В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія - страница 103

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 

60

80

75

 

аі

40

20

10

30

3)

50

1

20

10

8

; 4)

50

5

6

4

2

 

150

6

5

2

1

 

30

3

2

4

1

 

100

5

3

7

6

 

20

2

3

6

5

5)

ь3

аі

30

100

40

110

 

ь3

аі

70

30

20

60

4

5

2

3

; 6)

40

0

0

8

100

1

3

6

2

 

60

3

5

1

120

6

2

7

4

 

50

1

2

4

7)

ь3

аі

20

30

20

20

20

4

1

5

3

30

2

6

4

7

40

5

3

6

4

; 8)

ь3

аі

20

30

10

 

25

4

2

3

 

35

1

2

4

 

ь3

аі

150

120

80

50

100

3

5

7

11

130

1

4

6

3

170

5

8

12

7

9)

303

2. X* =

3. 1)  X * :

2) X* =

3) X * =

4) X*

5) X*

6) X*

7) X*

8) X*

180 0 0

70 0 150 200 0 30

0 0

270

0   0 60 80

20 80 0 0

60  0 0 0

0   0 10 70

10 50 40 0

70  0 0 0

5 - 5Х 5Х

70 + 5Х 80 - 5Х

00

10  0 10 30

10 20 0 0

20  0 0 0

40 20

/тіп = 7260.

/тіп = 780;

/тіп = 720;

60 35 00 0 50

0 < Х < 1, /тіп = 665;

0 30 0

0 0

100

10 30

10

50

0

20 0

0 0

0

20 0

70 20

/тіп = 260;

/тіп = 590;

, /тіп = 100;

20 0

0 10

10 10

0 0

20

/тіп = 270.

0 15 10 20 15 0

/тіп = 110;

9) X* = XX* + (1 - Х^2*, де 0 < Х < 1 8

X * =

/тіп

0

130 20

2040.

20 0

100

80 0 0

0 0

50

X*

0 50 100

100 0

20 0 80 0 0 0

50

304

Література

1. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Эле­менты линейной алгебры и аналитической геометрии. М.: На­ука, 1984. — 192 с.

2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. За­дачник. М.: Наука, 1987. — 256 с.

3. Баврин И.И. Высшая математика. М.: Просвещение,

1980. — 384 с.

4. Гроссман С., Тернер Дж. Математика для биологов: Пер. с англ. — М.: Высшая школа, 1983. — 383 с.

5. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая ма­тематика в упражнениях и задачах. Ч. 1. — М.: Высшая школа, 1980. — 320 с., Ч. 2. — М.: Высшая школа, 1980. — 365 с.

6. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. М.:

Наука, 1968. — 232 с.

7. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее при­ложения в экономическом образовании: Учебник. М.: Дело,

2000. — 688 с.

8. Кудрявцев В.А., Демидович Б.П. Краткий курс высшей математики. — М.: Наука, 1989. — 656 с.

9. Кулгнгч Г.Л., Максименко Л.О., Плахотник В.В., Приз-ва Г.Й. Вища математика: основні означення, приклади і зада­чі: Навчальний посібник. — К.: Либідь, 1992. — 228 с.

10. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Частина 1. Лінійна алгебра, аналітич­на геометрія, математичний аналіз: Навчальний посібник. — 3-є вид., виправлене. — Чернівці: Рута, 2007. — 224 с.

11. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Частина 3. Математичне програмуван­ня: Навчальний посібник. — 3-є вид., виправлене. — Чернівці:

Рута, 2007. — 176 с.

12. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Курс лекцій у трьох частинах. Ча­стина 1. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз: Навчальний посібник. — Чернівці: Рута, 2007. — 440 с.

305

13. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. Курс лекцій у трьох частинах. Части­на 3. Математичні методи дослідження операцій: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2007. — 296 с.

14. Наконечний С.І., Савгна С.С. Математичне програму­вання: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 452 с.

15. Шипачев В.С. Высшая математика: Учебник для немат. спец. вузов. — М.: Высшая школа, 1985. — 471 с.

16. Шнейдер В.Е. и др. Краткий курс высшей математики двух томах). Т. 1. — М.: Высшая школа, 1978. — 384 с., Т.2. — М.: Высшая школа, 1978. — 328 с.

306

Предметний покажчик

Абсолютна величина дійсного числа 16

Абсциса точки   18, 20 Алгебраїчне доповнення елемен­та визначника 33 Алгоритм двоїстого симплексно­го методу 278

— графічного методу розв'язання    задачі лінійного програмування 237 Апліката точки простору М3 20 Асимптота гіперболи 181 Базис на площині 110

— простору М™ 133 Базисна форма задачі лінійного програмування 224

Базисні змінні 64

— базисної   форми задачі лінійного програмування 224 Базисний     розв'язок системи лінійних рівнянь 64

Біномні коефіцієнти 11

Вектор 100, 133

— нульовий 100

— одиничний 102 Вектори колінеарні 100

— компланарні   100, 116

— рівні 100

Векторна форма запису задачі лінійного програмування 225 Векторний добуток векторів 117 Велика вісь еліпса 177 Вершина конічної поверхні 203

— параболи 187 Вершини гіперболи 180

— еліпса 177

— многокутника 233 Верхня межа множини 12

Взаємно однозначна відповід­ність множин 8

Від'ємно-визначена квадратична форма 98

Відкрита транспортна задача 288 Відрізок 6

Відстань між точками простору М™ 135

Вільні змінні 64

— члени системи лінійних рівнянь 40

Вісь абсцис   18, 20

— аплікат 20

— ординат  18, 20 Визначник вищого порядку 36

— другого порядку 29

— третього порядку 30 Вироджений план задачі лінійно­го програмування 234

— — транспортної задачі 290 Власне значення квадратної мат­риці 58

Власний вектор квадратної мат­риці 58

Впорядкована      трійка век­торів 116 В'язка площин 142 Гіперболічний параболоїд 213

— тип лінії другого поряд­ку 191

— циліндр 201

Головна діагональ визначни­ка 29

-- матриці 49

Головні мінори матриці 99 Головний    визначник системи лінійних рівнянь 41

307

Двоїстий симплексний ме­тод 276

Двопорожнинний гіпербо­лоїд 211

Декартів добуток множин 7 Декартова прямокутна система координат 134

Декартові прямокутні координа­ти точки   18, 134 Декартовий    прямокутний ба­зис 104

Детермінант другого поряд­ку 29

Дійсна вісь гіперболи 181

— піввісь гіперболи 181 Директриса гіперболи 184

— еліпса 178

— параболи 185 Добуток вектора на число 101

— матриці на число 51

— матриць 52

Довгота точки земної поверх­ні 25

Довжина вектора 100 Додатно-визначена квадратична форма 98

Доповнення множини 7 Допустимий базисний розв'язок системи лінійних рівнянь 64

— план задачі лінійного про­грамування 234

Евклідів п-вимірний про­стір 134

Еквівалентні множини 8 Еквівалентність матриць 60

— систем лінійних рів­нянь 40

Економічний зміст другої теоре­ми двоїстості 272

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105 


Похожие статьи

В П Лавренчук, П Настасієв, О В Мартинюк - Вища математиказагальний курсчастина iлінійна алгебра й аналітична геометрія