Л. Тупчієнко - Політологія - страница 150

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

на національному рівні політична криза в країні, що ускладнює реалізацію зовнішньополітичних інтересів України; руйнація суспільних цінностей і поглиблення внутрішньої дезінтеграції ук­раїнського суспільства.

Знання цих викликів і загроз, вивчення їх причин та природи до­поможе виробити реальні механізми та створити передумови для зменшення їх загрозливого впливу на розвиток України, а у пер­спективі і на повноцінне буття демократичного заможного суспільства і кожного його члена, а відтак і активного учасника міжнародного життя.

Уже в XX ст. стало зрозуміло, що в світі накопичено стільки і та­кої зброї, що практично виключає її (насамперед ядерної) засто­сування. Звідси глобальна проблема конверсії військової еко­номіки, роззброєння та контролю над торгівлею зброєю. Наступна глобальна проблема потепління клімату та нестача енергетики.

Що стосується глобального потепління, то це лише один із про­явів серйозних змін клімату Землі. До цього слід додати повені, бу­ревії, смерчі, землетруси, цунамі, в яких гинуть десятки тисяч лю-

238 Л. С. ТУПЧІЄНКО Політологіядей, не говорячи вже про катастрофічні економічні, екологічні, епідемічні та психологічні наслідки цих аномалій. Як один із кроків до їх мінімізації слід вважати наміри провідних держав світу напо­ловину зменшити викиди газів в атмосферу.

Загроза енергетичної кризи через вичерпність класичних різно­видів енергоносіїв (природний газ, вугілля, нафта) змушує шукати й використовувати нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії вітру, Сонця, біомаси, торфу і т. п. Є гіпотеза, згідно з якою вва­жається, що основною причиною порушення закономірних про­цесів енергоречовинного обміну в космічній системі Земля Сон­це є діяльність людини, насамперед занадто інтенсивний видобу­ток нафти у XX ст.

А одна з найгостріших проблема бідності, голоду, епідемічних захворювань, зовнішньої заборгованості слаборозвинених країн. Буквально останніми роками, особливо після подій 11 вересня 2001 року в США, особливої загрози набрала проблема міжнародного тероризму. В літературі називаються також інші проблеми втра­ти народами і націями своєї культурної самобутності перед насту­пом єдиної інформаційної системи, єдиної форми господарюван­ня, неминучого зіткнення і навіть війни між цивілізаціями. На про­тивагу цим алярмійським, армагедонійським ідеям ряд дослідників обстоює ідеї можливості і навіть неминучості не протистояння, а діалогу локальних культур і цивілізацій. Політика, на думку Лев-Строса, у такому разі виступатиме як інструмент спілкування різних національних культур, наука про існування людей в їх не­повторності. Проте, як свідчить світова практика, це швидше за все ідеал, а не реальність. Досить лише перерахувати основні гло­бальні проблеми, щоб зрозуміти, що до їх вирішення досить дов­гий і складний шлях.

Так, глобальні проблеми, пов'язані з взаємодією людини і приро­ди, екологічна, енергетична, сировинна, продовольча, демо­графічна, "стикуються" з проблемами, які пов'язані з взаємодією людини і суспільства, голодом, хворобами і епідеміями, негра­мотністю і "забрудненням" духовного середовища. А разом ці про­блеми ускладнюються проблемами, пов'язаними зі сферою міжна­родних відносин, збереженням миру, протидією міжнародному тероризму, забороною зброї масового знищення, подоланням економічної відсталості держав.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія