Л. Тупчієнко - Політологія - страница 167

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

- сценарій розпаду (дезінтеграція нових незалежних держав);

- "пруський" сценарій (Росія домінуюча сила у взаєминах країн СНД);

- "американський" сценарій (країни СНД подібно до північно-аме­риканських штатів у 90-х рр. XVIII ст. обирають шлях до утво­рення федерації).

- "балтійський" сценарій (нові незалежні держави зміцнять свій суве­ренітет шляхом входження до структур колективної безпеки).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ 271

Контрольні запитання:

-е-

14.1. Що Ви розумієте під терміном "міжнародні відносини": відно­сини між державами, світову політику, зовнішню політику дер­жав, міжнаціональне спілкування?

Як розуміти визначення "суб'єкт міжнародних відносин"? Хто в Україні, згідно з Конституцією України, визначає зовнішньо­політичний курс держави, забезпечує його реалізацію? Членом яких міжнародних (світових, регіональних) організацій є Україна?

Які, на Вашу думку, стратегії (дії) Української держави на міжнародній арені сприяють реалізації внутрішньої політики, а які справляють негативний вплив? Що означають терміни "глобалізація", "глобалізм"? Дайте оцінку глобальних проблем з точки зору їх пріоритет­ності, масштабів та загроз (небезпек, викликів) для України. Які, на Вашу думку, напрями зовнішньополітичної діяльності Української держави є пріоритетними в наш час? Чи став сучасний світ більш безпечним (після розпаду СРСР,

сфрю, чСр)?

14.10. Якою Ви вбачаєте перспективу свого фаху у контексті сучасно­го зовнішньополітичного курсу Української держави?

14.2. 14.3.

14.4.

14.5.

14.6. 14.7.

14.8.

14.9.

"Є"

Тести

I. Суб'єкт зовнішньої політики це:

- тільки громадяни держави, що належать до певної політичної організації;

- окремі держави, які беруть участь у світовому політичному процесі;

- транснаціональні компанії;

- політичні парті;

- міжнародні організації;

- керівники (перші особи) держав (урядів);

- дипломати.

Прокоментуйте ці означення.

II. Що таке державний суверенітет?

- сукупність прав народу на свободу вибору соціального і політич­ного ладу;

272

- громадяни живуть і діють задля блага держави;

- незалежність держави у внутрішніх справах;

- повна незалежність держави від інших держав у її внутрішніх і зовнішніх відносинах.

III. Сучасні міжнародні відносини характеризуються:

- хаосом і анархією;

- заміною права сили силою права;

- зростанням взаємовпливу центрів воєнної сили;

- горизонтальною взаємодією суверенних держав;

- формуванням однополярного (моноцентричного) світу;

- блоковою системою.

IV. "Внутрішні справи завжди будуть гарними, якщо постійно добри­ми будуть зовнішні". Чи згодні Ви з цим? Можна сказати навпаки? Аргументуйте свою відповідь прикладами України.

V. Складіть таблицю викликів, загроз та переваг глобалізації для Ук­раїни за схемою

-е-

1. Економічна інтеграція

1. Україні вигідна

2.

2.

3.

3.

-е-

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ. ТЕСТИ

273

Список літератури

-е-

1. Арендт Х. Джерела тоталітаризму. К.: Дух і Літера, 2001. 451 с.

2. Вебер Макс. Покликання до політики // Вебер Макс. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика (Пер. з нім. Олександр По­горілий). К.: Основи, 1998. С. 173-191.

3. Видрін Д. Незапитані ідеї або Про витоки вітчизняної політології. К.: Либідь, 1992. 96 с. (Рос. Мовою).

4. Воронов Ігор. Політична конфліктологія: діалектика соціальних су­перечностей і суспільної злагоди / Монографія. К.: Ґенеза, 2005.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія