Л. Тупчієнко - Політологія - страница 102

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Тема 9     ПОЛІТИЧНІ ПАРТИ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ ТА РУХИ 161

Як показує історичний досвід, різноманітність інтересів, орієнтацій, настанов, цінностей, що виступає засадничою характеристикою будь-якого розвинутого суспільства, неминуче зумовлює різні ро­зуміння влади, держави, їх взаємовідносин з громадянами. А виз­нання законності цього розмаїття інтересів неминуче веде до виз­нання законності політичних інструментів, які покликані виражати ці інтереси в суспільстві і представляти їх у владі. Такими інструмен­тами і стали політичні партії.

Що ж таке політична партія? З великої кількості визначень мож­на узагальнити таке: політична партія це група людей, об'єдна­них спільними та ідеологічними цінностями; це специфічний вид організації; це найбільш активна частина певного класу чи суспільної групи, яка виражає їх спільні інтереси; це засіб виражен­ня і розв'язання політичних конфліктів у суспільстві.

Та в цій узагальненій характеристиці не відображена найваж­ливіша ознака політичних партій, а саме їх націленість на здо­буття влади. Першим вказав на це М. Вебер, який вважав партії "громадськими організаціями, що спираються на добровільний прийом членів, ставлять собі за мету завоювання влади для свого керівництва і забезпечення активним членам відповідних переду­мов (духовних та матеріальних) для одержання певних матеріаль­них вигод чи особистих привілеїв, або для того чи іншого одно­часно." Саме це робить політичні партії не лише виразником інте­ресів певних суспільних груп, але й опорною конструкцією як гро­мадянського суспільства, так і політичної системи. Р. Ж. Шварцен-берг дав таке визначення цієї групи людей: "Політична партія це безперервно діюча організація, яка діє як на національному, так і на місцевому рівнях, націлена на одержання і справляння влади і прагне з цією метою народної підтримки". У марксистській теорії і практиці найбільш примітною ознакою політичної партії вва­жається вираження і обґрунтування нею класового інтересу, а, от­же, і певної ідеології.

На нашу думку, це важлива і невід'ємна характеристика політич­ної партії, оскільки саме завдяки цьому наявності певної ідеології партія може виробляти загальну лінію, стратегію та програму роз­витку суспільства в цілому, що є однією з її найважливіших функцій. Щоправда, функції політичних партій залежать як від конкретно-істо­ричних умов, так і від характеру політичного режиму. Нагадаємо, що

162 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяу більшості країн поява політичних партій на політичній арені була сприйнята що називається "в штики", а державний гімн Великобри­танії досі містить слова осуду партій. Проте це, швидше за все, дани­на традиції, і на тому ж туманному Альбіоні не можна навіть уявити політичне життя без консервативної та лейбористської партій, які по черзі змінюють одна одну у владі.

Принагідно зазначимо також, що в Україні, як і в усіх пострадянсь­ких державах, де упродовж десятиліть існувала однопартійна систе­ма, де партія по суті підміняла державу, панували і своєрідні, далекі від наукових, погляди на сутність, призначення та функції політичних партій. Проте, коли було покінчено з монополією компартії, у суспільстві так і не відбулося дискусії мовою науки про те, що ж та­ке політична партія, які труднощі, переваги чи втрати матиме ук­раїнська політика з появою багатьох партій, які партії були в Україні свого часу і які відповідають національній традиції та менталітету.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія