Л. Тупчієнко - Політологія - страница 116

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Над природою політичного лідерства задумувались мислителі різних епох. Для Геродота і Плутарха - це монархи, полководці, для Н. Макіавеллі - державець, який підпорядковує меті всі свої дії, будь-які засоби. Були і концепції, автори яких твердили, що люди-на-лідер - це надлюдина, наділена велетенськими життєвими си­лами і нестримним потягом (волею) до влади. Другі вважали, що прагнення до лідерства компенсує почуття неповноцінності особи­стості, а у третіх - це особливий вид безумства, якась параноя.

Що ж таке політичне лідерство? Як відзначається в літературі, це насамперед переважаючий вплив окремої особи на групу, ор­ганізацію, навіть на все суспільство, це також таке становище осо­би в суспільстві, яке робить її спроможною і здатною ухвалювати рішення, спрямовувати і організовувати колективну поведінку кількох або всіх його членів, це також особливого ґатунку підприємство, яке здійснюється на політичному ринку, де політич­ний "товар" (політичні програми і дії) ототожнюється саме з осо­бистістю політичного лідера і рекламується як суспільне благо. Са­ме через це політичний лідер виступає символом суспільства, зраз­ком поведінки для членів спільноти, здатним реалізувати її інтере­си з допомогою влади. Дуже влучно висловився з цього приводу

Тема 10     ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ ТА ПОЛІТИЧЕ ЛІДЕРСТВО 183французький політолог Ж. Блондель, визначивши, що політичне лідерство є феноменом влади. "Лідерство це влада, тому що во­но полягає у здатності однієї особи (кількох людей) змушувати інших робити те добре чи зле, чого вони не зробили б... Лідер це той, хто через ті чи інші обставини опинився "над" нацією (як­що йдеться про загальнонаціональне політичне лідерство) і може віддавати накази решті громадян".

Перш ніж приступити до детального розгляду проблеми політич­ного лідерства, слід зробити ряд застережень.

По-перше, ця проблема виникає лише за певних передумов, а саме наявності політичних і громадянських свобод, політичного плюралізму, багатопартійності, які стимулюють безперервну політичну інтелектуальну змагальність людей за право представля­ти та втілювати інтереси різних суспільних груп. У попередню, то­талітарну епоху не було і не могло бути політичних лідерів у влас­ному сенсі цього слова. Були вожді, диктатори, номенклатура і бю­рократи, які здобували владу у насильницький, віроломний спосіб, використовуючи монополію на організацію, інформацію, засоби виробництва. Через це політичне лідерство як практична і теоре­тична проблема лише останнім часом постала в центрі нашого політичного життя і політичної науки.

По-друге, роль політичного лідера особливо зростає у переломні періоди, такі як той, що переживає нині Україна, коли потрібне швидке ухвалення управлінських рішень, уміння визначати і забез­печувати ефективне розв'язання конкретних завдань. За цих умов у суспільстві існує і навіть зміцнюється думка про те, що "сильний лідер" може вирішити всі проблеми. А в засобах масової інфор­мації то посилюється, то вщухає дискусія про необхідність "залізної руки", неминучість утвердження авторитарної влади на етапі пере­ходу від тоталітаризму до демократії. Це тим більше активізує і в теоретичному і в практичному плані проблему політичного лідер­ства в нашій країні.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія