Л. Тупчієнко - Політологія - страница 157

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

з) порівняльна політологія 8)функція політичної науки, яка спрямо­вана на формування політичної куль­тури громадян, вироблення вмінь та навичок політичної участі.

II. В який історичний період було виокремлено політику як самостійну сферу суспільного життя, а політична наука оформилася як са-

ф мостійна навчальна дисципліна? ^

а) IV ст. до н. е. г) УІ ст. до н. е.

б) ХУІ ст. д) ХІІ ст.

в) ХХ ст. е) ХІХ ст.

III. Що є предметом політичної науки?

а) політичні відносини д) політичні конфлікти

б) права людини е) політичні інститути

в) держава є) Ваше визначення

г) політична влада

IV. Які з відомих Вам методів науки політики доцільно використати для аналізу:

а) політичної системи г) політичної культури

б) політичної поведінки д) історії політики

в) політичних конфліктів е) політичних партій

V. Яку мету вивчення політології Ви вважаєте найважливішою? а) розширення загального кругозору

250 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяб) підготовка нового покоління політиків

в) вироблення уміння і навичок відстоювати і реалізувати права, свободи, особисті та групові інтереси

г) набуття навичок участі у дискусіях, уміння висловлювати і захи­щати власну думку

д) формування людини, прихильної до влади

VI. Яким функціям політики відповідають наступні напрями діяльності її суб'єктів?

а) вироблення загальних цілей та завдань суспільства;

б) гарантування безпеки громадян та держави;

в) керівництво та управління суспільством;

г) залучення громадян до участі в політиці;

д) створення нових політичних інститутів та визначення їх функцій;

е) передбачення політичних конфліктів та запобігання їм;

є) формування певного рівня політичної культури та навичок то­лерантної поведінки.

Тема 2

Контрольні питання:

2.1. У чому Ви вбачаєте корисність політичних ідей Конфуція?

2.2. У чому погляди Платона і Аристотеля на політику та форми державного правління співпадають, а в чому різняться?

2.3. Чому Т. Гоббс вважав суспільство станом "війни всіх проти всіх"? Як він пропонував подолати цей стан?

2.4. Дж. Локка вважають "батьком" лібералізму? Чому?

2.5. Кому належить ідея поділу влад? Які ще політичні ідеї належать цьому автору?

2.6. Якими ідеями збагатив скарбницю політичної науки І. Кант?

2.7. К. Маркс і В.Ленін запропонували принципово новий погляд на політику. У чому ця відмінність та які наслідки вона мала?

2.8. Кому належить праця "Володар" і як політична наука характе­ризує політичні ідеї цього автора?

2.9. Які концепції висунули М. Вебер, Парето, Міхельс, Істон, Пар-сонс, Ласуелл?

2.10. Які політичні ідеї висунули Б. Чичерін, П. Струве, М. Бердяєв, І. Ільїн?

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ 251

Тести

I. Конфуцій першим поставив проблему моральності у діяльності во­лодаря. Хто з мислителів підтримував це положення, а хто відки­дав?

(Августин, Макіавеллі, Гоббс, Кант, Ленін)

II. Наведіть форми державного правління за Платоном і Аристотелем за критерієм "правильні-неправильні": охлократія, політія, монархія, де­мократія, тимократія, олігархія, аристократія, плутократія, тиранія?

III. Вкажіть, які з наведених нижче понять та визначень відповідають

одне одному:

а) політія

б) демократія

в) тиранія

г) аристократія

д) олігархія

е) охлократія

1) необмежене і жорстоке правління одного

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія