвитку креативних здібностей учнів А. П. Ситникова, С. Ю. Степанова.

На основі аналізу педагогічної практики з інформатики виявлено недостатню теоретичну й методичну підготовку викладачів інформатики за умови діяльнісного підходу ДН, відсутність конкретних методичних рекомендацій та дидактичних матеріалів до певних тем, окремих роз­ділів, відсутність моделі педагогічного керівництва процесу ДН, невизначеність критеріїв і способів вивчення індивідуальних особливостей абітурієнтів ВНЗ при ДН.

Метою статті є: визначення змісту і технології інформаційної підготовки; з'ясування ро­лі діяльнісного підходу при ДН з використанням комп' ютерних технологій у процесі навчання техніків-будівельників і механіків.

Завдання ДН учити, не маючи прямого постійного контакту з тим, хто навчається, а принципами ДН є доступність навчання і нові форми представлення та організації інформації. Інтегративним результатом діяльності особистості, «украпленої» у професійну компетентність, є сукупність умінь суб'єкта діяльності, а передумови вміння формуються у молодих людей протягом навчально-професійної діяльності, результатом якого є навченість.

У результаті інтеграції навчання зростає професійний напрям і сутність обраного предме­та, а відповідно до цього інтерес студентів до вивчення, реальним стає тісний зв'язок теорії з практикою. Позитивність завершується не тільки в зацікавленості студентів до вивчення спец­курсів, а й усунення перевантаження студентів та економія навчального часу. Тому впрова­дження технології ДН слід спрямувати на підвищення ефективності курсу теоретичного на­вчання з застосуванням новітніх інформаційних технологій, підсилення його зв'язку з професі­єю, яка вивчається, майбутньою трудовою діяльністю та професійним життям.

Викладач, як суб'єкт діяльності, за допомогою ДН, керує навчально-виховним процесом, забезпечує його освітній, виховний і розвивальний характер. Удосконалення педагогічної дія­льності впливає на розвиток особистості як викладача, так і студента, справляє вплив на психі­чні процеси, які у свою чергу якісно замінюють діяльність, виводять її на рівень творчості. Дія-льнісний підхід посідає центральне місце у дидактичному процесі, адже саме тут відбувається розвиток і навчання студентів. Тому саме він визначає організацію і зміст інших його етапів: індивідуально виконувати план наміченої роботи; послідовно і правильно виконувати дії, за­кладені у вигляді взаємопов' язаних між собою вправ і задач; поопераційно виконувати необ­хідні дії; оперативно здійснювати проміжний контроль за отриманим результатом і у випадку помилки провести коригувальні дії.

Тому сформулюємо вимоги до діяльності студентів на виконавчо-діяльнісному етапі ви­користання ДН як вивчення дисципліни КГ «Основи САПР»:

1)   здобуття знань і набуття досвіду діяльності студентом має відбуватись у результаті йо­го власної діяльності, яка повинна мати навчально-пізнавальний характер;

2)   у діяльності студента мають переважати процедурні знання (знання-як) над інформа­ційними (знання-що);


3)   діяльність студента повинна опиратись на його особистий життєвий досвід; студент повинен мати можливість у будь-який час отримати інформацію про процес засвоєння ним но­вих знань і оперативно внести необхідну корекцію;

4)   діяльність студентів організовується і проводиться так, щоб реалізувати розвивальну діяльність;

5)   студент повинен активно шукати відповіді на ті питання, які для нього важливі і не ро­зглядати досягнутий результат як остаточну істину;

6)   навчальна діяльність студентів розглядається як зміст навчання поряд з відповідними предметними знаннями;

7)   у результаті власної діяльності з виконання навчальних завдань студент повинен набу­вати ключових компетентностей (дослідницьких, комунікативних, креативних тощо) [3, с. 127].

Як справедливо стверджує В. В. Давидов, треба забезпечувати можливість розумового просування студенту в двох взаємозалежних напрямках: від абстрактного до конкретного і від конкретного до абстрактного з пріоритетом першого над другим, а не навпаки. «Одна з перших задач теоретичного і практичного мислення складається у виділенні істотного зв'язку (в його абстрагуванні), а потім і в розумовому зведенні до неї всіх проявів об'єкта (у їх узагальненні)»

Страницы:
1  2  3 


Похожие статьи

С Сейдаметова , А Маламан - Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання викладання курсу комп'ютерної графіки

С Сейдаметова , А Маламан - Реалізація діяльнісного підходу в умовах дистанційного навчання викладання курсу комп'ютерної графіки