Л. Тупчієнко - Політологія - страница 148

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

234 Л. С. ТУПЧІЄНКО Політологіявиток раніше відсталих країн може відбуватися і не за зразком західної демократії. Однак якоїсь більш-менш одностайної оцінки су­часної модернізації в літературі немає. Навпаки, з'явилися такі її кон­цепції, як "модернізація глухого кута", "модернізація навздогін", "част­кова модернізація", "модернізація кризового синдрому" тощо. Уза­гальнивши існуючі точки зору на проблему модернізації, В. Козловсь-кий, О. Уткін та В.Федотова відобразили це у такій таблиці:

-е­

Традиційне суспільство

Сучасне суспільство

Модель пост­модерного суспільства

Панування традицій

Панування інновацій

Інновація з урахуванням традицій

Залежність в організації соціального життя від релігійних та метафізичних уявлень

Світська організація соціального життя

Світська організація соціального життя, значна роль релігії у культурі

Циклічний

характер розвитку

Поступовий характер розвитку

Плюралізм можливостей і напрямів розвитку

Орієнтація на метафізичні цінності. Цілісна раціональність

Орієнтація на інструментальні

цінності. Цілераціональність

Орієнтація на інструментальні та метафізичні цінності

Авторитарний характер влади

Демократія

Демократія, але і повага до авторитетів

Виробництво заради сьогодення

Виробництво заради майбутнього

Ефективне виробництво, але і обмежене зростання

Недіяльна особистість (тип Б)

Діяльна особистість (тип А)

Поєднання різних особистостей (А+Б)

Орієнтація на світоглядні знання, а не точну науку і техніку

Орієнтація на точні науки і технологію

Орієнтація на точні науки і технологію,

використання світоглядного знання

-Є-

Тема 14     СВІТОВА ПОЛІТИКА. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

235

І в теоретичному і в практичному плані в наші дні актуалізувалась проблема вибору варіантів і шляхів модернізації. По суті це стрижнева проблема у сучасній світовій політиці. Ряд вчених об­стоює ідею політичної модернізації шляхом повнішого залучення населення у систему представницької демократії та відкритої кон­куренції еліт. Інші вважають, що головним джерелом модернізації є ступінь підготовленості населення пристосуватися до постійно змінюваних соціальних цілей, за які йде боротьба мас, та жорст­кий авторитарний режим, який забезпечує суспільний порядок.

Але, як показує досвід XX ст., цей вибір не може бути ні довільним, ні прискореним, ні відкладеним. Дається взнаки "золо­тий закон" політичного розвитку (А.Токвіль), згідно якого "найш­видший шлях до свободи веде до найгіршої форми рабства". І цьому є незаперечні докази.

Так, у Великобританії, країнах Скандинавії всі необхідні процеси утвердження основних демократичних інститутів та цінностей відбувалися упродовж кількох століть. Спроби Франції (кінець ХУІІІ ст.) та Росії (початок XX ст.) відразу реалізувати абстрактно-розумну схему організації суспільства і негайно здобути щастя і свободу для всіх призвели до прямо протилежних результатів. За наступні два століття перша пережила безліч революцій, диктатур, змін монархічних режимів правління на республіканські і навпаки, щоб сформувалися відповідні (готові) до демократії суспільно-кла­сова структура, звичаї і традиції, політична культура, зрештою відповідний національний характер. В Росії (згодом СРСР) швид­кий перехід від автаркії до демократії (березень-жовтень 1917р.) вилився в охлократичну вакханалію, яка привела до найжор-стокішої диктатури. Разом з тим внутрішньополітичні події в цих країнах справили величезний вплив на європейську історію і навіть на світовий розвиток. Але особливої актуальності проблема пере­ходу від різних форм диктатури (авторитаризму і тоталітаризму) до демократії як один з напрямів модернізації набула в останній чверті XX на початку XX! століть, коли на цей шлях стали десят­ки країн від Португалії до В'єтнаму, у тому числі й Україна. Тут ця проблема набуває форми "наздоганяючої модернізації", яку бра­зильський історик Н. Вернек Сарне порівняв з "рухом квадратного колеса". Тобто, при цьому одні елементи суспільства "забігли" впе­ред і більш-менш відповідають розвитку у передових країнах, а

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія