Л. Тупчієнко - Політологія - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

3. Зростання ролі та значення політики і науки про неї в сучасних умовах

Принагідно вкажемо на те, що політологія разом з іншими дис­циплінами гуманітарного профілю (історія, філософія, право, соціологія, економіка та ін.) активно впливає на вироблення уміння мислити самостійно у складних, нестандартних ситуаціях. Особли­во важлива роль політології як науки управління суспільством, а це безпосередньо стосується вищої школи, оскільки значній частині випускників доводиться працювати перекладачами, дизайнерами, маркетологами, менеджерами, тобто займатися не лише власне інженерною, але і управлінською діяльністю.

Роль політики, а отже і науки про неї, різко зростає на перехідних етапах розвитку суспільства, а саме такий етап переживає нині Ук­раїна. Системна криза суспільства, крах суспільно-політичного уст­рою тоталітарного типу і непросте становлення демократичного режиму, криза влади, негативне ставлення до неї значної частини

Тема 1   ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГІЇ, II ФУНКЦІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ 19громадян і водночас зневіра їх у цінностях, традиціях, поширення негативізму, особливо серед молоді, насамперед студентської, все це диктує необхідність повернення довіри населення до раціональної соціальної думки, вибору українського народу, здійсненого у 1990-1991 рр., вироблення уміння захищати свої пра­ва, що так яскраво засвідчила "помаранчева революція" 2004 р., реалізовувати особисті та групові інтереси через представницькі політичні інститути, толерантно ставитися до іншої думки, шукати компроміси і досягати консенсусу.

Своєрідним полігоном вироблення сучасної політики та техно­логій, її впровадження в інтересах всього українського народу ста­ли дострокові вибори до Верховної Ради України у вересні 2007 р. Вивчення політології і допомагає студентам виробляти та розви­вати здатність і здібність у веденні дискусій, переговорів, складанні петицій, організації мітингів, проведенні виборчих кампаній.

Таким чином, ми з'ясували, що політологія, порівняно недавно оформившись у самостійну галузь знання і навчальну дисципліну, сьогодні стає однією з найважливіших серед інших гуманітарних наук. її об'єктом є політика як важлива сфера суспільного життя, а предметом явища, процеси, закономірності політики, політичні інститути, традиції, ідеології, культура, цінності.

Політологія розглядає політику як особливу сферу життєдіяль­ності людей, пов'язану з владними відносинами, з державою і дер­жавним устроєм, соціальними інститутами, принципами, нормами, цінностями і традиціями, функціонування і дія яких покликані га­рантувати життєдіяльність даного суспільства, реалізацію спільної волі, інтересів і потреб людей.

Як наука політологія має свої методи дослідження, виконує при­таманні їй функції. Як навчальна дисципліна проводить відбір знань, які накопичені у світовій політичній думці, співставляючи тен­денції розвитку і досягнення академічної науки на світовому і національному рівнях, інтегруючи набуті знання, робить їх предме­том вивчення, впорядковуючи у такий спосіб розуміння політичних процесів.

20 Л.СТУПЧІЄНКО Політологія

Тема 2

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ І СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ ПОЛІТИКИ

План лекції:

1. Політичні ідеї Стародавнього Сходу, Стародавньої Греції, Стародавнього Риму та Середньовіччя

2. Політичні концепції Нового та Новітнього часу

3. Становлення політології як науки і як навчальної дисципліни

1. Політичні ідеї Стародавнього Сходу, Стародавньої Греції, Стародавнього Риму та Середньовіччя

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія