Г Л Баранов - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи навчання та тестування знань водіїв високошвидкісних транспортних засобів - страница 1

Страницы:
1  2 

оптимальне навчальне навантаження викладачів і допустиме завантаження наявного ауди­торного фонду.

Перспективи подальших досліджень

Запропоновані реверсивна модель і алгоритм вимагають подальшої деталізації і представлення у вигляді алгебраїчних залежностей. Тоді вони стануть основою для розроб­ки програмно-інформаційних засобів інформаційної технології планування навчального навантаження в ВНЗ 3-4 рівнів акредитації. Такий підхід дозволить ефективно автоматизу­вати управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах. Саме ці завдання бу­дуть в основі подальших досліджень автора.

Список літератури

1.          Поліщук В.Т. Дослідження нормативів та управління розрахунками навчального наванта­ження у вищому закладі освіти / В. Поліщук, Ю. Тесля, Ю. Триус, К. Левківський // Вища шк. — 2006. — N 1. — С. 35-52.

2.          Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г Кременя. Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, 1.1. Ба­бин// Тернопіль: Навчальна книга -Богдан, 2004.-384с

3.          Вернидуб Р. М. Організація і управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі/Р.М.Вернидуб//Навч. Посібник: Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. — 110с.

4.          Мороз О. Г. Навчальний процес у вищій педагогічній школі/ Мороз О. Г., Сластьонін В. О., Філіпенко Н. І., Гусак П. М., Юрченко В. І.//Навч. Посібник: Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; Інститут вищої освіти АПН України / О.Г. Мороз (ред.). — К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2001. — 338с.

5.          Якубовський О.П. Управління навчальним процесом/О.П.Якубовський// Навчально-методичний посібник. - О.: "АстроПринт", 1999. - 231с.

6.          Биков В.Ю.Моделі організаційних систем відкритої освіти/В.Ю.Биков// Монографія.- К.: Атака, 2009.- 684 с.

7.          Камінський О.Е. Нові інформаційні технології в управлінні багатофункціональними об'єктами (на практиці системи управління вищими навчальними закладами)/О.Е.Камінський//К.: 1997, Київський національний економічний інститут. - 184 с.

8.          Лізунов П.П. Моделі та засоби формування комплексного інформаційно-освітнього сере­довища навчального закладу/П.П.Лізунов, А.О.Білощицький// Системи обробки інформації. - Х.: ХУ ПС, 2007. - Вип. 5(63). - С. 2-7.

 

УДК 681.3:519.76

 

Баранов Г.Л., Міронова В.Л.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ ВОДІЇВ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Запропоновані принципи побудови інформаційно-аналітичного забезпечення системи на­вчання та тестування знань водіїв високошвидкісних транспортних засобів. Наведено те­матична стратифікація та обміни даними

Вступ

Проблема забезпечення безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів (ВТЗ) на будь-яких ділянках транспортно-дорожнього комплексу (ТДК) залежить від цілеспрямо­ваної взаємодії усіх ергатичних вирішувальних систем (ЕВС), що на кожному рівні ієрархіч­ної транспортної організації сприяють усуненню предаварійних та аварійних ситуацій. Під­вищення рівня готовності та якості водія ВТЗ є одною з важливих проблем у забезпечення безпеки руху транспортних засобів на будь-яких ділянках ТДК України.


Аналіз останніх досліджень

На даний час проводиться інтенсивна розробка інтелектуальних транспортних систем (ІТС) навчання водіїв ВТЗ у Російській Федерації, Сполучених Штатах Америки, Франції, Японії та Німеччині. Але ці електронні ІТС не враховують усіх факторів дорожнього руху, особливості ТДК України та безпеки інформації. Тому забезпечення процесу підготовки висококваліфікованих вітчизняних водіїв потребує удосконалення інтелектуальних програм­них засобів[1,2].

Основний матеріал

Відомо, що завдяки взаємодії між ЕВС можливо розв'язувати задачі у критичних, кризових та екстремальних ситуаціях. Це особливо стосується запобігання небезпечних до­рожньо-транспортних пригод (ДТП). Головні напрями взаємодії ЕВС та відповідно і архіте­ктурні форми інформаційно-аналітичного забезпечення (ІАЗ) системи навчання та тесту­вання знань водіїв ВТЗ характеризуються наступним:

надання більш повних, точних, та ефективних знань, зрозумілих для всіх учасників до­рожнього руху та ТДК, що гарантують зменшення втрат за причин ДТП;

формування адаптивного вміння діяти, приймати рішення та реалізовувати (шляхом управління, контролю й діагностики) оптимальні закони керування, що підвищують безпеку руху та впливають на зниження кількості ДТП;

підтримання необхідного рівня навичок стосовно володіння водіями складною ситуацією за напрямками запобігання зіткнень, зниження ризиків аварії.

Вище зазначений підхід до формування ІАЗ системи навчання та тестування знань водіїв забезпечує підвищення ефективності і якості системи підготовки спеціалістів відповідно до мі­жнародних стандартів ІСО 9000.

Єдина інформаційна модель (ЄІМ) за принципом системності [3,4] формує тезаурус у вигляді ІАЗ усіх ЕВС. Принцип цілеспрямованості орієнтує тезаурус на підвищення безпеки руху ВТЗ та зниження кількості ДТП. За принципом ефективності він призначений для ін­формаційного обслуговування як осіб з природним інтелектом, так і ПАК з штучним інте­лектом. Згідно принципу спеціалізації визначаємо режим експлуатації ЄІМ, які передбачають підготовчі етапи формування, корегування та достовіризації даних. На виконавчих етапах реалізується надання відповідей на запити, обслуговування діалогів, автоматичні телекому­нікаційні обміни даними. Підготовчі етапи забезпечення якості ЄІМ та ефективності тема­тичного ІАЗ керуються адміністраторами та системними програмістами, тобто професіона­лами з комп' ютерних знань та інформаційних технологій. Навпаки, виконавчі етапи спря­мовані на активну участь користувачів та ПАК ВТЗ. Системний ефект взаємодії полягає в прийнятті рішення у складних ситуаціях, які заздалегідь не були формалізованими та авто­матизованими. Нагадаємо що принципово існують не формалізовані ситуації особливо при функціонуванні не лінійних складних динамічних систем (СДС) з розподіленими у просторі та часі елементами.

Дійсно, на ВТЗ, що рухаються по ділянкам ТДК діють фактори та збурення навколи­шнього середовища. Саме такими й є учасники дорожнього руху та будь-які транспортні

засоби.

Пропонуємо системне програмне забезпечення конструктивно складається таких фун­кціональних модулів [5]: тезаурус ІАЗ;

блок створення учбового матеріалу та тестів для контролю знань; блок реєстрації та архівації команд учасників навчання; навчальний блок;

блок оцінки якості навчання фахівця.

Процес створення системи навчання та тестування водіїв стосовно прав користувачів системи надано на рис.1.


А А м I

11

і

с -

Р

S

7

П

N


Класифікація та створення БД ісі іуючик ТЗ

Створення інтерфейсу і нтелектуальн-ої системи

 

Формування тестових завдань

Тести на гнання теор=™чнот глдгтерінпу

Теїїтуня ннл швидкості тя і іраііш \іх і і реакції вцдін у нибсзі шчнт ситуаціях

 

 

 

Вивчення

Тестування

учбового матеріалу


Комплектація БЗ

правилами та законами руку ВТЗ

 

 

 

Формування учбового матеріалу по кожній темі навчання на основі існуючої БЗ

 

 

 

 

 

1

 

Отримання результатів

тестів

 


Рис. 1. Схема взаємодії компонентів ІАЗ системи навчання та тестування знань водіїв ВТЗ

Принцип природної унікальності явищ та об' єктів нагадує, що для ВТЗ в екстремаль­них умовах постійно існують суворі часові обмеження:

At л +Ata +At пак <At з, (1) де Atл - інтервал часу сприяння та реакції людини (водія-пілота AVL); Ata - трива­лість кожного перехідного процесу в технічних агрегатах ВТЗ; AtnaK - інтервал часу роботи

ПАК з видачею законів управління відповідно визначеної заданої ситуації; At3 - максима­льно допустиме значення інтервалу часу, на протязі якого ще можливо за рахунок своєчас­ного коригування закону оперативного управління ВТЗ запобігати зіткнень, перевертань та інших надзвичайних ситуацій у класі ДТП.

Якщо ВТЗ опиняється перед перешкодою, до якої лише 30м та для водія ВТЗ швид­кість реакції становить At » 0,2с (у більшості випадків та при швидкості руху 30м/с або

108 км/год), тоді зрозуміло, що не буде зіткнення при умові коли, повний цикл маневру­вання закінчити менш ніж за секунду. Тому всі електронні розв' язки складних задач повин­ні бути (AtnaK <10 4 с) дуже високошвидкісними.

Вказані суттєві обмеження для ІАЗ системи навчання та тестування обумовлюють ві­дповідну стратифікацію тематично орієнтованих розділів тезауруса (Рис. 2).

Стратифікація ІАЗ для навчання та тестування знань водіїв ВТЗ на кожній ділянці та зоні ТДК України відповідає запропонованої концепції. Дана стратифікації інформаційних технологій формує наступну послідовність ієрархічної піраміди з спеціалізованих систем управління базами даних:

Архів або знання орієнтованих моделей технологічно єдиної транспортної організа­ції;

Розрахунково-базові моделі (РМБ) для проектування та обґрунтування технологіч­них рішень з організації безпечних потоків у конкретних зонах транспортно-дорожнього комплексу;

Режимно-оперативні моделі (РОМ) для аналізу ефективності варіантів запобігання зі­ткнень у складних динамічних ситуаціях, що виникають на ділянках транспортно-


дорожнього комплексу;

Логічні системно-аналогові моделі (ЛСАМ) для підтримки прийняття рішень у конф­ліктних та екстремальних ситуаціях;

Пакетні комбіновані моделі у вигляді оперативних блоків обміну даними (БОД) для швидкого узгодження та оптимізації взаємодії електронних систем забезпечення безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів.


Операційна система

Тезаурус


 


 

ЕВС Природний

або штучний інтелект ПАЕ

 

Запит

 

 

 

 

Бщповідь


Службові модулі ПАК

 

СУБД

Типовий

програмний

модуль


БОД

ЛСАМ

РОМ

РБМ

ДІФ


БД


БЗ


Бібліотека ТПМ


<-


Архів


 

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

Г Л Баранов - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи навчання та тестування знань водіїв високошвидкісних транспортних засобів

Г Л Баранов - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи навчання та тестування знань водіїв високошвидкісних транспортних засобів