Л. Тупчієнко - Політологія - страница 110

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

При тому, що Україна від самого початку відновлення своєї дер­жавності відповідними правовими актами підтвердила курс на за­безпечення прав людини, на пріоритет прав і свобод людини пе­ред законами держави, все ж із 173 конвенцій, угод, кодексів та протоколів Ради Європи, що стосуються прав і свобод людини, на­ша держава приєдналася лише до 32 та підписала ще 10. Тут справжнє поле для активізації дій громадських об'єднань і ор­ганізацій, зростанні їх кількості, а головне ефективності роботи по зміцненню у громадян віри в самих себе, готовності і вміння за­хищати перед державою свої права і свободи, власним розумом, енергією і сумлінням вирішувати нагальні проблеми свого буття.

Таким чином, політичні партії, громадські об'єднання та рухи є дуже важливими елементами політичної системи суспільства. Са-

Тема 9    ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОБ'ЄДНАННЯ ТА РУХИ 173ме вони в сучасних умовах стимулюють формування правової держави, виступають несучими конструкціями громадянського суспільства, спонукають суспільство до об'єднання зусиль і водно­час до якомога повнішої самореалізації індивідів. Ось чому так важливо, щоб і в Україні політичні партії та громадські організації, об'єднання і рухи набували саме такого спрямування.

"Є"

174

ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ПОЛІТИЧЕ ЛІДЕРСТВО

План лекції:

1. Концепції еліт у політичній науці: автори, зміст, зна­чення

2. Формування політичних еліт

3. Політичне лідерство: суть та призначення

1. Концепції еліт у політичній науці: автори, зміст, значення

До цієї теми привертається все більша увага і в суспільстві, і в освіті. Адже проблема політичної еліти і лідерства довгий час за­мовчувалася і піддавалася дезинформації. Та лише в наші дні ста­ли відомими вражаючі факти з біографії Володимира Леніна і ли­ше нашим сучасникам стало доступним цікавитись тим, хто і чому нами править, що таке еліта і лідерство.

Принагідно визначимо, що поняття еліти, лідерства притаманні всьому живому світові, де існує чітка ієрархія, а лідери тому і є провідниками, що показують зразки кращого пристосування до середовища, виживання в нових умовах. А щодо суспільного жит­тя, то з історії політичної думки відомо, що Конфуцій і Платон вва­жали: лише найдостойніші, доброзичливі, мужні та розумні мо­жуть правити людьми.

Тож і в сучасній Україні, щоб подолати кризу, недопустити національної катастрофи, необхідні нові ідеї і нові дії, а, отже, їх творці і автори, т. б. групи еліти і лідери, насамперед у сферах політики, управління, науки. А що означає "нове" у цьому кон­тексті? Суть нового означає навчитися мислити так, щоб "точкою відліку" будь-яких дій (політичних, економічних, соціальних, науко­во-технічних) виступала людина. Вона і тільки вона її здо­ров'я, благо, майбутнє мета, а все інше засоби.

Вивчаючи цю тему, слід з'ясувати суть цього явища (еліта, лідер­ство). Це дасть змогу вийти на розуміння, розкриття якісних і

Тема 10     ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ПОЛІТИЧЕ ЛІДЕРСТВО 175кількісних характеристик основного, базового потенціалу нашого суспільства, а саме людського потенціалу.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія