Л. Тупчієнко - Політологія - страница 164

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

10.4. В чому вбачав головну причину бездержавності України Вяче­слав Липинський?

10.5. Чи може партноменклатура вважатися політичною елітою? Ар­гументуйте свою відповідь.

10.6. Що таке елітність, а що означає елітарність?

10.7. Які є системи формування еліт?

10.8. Лідер і лідерство важливі елементи політичної еліти. Чому?

10.9. Що таке політичний лідер? Яке (в чому) його суспільне при­значення?

10.10. Які типи політичного лідерства визначав М. Вебер? Дайте ха­рактеристику кожного з них.

Тести

I. Наведіть і порівняйте визначення еліт, зроблених різними вченими: В. Парето: "

Г. Моска: " Р. Міхельс: " М. Грушевський: " В. Липинський: "

II. Проведіть класифікацію еліт за такими критеріями:

- за місцем у владі (ставленням до неї):

- за сферою діяльності:

- за інтересами:

III. В чому Ви вбачаєте особливу потребу для України еліти нового ґатунку:

- через неспроможність старої еліти;

- через складність і новизну суспільних завдань;

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ 265

- через відсутність національної еліти;

- через загрозу соціальної катастрофи;

- через небезпеку втрати державного суверенітету.

IV. Співставте характерні риси політичного лідера, ватажка, номенкла-

турника за схемою: політичний лідер

ватажок

номенклатурник 1) 2) З) 4) 5) 1) 2) З) 4) 1) 2) З) 4) символ суспільства

слухняний рупор "низів"

беззаперечний виконавець волі "начальства"

-е-

V.  Використовуючи підхід М. Вебера, спробуйте класифікувати відо­мих Вам вітчизняних діячів.

-е-

Тема її

Контрольні питання:

11.1. Яке визначення політичної культури Вам видається найбільш повним С. Верби, Г. Алмонда, Т. Парсонса?

11.2. Які цінності (орієнтири) входять до політичної культури?

11.3. Які ознаки патріархальної, підданської та активістської політич­них культур?

11.4. Яке місце політичної свідомості у політичній культурі?

11.5. Які функції виконує політична свідомість?

11.6. Чому політична поведінка є неодмінним компонентом політич­ної культури?

11.7. Що таке політична участь? Як Ви розумієте політичний абсен­теїзм?

11.8. Що означає термін "політична соціалізація"? Які її моделі Вам відомі?

266

11.9. У чому полягає специфіка політичної соціалізації в сучасній Ук­раїні?

11.10. Назвіть основні державні символи України. Поясніть їх смисл.

Тести

Визначте, які з наведених одному:

а) активістська політична культура;

б) політична соціалізація;

в) політична культура;

г) політичний символ;

д) підданська політична культура;

е) патріархальна політична культура

понять і визначень відповідають одне

1) сукупність орієнтацій громадян, що характеризуються пасивним ставлен­ням до політичної системи;

2) сукупність орієнтацій громадян на ак­тивне включення у політичне життя;

3) процес засвоєння культурних ціннос­тей, політичних орієнтацій, освоєння форм політичної поведінки;

4) політична культура, яка характери­зується апатією і мобілізованою участю;

5) система історично усталених і репре-зентаційних орієнтацій (цінностей, уявлень, переконань, установок, мо­делей поведінки) суб'єктів політично­го процесу;

6) Знак, що виконує комунікативну функцію між особою і владою.

II. Структура політичної культури включає в себе:

політичний досвід, орієнтації, установки, політичні символи, політичну соціалізацію. Які компоненти політичної культури не вказані вище? Доповніть наведений перелік компонентів політичної культури.

III. За деякими даними, в сучасній Україні частка політично активно­го населення становить понад половину. Більше третини громадян не беруть участі у виборах. Спробуйте визначити за цими даними тип політичної культури в сучасній Україні.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія