С В Мішина - Робоча програма навчальної дисциплінифінансовий менеджмент - страница 1

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма навчальної дисципліни

"ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків. Вид. ХНЕУ, 2012Затверджено на засіданні кафедри управління персоналом. Протокол № 1 від 26.08.2011 р.

 

Укладач Мішина С. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р58                  Робоча програма навчальної дисципліни "Фінансовий мене-

джмент" для студентів спеціальності 8.03050501 "Управління пер­соналом та економіка праці" денної форми навчання / укл. С. В. Мі­шина. - Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. - 44 с. (Укр. мов.)

 

Подано тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями й темами, плани лекцій, практичних і семінарських занять, матеріал для закріплення та контролю знань (індивідуальні завдання, завдання для самостійної роботи), а також критерії оці­нювання знань студентів.

Рекомендовано для студентів спеціальності "Управління персоналом та еконо­міка праці".Вступ

 

У міру розвитку кризових явищ в економіці, ускладнення системи зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин суб'єктів господарювання, по­силення конкуренції, глобалізації бізнесу та фінансів, використання су­часних комп'ютерних технологій об'єктивною стає необхідність підви­щення ефективності фінансового управління.

Сьогодні неабияку актуальність мають питання об'єктивної оцінки ефективності інвестиційних проектів, в тому числі і в розвиток науки, тех­ніки, технології та людського капіталу.

В усьому світі розширюється предмет та ускладнюється інструмен­тарій сучасного фінансового менеджменту з урахуванням вимог нового етапу економічного розвитку. Кожен менеджер з персоналу, бухгалтер, аудитор чи аналітик повинен мати чітке уявлення про механізм прийнят­тя фінансових рішень, методики оцінки ефективності інвестиційних прое­ктів.

Метою навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" є вивчен­ня майбутнім фахівцям теоретичних основ і набуття практичних навичок організації фінансової роботи на підприємстві, управління його активами, капіталом, ризиками, інвестиціями, прибутком.

Об'єктом вивчення дисципліни є процес фінансового управління на підприємстві.

Предметом вивчення дисципліни є методичне, інформаційне та ор­ганізаційне забезпечення фінансового менеджменту.

Цю програму підготовано на основі галузевого стандарту Мініс­терства освіти і науки, молоді та спорту України з урахуванням вимог на­вчального плану для студентів спеціальності "Управління персоналом та економіка праці".

Вивчення навчальної дисципліни дає можливість набуття досвіду: організації фінансового управління та формування його інформаційного й методичного забезпечення; оцінки ефективності управління грошовими потоками; визначення вартості грошей у часі; управління доходами, ви­тратами та прибутком; організації управління активами та капіталом під­приємства, реальними та капітальними інвестиціями, фінансовими ризи­ками; здійснення антикризового фінансового управління; організації та проведення аналізу фінансових звітів; фінансового планування та прог­нозування.1. Кваліфікаційні вимоги до студентів

 

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях інших фунда­ментальних, базових та нормативних дисциплін. З циклу фундамен­тальних дисциплін вивченню дисципліни "Фінансовий менеджмент" повинні передувати курси "Політекономія", "Макроекономіка", "Мікроекономіка", "Регіональна економіка", "Фінанси". Знання, отримані в процесі вивчення дисципліни, можуть бути застосовані студентами під час написання дипломної роботи.

Навчальна дисципліна є невід'ємною частиною циклу економічних дисциплін, необхідних працівникам, зайнятим в сфері праці та заробітної плати на підприємстві, незалежно від його форми власності та організаційно-правової форми господарювання. Навчальну дисципліну віднесено до групи нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки магістрів за профілем підготовки "Управління персоналом і економіка праці".

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти предме­тними компетенціями, які наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Предметні компетенції, якими мають володіти випускники спеціальності "Управління персоналом та економіка праці", освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" після вивчення дисципліни

 

Назви тем

Перелік компетенцій

1

2

Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту та

управління грошовими коштами і прибутками

Тема 1. Теоретичні

1.1. Здатність до аналізу стану розвитку фінансового

та організаційні ос-

менеджменту.

нови фінансового

1.2. Здатність до виконання функцій фінансового ме-

менеджменту

неджменту.

 

1.3. Здатність до формування та реалізації статегії і

 

тактики фінансового менеджменту.

 

1.4. Здатність до застосування принципів фінансового ме-

 

неджменту на практиці.

 

1.5. Здатність до обгрунтування необхідності розвитку

 

фінансового менеджменту


Викладання дисципліни здійснюється послідовно від питань органі­зації методичного та інформаційного забезпечення фінансового менедж­менту до практичних аспектів здійснення фінансового управління, прийняття фінансових рішень.

Програма навчальної дисципліни передбачає проведення лекцій, семінарських та практичних занять, а також виконання студентами індиві­дуальної роботи. Структуру програми навчальної дисципліни подано в табл. 2.

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни

 

 

Тематичний план складається з двох модулів, кожен з яких містить кілька навчальних елементів. Структуру залікового кредиту наведено в табл. 3.
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

 

Теми

Кількість годин, відведених на:

 

лекції

семінарські та практичні заняття

індивідуальну роботу

самостійну роботу

1

2

3

4

5

Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту та управління

грошовими коштами і прибутками

Тема 1. Теоретичні та органі­заційні основи фінансового менеджменту

2

2

-

8

Тема 2. Система забезпечен­ня фінансового менеджменту

2

2

-

8


1                         2              3                   4 5

Тема 3. Управління грошови­ми потоками на підприємстві

4

4

5

8

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використан­ня у фінансових розрахунках

2

2

3

8

Тема 5. Управління прибут­ком.

Модульна контрольна робота

4

4

6

11

Разом за модулем 1

14

14

14

43

Змістовний модуль 2. Інструменти та методи управління активами, капіталом, інвестиціями та фінансовими ризиками підприємства

Тема 6. Управління активами        4              4                  6 7

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу

2

2

3

6

Тема 8. Управління інвестиці­ями

2

2

3

6

Тема 9. Управління фінансо­вими ризиками

2

2

3

6

Тема 10. Аналіз фінансових звітів

2

2

3

6

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування.

Контрольно-модульна робота

2

2

2

6

Тема 12. Антикризове фінан­сове управління підприємст­вом

2

2

-

6

Разом за модулем 2

16

16

20

43

Усього за дисципліною

30

30

34

86

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту та управління грошовими коштами і прибутками

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового

менеджменту

Сутність та етапи становлення фінансового менеджменту. Фінансо­вий менеджмент як наука. Етапи розвитку фінансового менеджменту. Об'єкт, предмет фінансового менеджменту. Особливості розвитку фінан­сового менеджменту в Україні.

Функції фінансового менеджменту. Загальні, управлінські та спе­цифічні функції.

Принципи фінансового менеджменту: плановість та системність; цільова спрямованість; диверсифікованість капіталовкладень; стратегіч­на орієнтованість; варіативність.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7 


Похожие статьи

С В Мішина - Багатокритеріальна класифікація фінансових ресурсів промислових підприємств

С В Мішина - Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат підприємства

С В Мішина - Робоча програма навчальної дисциплінифінансовий менеджмент