Л. Тупчієнко - Політологія - страница 168

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

320 с.

5. Воронов І. Політичні теорії ХХ століття: Монографія. К.: Ґенеза, 2004. 288 с.

6. Зарубежная политология: Словарь-переводчик / Под. ред. А.В. Миронова, П.А. Циганова. М.: Соц.-полит. журнал. Независимый открытый університет, 1998. 360 с.

7. Зовнішня політика України 2006: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці. К.: ВД "Стилос", 2007. 272 с.

8. Кіссе А.І. Етнічний конфлікт: теорія і практика управління. Політо­логічний аналіз: Монографія. К.: Логос, 2006. 380 с.

9. Михальченко Микола. Україна як нова історична реальність: за­пасний гравець Європи. Дрогобич: ВФ "Відродження", 2004. 488 с.

10. Михальченко Н.И. Украинское общество: трансформация, модер­низация или лимитроф Европы? К.: Институт социологии НАНУ, 2001. 440 с.

11. Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. К.: ІПЕНД, 2002. 272 с.

12. Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливо­стей політичної лінгвістики. К.: Світогляд, 2005. 315 с.

13. Операция "Свободное слово": Попытка государственного перево­рота в Украине / Сост. Т. П. Гуменюк. К.: Газ. "2000": Довіра, 2001.

255 с.

14. Пал, Леслі А. Аналіз державної політики / Пер. з англ. Іван Дзюба.

К.: Основи. 422 с.

15. Політична система і громадянське суспільство: Європейські і ук­раїнські реалії: Монографія / За заг. ред. д.і.н., проф. А.І. Кудрячен-ка. К.: НІСД, 2007. 396 с.

"Є"

274

16. Політичний менеджмент: Спеціальний випуск. - 2007. Матеріали круглого столу "Політичні еліти і політичні лідери в країнах Цент­ральної та Східної Європи: загальне і особливе").

17. Політологія: Кінець ХІХ - перша половина XX ст.: Хрестоматія у За ред. О.І. Семківа. - Львів: Світ, ї996. - B00 с.

1B. Політологія: Навчально-методичний комплекс: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 704 с.

19. Практикум з політології у За ред. Ф.M. Кирилюка. - К.: Видавни­чий дім "Комп'ютерпрес", 200З. - 622 с.

20. Рябчук M. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і "розбудова держави". - К.: Критика, 2000. - 271 с.

21. Український вибір: політичні системи XX століття і пошук власної моделі суспільного розвитку у В.Ф. Солдатенко (керівник). - К.: Парламентське видавництво, 2007. - 576 с.

22. Фішер Р., Юри У. Путь к согласию или Переговоры без поражения у Пер. с англ. А. Бреловой. - M.: Наука, 1990. - З70 с.

23. Хроніка-2000 у Випуск 23-24 (Український парламентаризм: історія і сучасність).

24. Черкасов А.И. Глава государства и правительство в органах совре­менного мира (Конституционно-правовое регулирование и прак­тика). - M.: Изд-во "Экзамен", 2006. - 222 с.

25. Шевчук Валерій. Просвічений володар: Іван Mазепа як будівничий Ко- му зацької держави і літературний герой. - К.: Либідь, 2006. - 464 с.

Список літератури 275

БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК

Алмонд Габріель (1911 р. нар.) американський політолог. У праці "Громадянська культура" разом із С. Вербою вперше в історії світової політичної думки розробив теорію політичної культури. Політична культура, на його думку, включає пізнавальні, емоційні, оцінні орієнтації, що виражають знання, почуття і дії стосовно політичної си­стеми. Порівнюючи політичну культуру США, Англії, Італії, Німеччини, Мексики, Г. Алмонд і С. Верба вирізнили такі її типи: англо-амери-канську, в якій переважають цінності свободи, індивідуалізму, пріори­тету права і раціонального ставлення до влади; континентально-євро­пейську, в якій універсальні цінності англо-американського типу співіснують із фрагментами різних субкультур (етнічних, релігійних); доіндустріальну, в якій переплетені різні політичні субкультури, слабко виражені комунікативні та координуючі функції різних політичних спільнот; тоталітарну, в якій відсутні елементи громадянського суспільства, панує тотальна бюрократизація та ідеологізація суспільних відносин. Г. Алмонд та Л. Пай розробили критерії ефективності сучас­ної політичної системи рівень культурної диференціації та рівень "культурної секуляризації".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія