Л. Тупчієнко - Політологія - страница 137

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Щоб глибше зрозуміти сутність того чи іншого конфлікту, вказу­ють автори спеціальних досліджень (їх називають конфліктолога-ми), важливо знати:

- що являють собою конфліктуючі сторони, їхні цінності і мотивації, наміри і цілі, інтелектуальні, психологічні і соціальні ресурси для продовження чи вирішення конфлікту, уявлення про конфлікт;

- доконфліктну історію відносин сторін конфлікту;

- характеристику конфлікту, його межі, жорстокість, мотивацію, визначення, періодичність;

- соціальне середовище, в якому виник конфлікт;

- зацікавлені сторони, їхнє ставлення до учасників конфлікту, ступінь заінтересованості у тих чи інших результатах конфлікту;

- стратегію і тактику учасників конфлікту, оцінювання ними своїх і опонента можливостей і т. д.;

- результати конфлікту для його учасників і заінтересованих сторін.

Тема 13    ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ 217

Як відзначається у спеціальній літературі, конфлікт у своєму роз­витку проходить три стадії: передконфліктна, стадія безпосереднь­ого конфлікту та стадія розв'язання конфлікту. Що характерно для першої? Це період, коли конфліктуючі сторони оцінюють свої ре­сурси (влада, матеріальні цінності, інформація, престиж), коли існує чи з'явився об'єкт, володіння яким чи досягнення якого є предме­том протистояння, але сторони ще не готові розпочати "наступ" чи відступити. Зазвичай найголовнішим на цій стадії є ідентифікація (визначення об'єкта прагнень сторін) конфлікту, інколи навіть ви­падкова, помилкова чи обманлива. Але це означає, що всі спроби досягти бажаного результату для обох сторін виявилися безре­зультатними, і до власне конфлікту один крок.

Як правило, конфлікт розпочинається з інциденту, т. б. дії (або дій), спрямованої за зміну поведінки суперників дії відкритої або прихованої, і досягає критичної межі, коли конфліктна взаємодія сторін досягає максимальної сили і гостроти. Далі конфлікт або згасає, вирішується, або не розвивається до нового вибуху сил протиборства. Нарешті, розв'язання конфлікту, що означає завер­шення конфліктної взаємодії, зміну конфліктної ситуації, а головне усунення причини конфлікту. При цьому можливі варіанти: один із суперників пішов на поступки, змінив свої вимоги та поведінку, обоє взаємно поступилися, вичерпалися ресурси протистояння, втрутилася інша (третя) сила або, щоправда, рідко в результаті повного усунення (знищення) суперника.

Найчастіше конфлікти виникають з непорозуміння між людьми, яке згодом (далі) переростає у невдоволення, після чого виникає соціально-психологічна напруга. Коли ж ідеться про масштаби конфліктів, то найбільші і найруйнівніші ті з них, які виникають між державами і виливаються у війни.

Ці питання давно і всебічно досліджені і продовжують вивчатись за рубежем. В Україні ці конфлікти як об'єкт дослідження тривалий час (до 1989 р.) перебували на периферії суспільного знання. Політична увага надавалася дослідженню міжособистісних конфліктів. Що ж до інших типів і конфліктів, то таких у радянсько­му суспільстві не було або точніше не мало бути (за твердженням комуністичної пропаганди). А тим часом наше суспільство одно­значно і безповоротно стало на шлях складних і болючих перетво­рень. Смисл і спрямованість останніх у першому наближенні мож-

218 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяна виразити двома словами: ринок і демократія. Це означає відкрите визнання конфлікту в сфері економічних інтересів, конку­ренції при дотриманні вироблених державою правил торгу, купівлі, продажу, угод і т. п.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія