Л. Тупчієнко - Політологія - страница 163

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

-е-

262

IV.   Охарактеризуйте основні функції держави за такою схемою: Законодавчий орган ухвалення бюджету і т.д.; Орган виконавчої влади розробка і виконання бюджету і т.д.; Судова влада контроль за дотриманням законів і т.д.

V.    Використовуючи текст Конституції України, визначте зміст основ­них прав особи. Заповніть таблицю.

Особисті (громадянські)

Політичні права

Соціально-економічні

права

 

права

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

Тема 9

Контрольні питання:

-е-

9.1. Що таке "політична партія"?

9.2. Які функції виконують політичні партії?

9.3. Які існують форми зв'язку політичних партій і державної влади?

9.4. Які існують правові норми (законодавство) щодо політичних партій та їх діяльності в Україні?

9.5. Чим зумовлено існування різних типів політичних партій? Які ти­пи політичних партій Вам відомі?

9.6. Що таке партійна система і за якими показниками здійснюється їх класифікація?

9.7. Що означають поняття "громадсько-політичний рух", "гро­мадсько-політичне об'єднання", "громадська організація"?

9.8. Яку роль в суспільстві відіграють громадські організації та рухи? Проілюструйте це на прикладі України.

9.9. Що таке "лоббізм"? Які ознаки та типи "груп інтересів"?

9.10. Як відбувалося становлення багатопартійності в Україні?

"Є"

Тести

I.   Які з наведених понять і визначень відповідають одне одному: а) партологія 1) група     всередині     партії, що

відрізняється за ідейними та ор­ганізаційними формами;

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ

263б) тип партії 2) дисципліна, яка вивчає формування і

функціонування політичних партій;

в) фракція 3) система  істотних  ознак політичної

партії, в яких виражаються соціальна природа, ідейна основа, особливості внутрішньої побудови та ін.;

г) багатопартійна система 4)партійна система, в якій більше двох

партій мають достатньо сильну ор­ганізацію і вплив на державну владу.

II.   Порівняйте  політичні  партії і  громадські  організації, склавши відповідну таблицю

Критерії відмінності

Партії

Громадські організації

Головна мета

 

 

Склад

 

 

Форми, способи діяльності

 

 

III. Які твердження є правильними?

а) всі партії поділяються лише за класовою ознакою?

б) в Україні взагалі немає політичних партій у класичному ро­зумінні;

в) у ФРН існує двопартійна система;

г) всі партії ведуть боротьбу за державну владу;

д) всі партії в Україні виникали як природне відтворення тих партій, що існували раніше;

е) політичні парті в Україні виникали як об'єднання довкола ство­реної програми (довкола лідера).

IV. В Україні кількість політичних партій наближається до півтораста. Це викликано насамперед:

а) бурхливим зростанням політичної активності знизу;

б) амбіціями окремих суспільно активних персон;

в) намірами (прагненнями) великого бізнесу "ввійти" у владу;

г) масовою дезорієнтованістю суспільства;

д) реальною боротьбою за владу різних кланів.

V. Співставте "pro" і "contra" багатопартійності

"за" багатопартійність "проти" багатопартійності

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

"Є"

264

Контрольні питання:

10.1. Хто у суспільстві є реальним суб'єктом державного управління, а хто політичною елітою?

10.2. Кого і на яких підставах називають політичною елітою?

10.3. Назвіть основні концепції еліт (В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс, М. Вебер).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія