Л. Тупчієнко - Політологія - страница 129

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Тема 12    ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ 203значущість (актуальність) будь-якої з політичних ідеологій залежить від того, наскільки та цінність, яка в даній ідеології є центральною, знаходиться під загрозою. Саме ця обставина визначає межу толе­рантності у ставленні до інших ідеологій: вона визначається турботою про захист життєво важливих цінностей. А такими у сучасному світі прийнято вважати: життя людини і збереження життєпридатного се­редовища, свобода і права людини, культурне розмаїття світу, захист національних самобутніх культур. Конкретно щодо українського суспільства можна додати до названих вище цінностей існування держави і політичної стабільності в суспільстві, правовий характер української держави, добробут громадян (орієнтація на ідеал соціальної справедливості та розумно виправданий масштаб рівності в добробуті та можливостях).

Тому ідеологія найтісніше зв'язана з політикою або точніше во­ни взаємно впливають одне на одного. Цей вплив може набувати крайніх форм надмірної ідеологізації політики (остання перетво­рюється на служанку ідеології і формує суспільне життя згідно з ідеологічними постулатами і догмами, а не з вимогами дійсності) або ж політизацію ідеології (остання безумовно стає на службу мо­нопольної влади, угодовства їй).

Оптимальним є рівноправне становище і взаємодія ідеології і політики без будь-якої монополії, ідейної чи владної.

У такому разі роль ідеології у політиці важлива і значуща, а са­ме: вона формує і розвиває політичну свідомість людей, дає не­обхідні ціннісні орієнтири та світоглядні позиції, забезпечує цілісне осмислення, сприйняття і вираз групових і суспільних інтересів, консолідує і організує суспільство як довкола єдиної мети, так і на основі "образу ворога".

Політична ідеологія (або політична форма ідеології) одна з ба­гатьох її форм, але винятково важлива і найбільш поширена. Зу­мовлено це тим, що вона зачіпає, як було сказано раніше, вузлові проблеми світогляду людей, державного і суспільно-політичного устрою, а також обґрунтовує претензії якоїсь групи (партії) на вла­ду чи її використання. Одні політичні ідеї та цінності, як правило, спрямовані на збереження і зміцнення існуючого ладу, інші, навпа­ки, виражають намір змінити суспільно-політичний устрій чи еліти при владі, вимогу політичної модернізації. Характер цих вимог мо­же бути поміркованим чи радикальним аж до екстремістського чи

204 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіянасильницького. Тож спектр або структура ідеологій в сучасному суспільстві, у т.ч. українському, надзвичайно різноманітні.

2. Основні ідейно-політичні течії (ідеології) сучасності

Ще донедавна існувала двополюсна (комуніст-антикомуніст) конфронтаційна структура політичної ідеології. Сьогодні в Україні поступово утверджується її багатополюсна і переважно консенсус­на модель, яка включає в себе ідеологію минулих часів ко­муністичну та опозиційні їй нові ідейно-політичні течії демократич­ного, національного та державницького спрямування. З'явилися в Україні також політичні ідеології та течії, які існують давно у світі і є найбільш поширеними.

Одна з них лібералізм, що сформувався у ХУІІ-ХУІІІ ст.ст. під впливом ідей Бентана, Монтеск'є, Локка, батьків американської демократії та ін. Це ідеї індивідуальної свободи, приватної влас­ності та обмеження свавілля влади. Як писав Т. Джефферсон, "най­кращий той уряд, котрий менше управляє".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія