Л. Тупчієнко - Політологія - страница 162

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Антична демократія

1. Пряма

2. Воля більшості

3. Право політичної участі поширюється на вільних людей

4. Придушення вільнодумства

Сучасна демократія

1.

2.

3.

4.

"Є"

III. Концепції демократії (за суб'єктом влади)

Колективістські 1. Заперечення автономії особи

2. 3. 4.

Індивідуалістичні

1. Обмеження

компетенції і сфери діяльності держави

2. 3. 4.

Плюралістичні

1. Держава арбітр, що забезпечує саморегулювання суспільства

2. 3. 4.

Заповніть наступні положення, які характеризують кожну з концепцій.

260

IV. В Україні значно збільшилося число засобів масової інформації - 10 тисяч періодичних видань, З5 інформаційних агентств, близько 500 електронних ЗМІ Назвіть ті, якими Ви користуєтесь, за такою схемою:

- друковані, з них україномовні (постійно, епізодично);

- електронні, у т.ч. зарубіжні (щодня, 1-2 години, окремі передачі);

- Internet (постійно, періодично).

V.  Порівняйте достоїнства та недоліки мажоритарної і пропорційної виборчих систем, заповнивши наступну таблицю:

 

Мажоритарна система

Пропорційна система

Достоїнства

1

2 3

1

2 3

Недоліки

1

2 3

1

2 З

-е-

Тема З

Контрольні питання:

-е-

8.1.  Наведіть два визначення держави, де б одне мало на увазі країну, а інше вищі інститути влади. Назвіть основні ознаки держави. Поясність, коли, чому і для чого виникає держава? Що означає поняття "правова держава"?

У політичній науці існує розподіл прав і свобод на позитивні (га­рантують права людини на економічні та політичні цінності) і нега­тивні (покликані забезпечити автономію особи, невтручання дер­жави у соціальне та приватне життя). Назвіть перші та другі. Які є форми державного правління та форми державного уст­рою?

Що таке "громадянське суспільство"? Які його ознаки? Конституція України дає визначення нашої держави як право­вої, соціальної, демократичної. Що означають ці терміни і наскільки відповідають реальності?

Які з ознак громадянського суспільства сформовані в Україні? Чому і чим гальмується формування інших? 8.10. Розкрийте зміст основних проблем державотворення в Україні.

8.2. 8.З. 8.4. 8.5.

8.б.

8.7. 8.8.

8.9.

KOHТPOЛЬHI ПИТАННЯ. ТECТИ

2б1

Тести

-е-

I. Вкажіть, які з наведених понять і визначень відповідають одне од­ному:

1) представницький і законодавчий орган влади;

2) незалежність і верховенство державної влади;

3) особлива форма організації політичної влади, яка володіє суверенітетом, моно­польним правом на застосування узако­неного примусу і здійснення управління суспільством;

4) форма правління, за якої всі найвищі ор­гани влади або обираються або форму­ються загальнонаціональним представ­ницьким органом;

5) форма державного устрою, що характери­зується високим ступенем централізації вла­ди і відсутністю політичної самостійності адміністративно-територіальних одиниць;

6) інституціональний розподіл повноважень між законодавчою, виконавчою та судо­вою гілками влади;

є) унітарна держава 7) форма   державного   устрою,   за якої

адміністративно-територіальні утворення, що входять до складу держави, мають обмеже­ну юридичну і політичну самостійність.

II. Заповніть таблицю "Основні концепції походження держави"

а) суверенітет

б) федерація

в) парламент

г) держава

д) розподіл влад

е) республіка

Теорія

Основні положення

Теократична

 

Патріархальна

 

Завойовницька

 

Договірна

 

Марксистська

 

III. У президентській республіці уряд несе політичну відповідальність перед парламентом, перед судом, перед президентом, перед усіма найвищими органами влади (потрібне підкреслити).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія