Л. Тупчієнко - Політологія - страница 149

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

236 Л. С. ТУПЧІЄНКО Політологіяінші ще не дозріли, відстають у своєму розвитку або ж зовсім відсутні. Відмінності між різними країнами виявляються лише у си­стематичності "потрясінь", глибині "вибоїн" та швидкості руху. "Ко­лесо" зі скрипом перевалюється через ребро між гранями, а потім завмирає на новій грані період бурхливого, але надто нерівномірного розвитку змінюється стагнацією або повільною ево­люцією в обраному напрямі. Що чекає у цьому разі Україну це і є питання вибору і відповідальності нинішньої влади, національної еліти і всього суспільства.

2. Глобальні проблеми сучасності: зміст, виклики та загрози

Упродовж століть, пройшовши жорстокі випробування двома світовими війнами, тисячами конфліктів; дуже короткими періода­ми мирного співжиття, міжнародні відносини вступили у XXI століття з рядом принципових засад. Серед них зафіксовані у ста­туті ООН як загальновизнані норми міжнародних взаємин принци­пи: невтручання у внутрішні справи один одного, мирного розв'язання міжнародних спорів та конфліктів, мирного співісну­вання держав з різним суспільним устроєм, рівноправності та са­мовизначення народів, суверенної рівності держав, повного дотри­мання прав людини і основних свобод, безумовного утримання від пропаганди насильства, терору та війни і, врешті-решт, прин­цип сумлінного виконання державами зобов'язань, взятих ними згідно з Статутом ООН.

Ці принципи пройшли "відпрацювання" в умовах двополюсної сис­теми міжнародних відносин. Але, як відомо, крім традиційного їхньо­го суб'єкта нації-держави, у наш час з'явилися нові суб'єкти світо­вої політики міжнародні та регіональні організації, транснаціональні компанії, банки, окремі міста і навіть окремі особи (Гейтс, Сорос). Це змушує переглянути і змінити ряд вищезазначених принципів: національного і державного суверенітету, невтручання у внутрішні справи держави (миротворчість і є порушенням цих принципів) роз­поділу внутрішньої і зовнішньої політики транснаціональної корпо­рації підривають монополію держави а тероризм, наркобізнес, мафія монополію держави на здійснення внутрішньої політики. Дехто з учених дав цьому назву "нового міжнародного світу".

Тема 14    СВІТОВА ПОЛІТИКА. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ 237

За майже одностайними міркуваннями політиків, юристів, еко­номістів різних країн, цю "новизну" зумовили глобальні проблеми виклики і загрози, які набули планетарного характеру, не-вирішеність яких загрожує всьому людству і розв'язати які можна лише спільно, об'єднаними зусиллями всього людства, абсолютної більшості держав.

Що стосується викликів та загроз, які найбезпосередніше стосу­ються України, її національної безпеки, то, на думку вітчизняних учених-міжнародників, це:

на глобальному рівні посилення енергетичної залежності та ус­кладнення доступу до світових джерел енергоресурсів; потепління клімату; погіршення стану міжнародної безпеки; нелегальна міграція;

на регіональному рівні перетворення України на "буферну зо­ну" (втрата статусу середньої європейської держави з негативни­ми наслідками для суверенітету країни); втрата Україною приваб­ливого міжнародного іміджу та позицій на міжнародній арені;втра-та темпів євро- та євроатлантичної інтеграції; посилення інфор­маційного впливу сусідніх держав, передусім Російської Федерації та ін.;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія