О Колупаєва - Строфічні модифікації сонетної форми (на матеріалі англомовних й україномовних сонетів кінця XIX — початку XX ст ) - страница 2

Страницы:
1  2 

М [3, 136].

Графічно виділене слово в кінці першого терцета підкреслює ідейний стрижень сонета, навколо якого формується проблематика і символіка. Образ соляного стовпа служить для вираження семантичного зв'язку між сонетами диптиха. Тематична єдність доповнюється за рахунок прийому антитези статичність, пасивність («стовп»), протиставляється еволюції, активності («зерна із садка душі твоєї/ Ти пронеси крізь бурю і вогонь»).

Отже, розгляд нетрадиційних способів строфічної організації англомовних та україномовних сонетів кінця XIX початку XX ст. забезпечує можливість виділити такі типологічні ознаки: модифгкування сонетної форми відбувалося за різними параметрами введення своєрідних схем римування, скорочення та подовження форми сонета (усічений сонет і сонет з кодою), поєднання сонета з акровіршем.

Здійснений аналіз дозволяє стверджувати наявність диференційних ознак, що проявляються у введені в сонетну практику різних експериментальних різновидів. В україномовній поезії окресленого періоду виокремлено більшу різноманітність строфічних модифікацій сонетної форми, зокрема написання фігурного сонета, сонета-анаграми, сонетоїда та «безголового» сонета. Цей факт є результатом новаторських спроб модернізації сонетного канону. В англомовній поезії поряд з розширенням версифікаційних можливостей сонета спостерігається посилена орієнтація поетів на традиційні канонічні форми.

ЛІТЕРАТУРА

1.      Вороний М. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика / М. Зеров. К. : Наукова думка, 1996. — 704 с.

2.      Зеров М. Твори: У 2 т. Т. 1 : Поезії. Переклади / Упоряд. Г. П. Кочур, Д. В. Павличко. К. : Дніпро, 1990. — 843 с.

3.      Качуровський І. Строфіка : підручник / Ігор Качуровський. К. : Либідь, 1994. — 272 с.

4.      Кормилов С. И. Некоторые проблемы современной теории сонета / С. И. Кормилов // Филологические науки. — 1993. — № 3. — С. 32—41.

5.      Мороз О. Н. Етюди про сонет (До питання про традиції і новаторство в розвитку сонета) / О. Н. Мороз. — К. : Дніпро, 1973. — 111 с.

6.      Самійленко    В.    Сонети    [Електронний    ресурс]    /   Володимир    Самійленко.    —Режим    доступу : http://www.ukrlit.vn.ua/lib/samiylenko/pka1z.html

7.      Сіробаба М. В. Жанровострофічні модифікації українського сонета : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сіробаба Микола Васильович. Харків, 2000. — 186 с.

8.      Сонет серебряного века : Русский сонет конца XIX — начала XX века : историческая литра / сост., вступ. ст. и комм. О. И. Федотова. — М. : Правда, 1990. — 768 с.

9.      Hunt L. The book of the sonnet. Vol I. / Leigh Hunt, S. Adams Lee. Boston : Roberts Brothers, 1867. — 343 p.

10.  Hopkins. G. M. Poems [Електронний ресурс] / G. M. Hopkins. London : Humphrey Milford, 1918. — Режим доступу : http://www.bartleby.com/122/index2.html

 

 

 

Марія КОТИК-ЧУБІНСЬКА

 

TRACTATUS LOGICO-POETICUS: СТРУКТУРА ТА ОБРАЗНІСТЬ «АНКЕТ» ЮРІЯ ТАРНАВСЬКОГО

«Можна легко уявити собі мову, що складається з самих наказів та рапортів на полі бою. Чи мову, що складається з самих запитань і якогось ствердного чи заперечного слова. І безліч інших. А уявити собі якусь мову означає уявити собі якийсь спосіб життя» [3, c. 98]. Ці слова одного із чільників філософії мови у XX ст. можуть слугувати за гасло до розшифрування мови циклу «Анкети» і того, який спосіб життя стоїть за цією незвичною для поезії канцелярською формою запитань-відповідей «найбільш герметичної збірки Тарнавського»

Страницы:
1  2 


Похожие статьи

О Колупаєва - Архітектонічні особливості англомовного й україномовного сонета кінця XIX — початку XX ст

О Колупаєва - Особливості архітектоніки та композиції англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ-початку ХХ ст

О Колупаєва - Строфічні модифікації сонетної форми (на матеріалі англомовних й україномовних сонетів кінця XIX — початку XX ст )