Л. Тупчієнко - Політологія - страница 165

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

IV. Україна визначила своєю стратегічною метою входження у Євро­пейські структури (ЄС, НАТО). Чи співпадають політичні орієнтації та цінності українців з цінностями та орієнтаціями європейської (західної) політичної культури? Заповніть таблицю.

"Є"

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ

267

-е-

I.


Цінності та орієнтації західної політичної культури

Цінності та орієнтації української політичної культури

Орієнтація у політиці на раціональні цілі, інтереси

 

Верховенство прав і свобод особи. Автономність індивіда

 

Визначення прав опозиції. То­лерантність

 

Орієнтація на горизонтальні зв'язки. Цінності громадянсько­го суспільства

 

Орієнтація на домінування інно­вацій

 

V. Назвіть цінності та орієнтації, до яких, на Вашу думку, мають долу­читися громадяни України і які зможуть забезпечити стабільність нашої політичної системи.

Тема 12

Контрольні питання:

12.1. Як з тверджень, на Ваш погляд, ближче до істини? політична ідеологія це система вірувань, переконань та по­глядів, які обґрунтовують, виправдовують, узаконюють ту чи іншу форму правління та її політичний курс;

ідеологіями називаються системи цінностей, які виступають у

якості політичного світогляду;

ідеологія це добровільна містифікація.

12.2. У чому проявляється тенденційність ідеології?

12.3. Про які форми ідеології писав К. Маннгейм? У чому їх суть та значення?

12.4. Які політичні ідеології (ідейно-політичні течії) найбільш поши­рені у наш час?

12.5. Який з  висловів  відповідає ідеології консерватизму, лібе­ралізму, марксизму, соціал-демократії:

людина по натурі своїй не здатна жити мирно, вона пере­повнена жадобою влади, грішна; людина краще від будь-яко­го уряду знає, що їй потрібно; політика є, насамперед, сфера взаємовідносин між класами; рівність це один з необхідних

68 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяелементів суспільства, тоді як свобода це і засіб і мета в собі.

12.6. Як Ви розумієте поняття "політична" і "соціальна" рівність? Яка ідеологія захищає ці цінності?

12.7. Які ідеї (цінності) обстоює ідеологія націоналізму?

12.8. Як трактується у політичній літературі "фашизм": це "моральна хвороба Європи"; це форма тоталітаризму; одна з відповідей на проблеми індустріалізації; ідеологія, що виражає супереч­ності монополістичного капіталізму, імперіалізму?

12.9. Якої ідеології потребує Україна?

12.10. У чому суть і необхідність ідеологічного плюралізму?

Тести

-е-

I.   Визначте, які з наведених понять і визначень відповідають одне одному:

1) ідеологія, в основі якої лежить ідея авто­номії особи та її першості стосовно суспільства і держави;

2) система поглядів та цілей, в яких усвідо­млюються і оцінюються ставлення людей до дійсності і один до одного, соціальні проблеми і конфлікти, а також містяться цілі (програми) соціальної діяльності;

3) ідеологія, що орієнтує на формування суспільства на засадах колективізму, рівності, справедливості, задоволення всіх потреб індивіда;

г) соціал-демократія; 4) ідеологія, що базується на принципах сво­боди, солідарності і справедливості;

д) комунізм. 5) ідеологіяяка  виступає за збереження

існуючого суспільного порядку, втілених у нації, сім'ї, релігії, власності.

а) ідеологія;

б) консерватизм;

в) лібералізм;

"Є"

II. Хто в українській політичній думці обстоював ідеї консерватизму, лібералізму, соціал-демократизму (Іван Франко, Михайло Драго­манов, Микола Міхновський, Вячеслав Липинський)?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія