Л. Тупчієнко - Політологія - страница 152

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

При цьому, як правило, складається прогноз ймовірного розвит­ку системи міжнародних відносин в цілому, в окремих регіонах, а також відносин України з іншими країнами, що є винятково склад­ною справою. Дуже важливе значення має визначення розміру ре­сурсів та засобів, які необхідні для вирішення висунутих зовнішньо­політичних завдань. Мається на увазі з'ясування потенціалу країни, який включає фізичні та моральні фактори. До перших належать: переваги і вади географічного розташування України, демо­графічна потуга (кількість, вік та інші оцінки населення), еко­номічний потенціал і військова могутність. Другі включають у себе: тип політичного режиму та його ідеологію, рівень загальної і технічної освіти населення, моральний стан суспільства, стратегічне становище у міжнародній системі.

На жаль, наша країна останніми роками значно послабила як фізичні, так і моральні фактори свого потенціалу, що значно по­слаблює її позиції на міжнародній арені, несе в собі потенціальну

Тема 14    СВІТОВА ПОЛІТИКА. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ 241загрозу національним інтересам і національній безпеці України.

За цих умов інтенсифікація зовнішньої політики стає не лише не­обхідним, але й надзвичайно продуктивним засобом посилення економічного, військового та ідеологічно-пропагандистського ва­желів впливу на міжнародні відносини і світову політику. Які ж дже­рела та стимули згаданої інтенсифікації?

Насамперед відзначимо той об'єктивний факт, що для України по­чаток XXI століття позначився закінченням політичної невизначеності, бездержавності, що зберігалося упродовж трьох століть. Значення цього фактору полягає в тому, що українська зовнішня політика по­винна виростати, складатися зсередини, із самого українського суспільства, його потреб та запитів і служити йому, т. б. давати відда­чу на користь внутрішнього облаштування суспільства, структурної перебудови економіки, адміністративної реформи, суспільного кон­сенсусу. Тут, у цих внутрішніх реформах та їх результатах має фор­муватися усвідомлення Україною свого місця у світі.

Проте надто активна зовнішня політика теж має свої вади, несе в собі нові небезпеки. Вони в тому, що такий шлях приведе до надмірного посилення держави (на тлі ще несформованих інсти­тутів громадянського суспільства), а, отже, загальмує процес фор­мування громадянина справжнього і ефективного суб'єкта політики. Так, наприклад, якщо військово-промисловий комплекс України, її Збройні Сили та верстви, які їх обслуговують, і далі зберігатимуть таке місце в економіці, такий вплив на владу і гро­мадську думку (а це неготовність до реформ, це сприйняття світу як чогось неодмінно ворожого, це політична упередженість щодо демократичних і національно-патріотичних сил), то зовнішня політика, налаштована на реально-існуючу систему міжнародних відносин, на готовність до компромісів, реалізм і прагматизм, постійно буде під вогнем критики і осуду. Отже, зовнішня політика держави Україна має (а точніше повинна мати) стратегічною ме­тою забезпечення будівництва нового політичного, економічного, соціального і правового устрою в країні.

Але, як свідчить багатовіковий досвід зовнішньої політики дер­жав, її джерелом виступають не лише внутрішні чинники. По­тужним її генератором виступає також зовнішнє середовище, а точніше реалістичне бачення політичним керівництвом, вужче дипломатами даної країни сучасного міжнародного становища,

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія