Л. Тупчієнко - Політологія - страница 169

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Андерсон Бенедикт (XX ст.) американський соціолог. У праці "Уявні спільноти", розглядаючи націю перш за все як спільноту етно­культурну, вказував на необхідність з'ясовувати культурні передумови виникнення національних рухів релігійну громаду і династичну дер­жаву. Націю, на думку Б. Андерсона, не можна зрозуміти через її зв'язок з політичними ідеологіями, бо в такому аспекті вона є спільно­тою не більш ніж уявною.

Аренд Ханна (1906-1975) німецько-американський політолог, дослідник проблем тоталітаризму. У праці "Походження тоталітариз­му" розкрила корені тоталітаризму в масовому суспільстві, де через відсутність класової структури атомізовані індивіди намагаються подо­лати свою відчуженість від суспільства через терористичні рухи на чолі з вождем. У праці "Людський стан" X. Аренд доводила, що свобода людини може бути реалізована тільки при її активній участі у політич­ному житті.

Аристотель (384-322 рр. до н.е.) старогрецький мислитель. У праці "Політика" виклав основні проблеми суспільного й державного життя, розглядав людину як "політичну істоту", що прагне до держав­ного об'єднання, розробив вчення про державу, визнаючи монархію,

276 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіяаристократію і політію як правильні, а тиранію, олігархію і демократію як неправильні форми державного правління. Найкращою формою держави Аристотель вважав політію синтез кращих рис олігархії і демократії, що спирається на середній клас.

Арон Раймон (1905-1985) французький соціолог та політолог, з 1955 р. завідував кафедрою соціології у Сорбонні. У праці "Демократія і тоталітаризм" дає тлумачення тоталітарного режиму в порівнянні з ліберальним. Основною ознакою тоталітарного режиму, на думку Р.Арона, є забезпечення монополії однієї партії на узаконену політич­ну "діяльність", а ліберального або конституційно-плюралістичного юридична організація мирної політичної конкуренції з метою завою­вання влади. У праці "Правлячі кола і правлячий клас" Р. Арон розро­бив плюралістичну концепцію еліт, згідно з якою в демократичному суспільстві не існує окремої правлячої групи, котра тривалий час здійснює єдиновладно керівництво державою, а відбувається постійна боротьба за владу між різними елітарними верствами.

Берк Едмонд (1729-1797) англійський політичний діяч, публіцист, теоретик консерватизму. У праці "Роздуми про французьку рево­люцію" обґрунтував основні ідеї консерватизму, висунув кредо: "всі люди мають рівні права, але не одні й ті самі-блага". Критикував французьку революцію за те, що вона порвала з історичними тра­диціями і звичаями, насадила панування посередностей в ім'я рівності, нігілізм в ім'я свободи. Е. Берк виступав апологетом приватної влас­ності, принципу "роби, що хочеш", обмеженого втручання держави в економічну і соціальну сфери; був прихильником монархії, церкви, аристократичної шляхетності. Дружба між народами, на його думку, ґрунтується на відповідності законів, звичаїв, способу життя.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія