Л. Тупчієнко - Політологія - страница 158

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

2) влада кращих

3) влада більшості кращих і освічених

4) влада народу, здійснювана народом, в інтересах народу

5) влада натовпу (юрби)

6) влада небагатьох багатих

IV. Юому належать ці висловлювання?

а) "Чини так щодо іншого, як ти хотів би, щоб чинили по відно­шенню до тебе"; б) Homo Homini lupus est; в) "Людина, яка не до­тримується закону, найгірша з тварин"; г) "В Pосії можливі або єдиновладдя, або хаос, до республіканського устрою Pосія не при­датна"; д) "Щоб не було можливості зловживати владою, не­обхідний такий порядок речей, за якого різні влади могли б взаємно стримувати одна одну"; е) "кожний народ має той уряд, якого він заслуговує"; є) "Політика є найблагороднішою з наук і всім іншим (наукам) пані"; ж) "Для нас моральним є все те, що служить перемозі комунізму"; з) "У політиці немає моралі, а лише інтереси" Макіавеллі, Аристотель, Гоббс, ^жанич, Ленін, ^н-фуцій, Mонтеск'є, Жозеф де Mестр, Шын).

V. Xto з перерахованих нижче мислителів є автором концепції "суспільного договору"?

(Ж.-Ж. Pуссо, Ф. Аквінський, Ж. Боден, Гегель, Сократ).

VI. Яку форму реального правління Аристотель вважав кращою? а) олігархію, б) демократію, в) політію, г) монархію.

"Є"

252

Л. С. ТУПЧЕНТО Політологія

Контрольні запитання:

-е-

3.1. Які політичні ідеї характеризують Конституцію Пилипа Орлика?

3.2. Яку форму державного правління обґрунтовано у Статуті Това­риства Кирила і Мефодія? Чому?

3.3. Автором яких політичних ідей був Михайло Драгоманов?

3.4. Микола Міхновський патріот, націоналіст чи політичний про­вокатор? Обґрунтуйте своє розуміння.

3.5. У чому Ви вбачаєте внесок Михайла Грушевського в ук­раїнську політичну думку?

3.6. Чому Вячеслав Липинський не підтримував ідей соціалізму та де­мократії, натомість відстоював ідею консервативного монархізму?

3.7. Хто автор праці "Заповіт борцям за визволення"? Які політичні ідеї висловлені в ній?

3.8. Яку форму державного правління намагалися запровадити Ук­раїнська Центральна Рада, Павло Скоропадський, комуністи?

3.9. Дмитро Донцов ввійшов в історію вітчизняної політичної думки як автор своєрідної концепції. В чому її оригінальність, сила та вади?

3.10. Праці кого з учених-політологів української еміграції Вам відомі? Як би Ви поцінували їх внесок у вітчизняну науку політики?

3.11. Чи вбачаєте Ви зв'язок між станом вітчизняної політології та змістом і практикою реалізації української політики? Якщо так, то в чому?

Тести

I. Які праці минулого можна вважати дотичними до початків вітчиз­няної політичної думки? ("Руська правда", Закони Хамурапі, "Во­лодар", "Град Божий", "Слово про закон і благодать", "Політика", "Про природу речей", "Сума теології").

II. Які ідеї лягли в основу Конституції Пилипа Орлика? (монархізму, свободи, поділу влад, соціальної справедливості, консерватизму, релігійної нетерпимості, християнства, ісламу).

III. Яку модель державного устрою пропонували кирило-мефодіївці? (династична монархія, республіка, національна держава, федерація слов'янських народів, конфедерація, унітарна українська держава).

"Є"

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ

253

IV. Які з наведених вище понять та визначень відповідають одне одному:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія