Л. Тупчієнко - Політологія - страница 160

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

за спрямованістю на:

за сферами суспільного життя на:

IV. Для кого політика (політична діяльність) становить основне дже­рело доходів це політичні професії. Розкрийте їх функції (про­фесійні ознаки):

політик радник експерт ідеолог

партійний функціонер політичний технолог

V. Які з наведених нижче понять і визначень відповідають одне одному?

а) суб'єкт політики     1) соціальна основа стабільності суспільства;

б) об'єкт політики      2) пасивна сторона політичної взаємодії;

в) середній клас       3) джерело політичної активності.

Тема 5

"Є"

Контрольні питання:

5.1. Чим зумовлена влада? Що означає цей феномен?

5.2. Коли і для чого виникає політична влада?

5.3. Назвіть характерні ознаки політичної влади.

5.4. Які є джерела (підстави) та ресурси влади?

5.5. Що таке легальність, а що легітимність політичної влади?

5.6. Охарактеризуйте основні види влади.

5.7. Які існують засоби здійснення і форми реалізації влади?

5.8. Розкрийте зміст основних принципів політичної влади.

5.9. Які є типи легітимності політичної влади?

5.10. Опишіть структуру влади.

Тести

I.    Різні політичні теорії по-різному трактують поняття влади. Яким концепціям відповідають наступні характеристики:

256

-е­влада це опір, обмін ресурсами, розподіл сфер впливу; влада це мотиви суспільних відносин, прагнення її визначає

поведінку більшості людей; влада це втілена у законах воля економічно плануючого класу; влада це прагнення реалізувати певну мету; влада це система норм, передусім правових; влада це засіб узгодження інтересів та розв'язання конфліктів; влада це відносини панування і підкорення (біхевіористська,

марксистська, органістична, телеологічна, нормативна,

реляціоністська, системна).

II. Суб'єкти влади це:        Об'єкти влади це:

(індивід, держава, соціальна група, політичні інститути, клас, політичні лідери, політичні партії, маси підставте ці поняття у відповідну колонку).

III. Відмітні ознаки політичної влади:

- монопольне право на видання законів та застосування примусу;

- публічність;

- моноцентричність;

- верховенство, суверенітет, неподільність, повнота;

- легальність;

- різноманітність ресурсів.

Які з цих ознак характеризують політичну владу, а які лише од­ну з її форм державну?

IV. Упродовж історії різні суспільні групи були своєрідними центрами тяжіння влади.

Це: у минулому аристократія, плутократія, теократія, демократія, тимократія, олігархія;

тепер (у наш час) ? (заповніть їх назви).

V. Відомо, що влада ґрунтується на:

а) авторитеті; б) примусі; в) прямому насильстві. Доповніть цей перелік.

"Є"

Тема 6

Контрольні питання:

6.1.   Кому належить ідея запровадити у науку політики поняття "си­стема"? Коли це було зроблено?

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ

257

6.2. Як визначали поняття "політичної системи" Парсонс, Істон, Ал-монд? Які моделі політичних систем вони розробили?

6.3. Які функції виконує політична система?

6.4. Які існують типи політичних систем? За якими критеріями їх розрізняють?

6.5. Що означають  поняття  "політична  організація суспільства", "політична структура суспільства"?

6.6. Які елементи політичної системи фіксує (визначає) Конституція України?

6.7. Що таке політичний режим і як він співвідноситься з політичною системою?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія