Л. Тупчієнко - Політологія - страница 121

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Якщо ж конкретизувати це положення, то слід сказати, що політич­на культура окремих суб'єктів політики включає в себе знання і орієнтації щодо політики різних гілок влади, діяльності уряду та його представників, характер ставлення до інших політичних суб'єктів, ототожнення даним суб'єктом самого себе з певною політичною спільнотою. А політична культура на рівні макросуб'єктів, т. б. функціонування політичних інститутів це культура ухвалення політичних рішень, культура виборчого процесу, культура сприйнят­тя і регулювання політичних конфліктів, характер взаємодії між інсти­тутами, культура політичної мови, у т.ч. і символів.

Отже, якщо аналізувати політичну культуру, то слід насамперед виз­начити її конкретного носія про чию політичну культуру йдеться?

Якщо індивіда, то слід аналізувати засвоєні ціннісні, нормативні і мотиваційні компоненти його політичної діяльності і відповідну по­зицію щодо влади.

Якщо йдеться про політичну систему, то на перше місце виступає аналіз культури владарювання, ставлення владних структур до громадян.

Поняття "культура владарювання" не випадково є центральним, визначальним у характеристиці політичної системи. Саме в ньому відображаються характер і межі владного впливу системи на гро-

Тема 11    ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА 191мадян (т. б. права і свободи особи, які проголошує і захищає політична система, методи владарювання, адміністративно уп­равлінські та ідеологічні апарати держави, способи інформування, способи узгодження інтересів і примусу тощо) та рівень відповідності фактичного функціонування влади нормативному (т. б. узгодженості чи не узгодженості нормативної бази дій влади з визначеними у даному суспільстві цінностями).

Що ж формує ту чи іншу політичну культуру, її зміст, характер, рівень?

До числа цих факторів дослідники відносять історичний досвід, за­гальну культуру країни, народу, інтереси класів, соціальних груп дано­го суспільства, а також географічні, кліматичні умови та ідеологію.

2. Політична свідомість та політична поведінка - складові політичної культури

Тепер детальніше про складові політичної культури. Один з най­важливіших її компонентів політична свідомість.

Насамперед наголосимо, що зміст політичної свідомості прояв­ляється у формі політичної діяльності, вона органічно вплетена у політичну структуру як реальна ланка її функціонування. У літера­турі з цієї проблеми вказується, що джерела (початки) тих чи інших політичних уявлень і поглядів кореняться в економічній і соціальній сферах. Але це зовсім не означає, що саме вони поро­джують політичні почуття, уявлення і погляди. Як відомо, у будь-якій сфері життя люди діють свідомо, т. б. дотримуючись певних ідей. Політичні ідеї народжуються саме у політичній практиці, на ґрунті політичної реальності. Інакше кажучи, політична свідомість це усвідомлення політики як сфери суспільного життя соціальними суб'єктами (особами, групами, спільнотами тощо).

Політична свідомість це відображення, відбиток соціальними суб'єктами (індивідом, групою, нацією, класом, суспільством) політич­ної дійсності у різних формах (індивідуально особистісних та масо­вих, емпіричних, психологічних, ідейно-теоретичних, світоглядних, традиційних) і на різних рівнях (емпіричному, буденному, теоретично­му). II (політичної свідомості) місце, роль і значення зумовлюються тим, що вона є первинною щодо всіх інших елементів політичної сис-

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія