Л. Тупчієнко - Політологія - страница 156

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Особливо зростає роль політики, а відтак і знань та вмінь у цій сфері діяльності у переломні історичні періоди, коли піддаються глибокій трансформації самі основи життєустрою людей, їхні ідеа­ли, цінності, світоглядні установки та орієнтації.

Яскравим прикладом цього є Україна. Здобувши 1991 р. держав­ну незалежність, вона на тривалий час опинилася під владою ста­рої партноменклатури і кланово-мафіозних структур, що вело до справжньої національної катастрофи, підривало віру громадян у свою державність і в самих себе.

Події осені-зими 2004 р. поклали край цим викликам і загрозам. І зроблено це було виключно політичними методами. Різні верст­ви населення виступили на захист людської гідності, проти анти­народного режиму Л. Кучми. Легендарний Майдан у Києві засвідчив появу модерної української політичної нації. А перемо­га В. Ющенка над висуванцем від влади закріпила у свідомості гро­мадян сподівання на суспільні перетворення в інтересах народу, в ім'я демократії та прогресу.

Попереду складна і відповідальна робота, участь у якій грома­дянській обов'язок кожного, особливо молоді, студентства завтрашньої еліти українського суспільства, яка глибоко усвідо­млює у тому числі і через вивчення політології і свою потребу для України, і свою роль в оновленні суспільства.

248 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ

Тема 1

Контрольні питання:

1.1. Що є об'єктом вивчення науки політики, а що предметом?

1.2. Як трактували (розуміли) політику мислителі різних епох?

1.3. Які терміни використовуються у зарубіжній науці для позначен­ня того ареалу дійсності, який описується у вітчизняній науці по­няттям політологія? Що означає кожний з них?

1.4. Як визначив обсяг поняття політичної науки міжнародний ко­локвіум ЮНЕСКО 1948 р.?

1.5. Якими методами послуговується наука політики? Чи є серед них найефективніший?

1.6. З якими суспільними науками "співробітничає" політологія у дослідженні політики? Яку роль при цьому виконує наука політики?

1.7. Яку роль виконує у суспільстві політика?

1.8. Які функції виконує політологія?

1.9. Чи впливає, на Вашу думку, політика на професійну діяльність, якою Ви розраховуєте зайнятися після закінчення вищого на­вчального закладу?

1.10. У чому Ви вбачаєте необхідність вивчення політології?

1.11. Що Вам відомо про дослідницькі політологічні установи в Ук­раїні? Які праці вітчизняних політологів Вам відомі?

Тести

I. Вкажіть, які з наведених нижче понять та визначень відповідають одне одному:

а) політика 1) наука, яка вивчає зміни політичних

інститутів та норм у процесі еволюції суспільства;

б) біхевіоризм 2) наука, що вивчає загальні риси і особ-

ливості різних політичних систем;

в) інституціоналізм 3) "участь у владі чи розподілі її" (М. Ве-

бер);

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ 249г) політологія 4)"уміння    жити     разом", "сфера

суспільного життя, яка забезпечує ви­явлення, узгодження та реалізацію суспільних інтересів та досягнення ко­лективних цілей";

д) прикладна політологія   5) наука, що вивчає політичні явища з

точки зору їх розвитку;

е) політична соціалізація    6) наука,   що  займається розробкою

різних політичних технологій;

ж) історичний підхід        7) метод  (напрям)   політичної науки,

який при аналізі політичних явищ ви­ходить з політичної поведінки індивідів та груп;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія