В Г Клименко - Формування v студентів знань і вмінь про хімічний склад та оцінку якості поверхневих вод - страница 1

Страницы:
1 

УДК 504:556.5

В .Г. Клименко. Л.I. Фролова, 13. Терещенко

Харківський національний університет імені ВН. Каразіна

 

формування v студентів знань і вмінь про хімічний склад та оцінку якості поверхневих вод

Розглядається формування у студентів знань і вмінь про хімічний склад та опшву шості поверхневих вед. У дятгій статті показано, як стзденш-гетрафи ІХарювськсго національного ушверсигету імені ВИ. Каразша на протязі п:ятн років шайомлїіься з хштшим складом води, чивттлкаыи формування складу води, класвфгкапіею прнрод-внх вод; проводять роэрахунш ощвкв хевсті вода за різними методами і критеріями (за індексом їа.5руцненості води та нилопчнон> оцінкою якості поверхневих вод суші га естуаріїв України) та виконують гхіцгятоірафування.

Ключові слова: хімічний склад води, оцінка якості води, індекс "забрудненості водк. екологічна оцінка якості поверхневих вод.

 

V. Кіушепко. L. Frolova., Е. Теге shebato

FORMING ГОК STUDENTS OF KNOWLEDGES AND ABILITIES ABOUT CHEMICAL COMPOSITION AND ESTIMATION OF QUALITY OF STJKJACE WATER

Fctfioiiig тот the students of Knowledge and abilities about chemical composition and estimation of quality ofsiMtac&watCTisesainincd In Ibis article it is noted, as students-geo­graphers of Ibe Karazrn Kharkiv National University during five years study the chemical conipceiuon of water, factors of forming the water's composition, classification of natural waters: mate the calculations of estimation the water quality by different methods and cri­teria (by the index of muddiness of water and ecological esomatio n of surface-water quality in land and estuarie s of Ukraine) and make their mapping

Keywords: chemical смпгх-аШоа of water, estimation of water quality, index, of mud­diness of water, ecological estimation of surface-water quality

 

Вступ. Проблема свіжої і чистої води актуальна вгині для більш ніж третини населення планети. Експерти ООН дійшли висновку, що низь­ка якість і нестала питної води, відсутність елементарних саштарно-ппештаих умов у багатьох країнах світу с причиною шлункових захво­рювань. Більше мільярда жителів нашої планети живуть в умовах по­стійного гострого д еф шиту питної води. Вчені вважають, що вже у 2010 році дефіцит води стане однією із найважливіших проблем забезпечення людства природними ресурсами. Очікується, що вода так. само, як нафта теля другої світової війни буде в центрі уваги не тільки бізнесменів, а й політиків [2] Тому зараз у світі ставиться питання про підготовку фахів­ців, здатних оцінити запаси га якість прісних вод.

Вихідна передумово. Оцінку якості природник вод іл останні десять років розттглдалн C.L Кукурудза, В.І. Пелешенко, C.L Сніжко,. В.К. Хільчев-ськнн, А.В. -Яцнк та ш.

Формулювання цілей статті, постановки завдання. Мста даної стат­ті - показати, як стдаентн-географн Харківського національного університету імені В.Н. Каразша на протязі п'яти років знайомляться з хімічним складом води, чинниками формування складу води., проводять розрахунки оцінки якості води за різними методами і критеріями та виконують картографування.

Виклад основного матеріалу. Вода-основа життя. Давня людина вва­жала,, що світ тримається на воді. І в певному сенсі слова вона була права Y наш час, з розвитком науки і техніки, людний залучає у процес мате­ріального виробництва все нові и нові види природних ресурсів, які надають можливість виробництва необхідних для життя благ. Серед цих природних ресурсів одними з найголовніших є водні. Ще у 1992 р. на конференції в Ріо-де-Жанейро було сказано, що «використання води на нашій планеті по­стійно зростає:, і вже найближчим часом у багатьох її регіонах слід чекати дефіциту прісної воднд. Адже питна вода складає лише 2.5% від загального об єму гідросфери, крім того, три чверті цих запасів зосереджено в поляр­них шапках та льодовиках.

Тривалий час вважалося, що запаси прісної води невичерпну що вони мають здатність до самовідновлення. і тому на наслідки господарського втручання людини в природний гідр о л огічннй цикл ніхто не звертав уваги Саме такий споживацький спосіб життя: орієнтований лише на економічний розвиток, призвів до деградації гідросфери

Уперше негативний вплив господарської діяльності на в одні ресурси помітило у XIX ст. населення тих країн, де почався бурхливий розвиток ка­піталізму. Цей пронес супроводжувався стихійною концентрацією промис­ловості та трудових ресурсів. Почалося швидке забруднення джерел питної води. До XX ст. переважна більшість населення проживала у сільській міс­цевості Стрімкі темпи урбанізації стали характерними лише з початком XX ст Внаслідок цього процесу в багатьох внеокорозвиненнх країнах з'явилися гшерурбанізовані території. Велике місто змінює майже всі компоненти на­вколишнього середовища атмосферу. рослвтшість: трутгтн, рельеф, гідро­графічну мережу, підземні води і навіть клімат.

Основною причиною забруднення природних вод в урбанізованнх райо­нах є скиди у водойми та водотоки неочнщених або недостатньо очищених стічних вод (побутових стічних вод, стічних вод комунальних підприємств, господ арсько-побутових вод, вод поверхи ево-схилового стоку з селнтебної території). Виявився також негативний вплив сільсько господарської діяль­ності на водні ресурси.

Тому студент-географ повинен знати склад природних вод, чинники фор­мування складу води класифікацію природних вод. принципи оцінки якості води. Усі ці знання студент одержує, поступово. Так. на першому курсі прн ви­вченні курсу << Загальна гідрологія» студент спочатку знайомиться з поняттям ■(хімічний склад природних ьодз>, потім дізнається,, що у природних умовах вода не буває хімічно чистою, зона завжди містить якусь кількість розчинених

-10S­речовин. Основними характернстнкзмн хімічних властивостей природних вод є хімічний склад і ступінь у інерал і з ami У хімічному складі природних вод ви­діляють такі групи: головні іони, біогенні речовини, органічні речовини, роз­чинні гази, мікроелементи, іони водню та забруднюк-чі речовини.

На першому курсі студент знайомиться і робить розрахунки оцінки якос-гі води за індексом забрудненості вод (ІЗВ :■. яка грунтується в основному на показниках хімічного складу вод і дає змогу використовувати інформа­цію моніторингоеих поверхневих вод. Розрахунок для поверхневих вод ви­конується лише за певною кількість інттіВДєжтів (азотом амонійним, азотом нттрнтннм, нафтопродуктами, фенолами, ЗСК,, розчиненим киснем). Після визначення ІЗВ студент визначає клас якості води (7 класів) і подає загальну оцінку якості води (табл.1)

Таблиця 1. Оцінка якості виліг басейну Удн за індексом забрудненості води

 

Показники

Середні значення

ов

Клас якості

Азот амонійний

0,37

0.77

П

Азот нігритнин

ода

 

 

На ijnonp оду кти

ода

 

 

Феноли

0,002

 

 

Розчинений кнсснб

9,08

 

 

БСК,

1,93

 

 

При визначенні ІЗВ студент може визначити і водність. Для цього треба спочатку визначити коефіцієнт водності річки (к). який дорівнює співвідношенню фаончної середньорічно І: сезонної) витрати (Q _ j і середньо багаторічної (Q,-^: к= Q^/ Q^. Потім отриману величину ІЗВ перемножуємо ва коефіцієнт водності. Наприклад, фактична витрата в 2005 р. становила 2,2 м3/ с, 20О6- 3,0 mV с, 2007-3,2 mV с, середня багаторічна-2.8 mV с_ За роками коефіцієнт водності становить 1,75, 1,50, 1325. Отримуємо ІЗВ з урахуванням водності: 2005 р.-0,79x1,75=1,37; 2006 р. - 1,07x1,50=1,61; 2006 р. -1Л4х1я25=1,43_

Можна також підрахувати зміни ГЗВ у відсотках за формулою:

ізвкив ^ ІЗВ ^ ІЗВ ж/100.

На третьому курсі при вивченні спецкурсу «Гідрологія України» студент продовжує знайомство з хімічним складом природних вод України. Але він не тільки вивчає, хімічний склад води, але й робить наочне зображення ре­зультатів аналізу хімічного складу природних вод. Так для визначення хіміч­ного складу природних вод студент користується формулою Курлова:

М20 СО?0320 * СІ "64 НСО^ -367N&* 72 Са** 2В Серед діаграм студенти частіше використовують діаграми-кола М. Толс-гихіиа для однієї проби води (рис. 1).


Найнятому курсі при вивченні спещсурсу гчЕкологічн а оцінка природник ресурсів», студенти, Еикорнстовую-чн метсдакуеішлогічноіовйкн якості по­верхневих аод супи та естуаріїв України, проводять екологічну оцінку якості поверхневих вод [1]. Комплекс показників для оцінки якості води включає загальні і специфічні показники, загальні показники, до яких належать по­казники сольового складу і трофо-сапробності, характеризують інгредієн­ти, величина яких може гаііповатнсь під впливом господарської діяльності. Специфічні показники характернзують уміст у воді забруднюючих речовин токснчиоїірадааційноїдії(та6л. 2).

Таблиця 1. Розрахункова тлблиця оцінки якості вили річки Лопань (н. Харків)

 

Показники

Серциі ]н<тя*ння

Категорія

Сольовий склад вода

Мінералізація

827

3

Хлориди

75,1

5

Сульфати

 

5

Блока&лі індекс

 

Тро фв-ашр&біолойчш покаэяака

Завислі речовини

15,1

3

Поозорість

26

б

Рн

 

б

Азот амонійний

0,154

7

Азот нітратний

 

7

Азот нітратний

ш

7

Фосфор фосфатів

 

1

Роачявиив кисень

30

4

%васвчевня

40,2

5

Біхрсматна окислювашсть

2,85

4

БСК,

15,1

3

 

 

 

-па-


За даними розрахунків (рис. 2) студент може побудувати карту якості води- Відповідно до вказівок методики оцінки та картографування, якість води показана діаграмами. Сектори діаграми окремі показники якості води, що належать до трьох характерних груп хімічних речовин. У центріекологічний індекс якості

Рас. 2. Екологічна оцінка повершених вол річки Лопань

Після проведення розрахунків та побудови карти студент повинен зробити

детальну оцінку" якості води даного басейну Длч того, щоб зробити таку оцінку він мас ознайомитись із районом забору води основними водокористувачамн-забруднювачами поверхневий водних об'єктів та добре знати, саме «завдяки» чому або чого у поверхневих водах з'явились ті або інші інгредієнти.

Студент також повинен знати що для різних видів водокористування [питна вода, водя для зрошення, забезпечення потреб тваринництва., для рисюгосподарських цілей для рекреаційних та естетичних цілей) є свої ви­моги до якості води, тому можуть існувати різні критерії якості води ДЛЯ КОЖ­НОГО з них. Так, критерії якості питної води встановлюють мікробіологічні та біологічні вимоги до води, рєшаментують неорганічні н органічні речо­вини, що мас велике значення для здоров'я людини. Наприклад, питна вода не повинна містити ніяких хвороботворних мікроорганізмів, у ній не повин­но бути бактерій, що свідчили б про забруднення фекальними шлунковими паличками та організмами кншєчннкової групи. Вони не повинні містиш ніяких хвороботворних найпростіших організмів, що потрапляють до водн із організму через фекалії людини та тварин.

Для рекреаційних критеріїв якості водн належать, у першу чергу; показ­ники фекального забруднення, такі як фекальні бактерії хвороботворні орга­нізме Розро б лаються також критерії для рН: тому що при екстремальних значеннях може виникнути подразнення очей

Висновки. Вода незамінний природний ресурс з унікальними власти­востями, хімічним складом. Вона бере участь у всіх біологічних та фізико-географічних процесах і явиш ах. взаємодіє з природними н антропогенними компонентами. Тому сучасний світ гостро потребує великої кількості підго­товлених спеціалістів для оцінки природних вод та управління проектами водокористування на раціональній основі.

Рецензент КД. Ан&ргєшю

Літератури:

1.        Методика екологічної оцінки якості ловерхневих вод за відповідними кате­горіями Міжвідомчий керівний документ -К., 1992.

2.        Лвлєш&нко Б І. Хііьнееськіт З.К. Загальна гідрохімія: Підруч. - К.: Лнбідь, 1997.-384 с

3.        Сніжна? CJ. Оцінка та прсп-:о звання якості природввх вод: Підруч.-К.: Ніка-Центр 2001 -264 с

 

В Г. Клименко. ЛИ. Фролова. и В. Терещенко

формирование у студентов знаний и умений о химическом составе и оценке качества боверхносттзых вод

Рассматривается форьшроианне у студентов знании и умений о химическом со­ставе и оценке качества шгаерхшетшлх вод В данной статье показано, как студенты-географы Харьковского патщошльного университета вмени В.Н. Каразнна на протя­жении пяти лет знакомятся с химическим составом воды, факторамн формирования состава воды, классификацией природных вод; проводят расчеты оденки качестваводы по разным методам в критериям (по индексу загрязнения воды и экологической оценке качества поверхностных вод суши н эстуариев Украины) в проводят вх карто­графирование

Ключевые слова: химический состав воды, опенка качества воды, индекс загряз­ненности воды, экологическая оценка качества поверхностных вод.

 

 

УДК 91 (075) Є.В. Копилець

Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді

 

ПРОБЛЕМА УЗГОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ПІДРУЧНИКАХ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ 12 РІЧНОЇ ШКОЛИ

Стаття присвячена проблемі узгодження навчальної інформації у сучас­них підручниках з географії для 6-7 класів шкіл України. Автор дійшов висновку про недостатній рівень узгодженості навчальної інформації, пго обумовлене як відмінностями у трактуванні вченими ряду питань шкільної програми з географії; так і випадками некоректного викладу матеріалу в підручниках.

Ключові слова: навчання географії у школі, підручник, узгодження навчальної інформації.

Е. Коруїес'

A PROBLEM ОГ CONCORDANCE OF EDUCATIONAL INFORMATION

IN UKRAINIAN GEOGRAPHY TEXTBOOKS FOR 12-YEARS-OLD SCHOOL

The article deals with tfae problem of coordination of educational information in mo­dern Geography textbooks for 6-7 form pupils in schools of Ukraine. The author makes the conclusion concerning the level of correlation of educational information caused as well as the differences in scientific understanding of the number of points of the curriculum in Geography as the incorrectness in some cases of presentation of study material in the textbooks.

Keywords: teaching of Geography at school, textbook, coordination of educational information

Вступ. Перехід українських шкіл на 12-річний термін навчання супро­воджується появою нових навчальних програм з географії, що, в свою чергу, каталізувало створення нових підручники; та їх паралельне функціонування. Водночас курс на зовнішнє незалежне оцінювання передбачає певну уніфікацію загальноосвітньої підготовки школярів. Таким чином, виникає протиріччя, яке можливо розв'язати за умови кореляції навчального матеріалу як між паралель­ними підручниками, так і між підручниками з різних географічних курсів.

Вихідні передумова. Питання доцільності запровадження паралельних підручників, добору наукового матеріалу до підручників з кінця 1980-хpp. розроблялися низкою дид актів - В. Монахов им, О. Кабардіним, JI. Зоріною та ш. Науковий пошук в означеному напрямі вітчизняних фахівців з мето­дики навчання географії помітно активізувався у зв'язку з розробкою націо-

Страницы:
1 


Похожие статьи

В Г Клименко - Загальна гідрологія

В Г Клименко - Формування v студентів знань і вмінь про хімічний склад та оцінку якості поверхневих вод