Л. Тупчієнко - Політологія - страница 154

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

244 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

Особливо суперечно дискутується у нашому політикумі питання про європейський вибір України або "повернення її у Європу". Ук­раїна, твердять прихильники західної орієнтації постала, і довгий час перебувала в лоні європейської цивілізації. Під впливом істо­ричних обставин траєкторія її розвитку була викривлена (йдеться про татаро-монгольську навалу, тривале панування Польщі, на­явність степу вільних земель, експансію Московії, розподіл ук­раїнських земель між державами). Тепер, мовляв, завдання зво­диться до того, щоб виправити згадану траєкторію, модернізувати українське суспільство за європейським зразком. Тут виникає кілька непростих питань: коли говориться про європейськість Ук­раїни, то що мається на увазі культура, релігія, менталітет наро­ду, орієнтація еліти, суспільна традиція? А це речі важливі та ре­альні, у них відбивається та узагальнюється географічне розташу­вання даної країни, її природні умови, історична доля народу, бу­дова його мови, побут, традиції, громадська поведінка (етос), ставлення до інших народів. А вони в українців суттєво відрізня­ються від західноєвропейських, які сформувалися в інших природ­них і суспільних умовах протягом тривалого часу і ціною величез­них жертв.

Відзначимо також, що орієнтація на Європу для деяких суспільних верств українського соціуму (на жаль, і для частини молоді) оберну­лося на прислужництво перед Заходом, угодовство і пряме холуйст­во, апологію ситості, задоволення, міщанства, розбещеності і насиль­ства. Воно, мовляв, із Заходу, а тому прийнятне. Саме таке сприйнят­тя Європи стає на заваді у правильній орієнтації багатьох щодо ви­бору. Щоб уникнути цього, варто згадати, що людьми рухають не лише інтереси, а й цінності, у тому числі і в політичній сфері. Про них добре сказав свого часу М. Грушевський: "...так як перші кроки на­шого нинішнього політичного відродження мали в собі багато оригінального, що не вкладається в звичайні рамки тої чи іншої західної революції, так і далі нам не треба підганяти нашого життя для котрого-небудь західноєвропейського взірця... Визволення від примусової залежності від московського життя не повинно бути заміною однієї залежності другою, хоч би й добровільною". Йому до певної міри опонував, а по суті поглиблював тезу про самоінден-тифікацію перш ніж вступати у відносини з іншими країнами, В. Ли-пинський: "Орієнтацієї серед політиків на Україні... називається спосіб

Тема 14     СВІТОВА ПОЛІТИКА. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ 245знайти собі поза межами України союзника, запевнити його в своїй безмежній відданості і, одержавши в такий спосіб його ласкаву до­помогу, захопити з цією допомогою владу над своїми землями... трудно допустити, щоб у сучасній ... Європі знайшлася поза нами си­ла, яка б всупереч іншим ворожим до нас силам і всупереч нам са­мим збудувала для нас на нашій землі державу і зорганізувала нас в модерну європейську націю. Ніхто нам не збудує держави, поки ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не хочемо бути".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія