Л. Тупчієнко - Політологія - страница 166

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

III. Які цінності обстоює лібералізм (виберіть із кожної пари): свобода-рівність,; порядок-законність; права людини справедливість; індивідуалізм-колективізм?

IV. Ряд учених (Д. Белл та ін.) вважає, що "всі ідеології приречені на

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ 270саморуйнацію... оскільки це відчужене життя"; інші (У. Ростоу та ін.) стверджують, що рушійною силою розвитку суспільства завжди виступає світогляд (серцевина ідеології). Порівняйте ці тверджен­ня і наведіть аргументи "за" і "проти".

V. Прокоментуйте статтю 15 Конституції України "Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідео­логічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова".

Тема 13

Контрольні запитання:

-е-

13.1.  На Вашу думку, що є джерелом соціальних конфліктів сама природа людини чи суспільні фактори?

Які є критерії класифікації конфліктів і чому важливо їх (конфлікти) розрізняти?

Чи коректним буде називати політику сферою діяльності по розв'язанню конфліктів?

Як визначають конфлікти психологи, філософи, юристи, політо­логи?

Що таке політичний конфлікт?

Як Ви розумієте тезу "конфліктність відносин в українському суспільстві стала всеохоплюючою"? Чи згодні Ви з цим? Аргу­ментуйте свою відповідь. Які є стадії конфлікту?

Чи відомі Вам технології розв'язання конфліктів? Охарактери­зуйте одну з них.

Що означає "вирішити" або "розв'язати" конфлікт? 13.10. Прояви яких конфліктів є (ймовірні, найбільш небезпечні) в Ук­раїні між громадянами і владою, всередині влади, міжетнічні чи інші?

13.2.

13.3.

13.4.

13.5. 13.6.

13.7. 13.8.

13.9.

"Є"

Тести

I.   На  основі  наведених  визначень  охарактеризуйте  структуру і функції соціальних конфліктів:

конфлікт це реальна боротьба між діючими людьми чи група­ми незалежно від того, які витоки цієї боротьби, її способи та за-

270

Л. С. ТУПЧІЄНКО Політологіясоби, які мобілізує кожна із сторін;

соціальний конфлікт означає структурно вироблені відносини про­тилежності норм і очікувань, інститутів і груп; конфлікт це несумісність претензій сторін за обмеженості їх за­доволення;

конфлікт це ситуація, за якої сторони усвідомлюють несумісність своїх позицій, і кожна із сторін намагається зайняти позицію, не­сумісну з бажаннями, інтересами іншої сторони; суть політичного конфлікту становить боротьба за вплив у політичних відносинах, протистояння за право і можливість приймати політичні рішення, розпоряджатися ресурсами, повноваженнями, пільгами, за монополію своїх інтересів та визнання їх суспільно необхідними.

II. Проаналізуйте фактори, які вплинули на виникнення і розвиток конкретних політичних конфліктів в українській історії:

- національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельниць­кого;

- національна революція 1917-1921 рр.;

- Майдан 2004 р.;

- дочасні вибори до Верховної Ради України 2007 р.

III. Прокоментуйте, на прикладі України, суть та відмінності таких типів політичних конфліктів: конфлікт цінностей, конфлікт ідентич­ності, конфлікт інтересів. У чому специфіка їх вияву та вирішення?

IV. У критичній ситуації можливі п'ять стилів поведінки: співробітництво, компроміс, уникнення, пристосування, супер­ництво. Визначте, до якого стилю Ви схиляєтесь у сучасній кри­зовій ситуації в нашому суспільстві? Аргументуйте свою відповідь.

V. Зробіть аналіз можливих сценаріїв розвитку подій на пострадянсь­кому просторі?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія