Л. Тупчієнко - Політологія - страница 173

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Дністрянський Станіслав (1870-1935) український правник, політолог, один із засновників Українського Вільного Інституту. У своїх працях "Загальна наука закону "категоричного імперативу", вона здатна у своїх вчинках керуватися внутрішніми мотивами. Але оскільки не всі люди керуються "категоричним імперативом", І.Кант обґрунтував необхідність права як зовнішнього регулятора вчинків людей. На його думку, держава має максимально відповідати прин­ципам права. Він розрізняє держави історичні, метою яких є забезпе-

БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК 281чення підкорення народу, і раціональні, що ґрунтуються на суверенітеті народу і поділі влади.

Енгельс Фрідріх (1820-1895) німецький мислитель і політичний діяч, один з основоположників "наукового" комунізму. У працях "Ан-ти-Дюрінг", "Діалектика природи", "Походження сім'ї, приватної влас­ності і держави" систематизував і доповнив положення К.Маркса про генезис таких інститутів, як сім'я, приватна власність і держава, роз­крив такі ознаки держави, як територіальний поділ, публічна влада і податки, відчуженість від суспільства. Ф. Енгельс уперше вжив термін "історичний матеріалізм" і обґрунтував його ознаки.

Ієрінг Рудольф (1818-1892) німецький юрист. У працях "Дух римського права на різних ступенях його розвитку", "Боротьба за право" розробив соціологічну теорію права. Держава, на думку вчено­го, це соціальна організація примусової влади для забезпечення соціальних інтересів на противагу приватним. Р. Ієрінг був прихильни­ком розширення функцій держави у соціально-економічному житті. У праві виділяє два аспекти: формальний сукупність норм, забезпече­них державним примусом; змістовий сукупність загальних та індивідуальних інтересів. Отже, право, за Р. Ієрінгом це "юридично захищений інтерес".

^ Іларіон (XI ст.) давньоруський діяч. У праці "Слово про Закон і ^

Благодать" прославляє київського князя Володимира Великого, який уособлює хрещену Русь на противагу поганській Русі, порівнює його з Костянтином Великим. Іларіон вважав, що тільки сильна князівська влада, якій повинна служити церква, здатна забезпечити цілісність держави, припинити міжкнязівські чвари.

Істон Девід (1917 р. нар.) американський і канадський політолог, який у працях "Політична система", "Рамки політичного життя" роз­крив сутність, структуру і функції політичної системи, котру слід роз­глядати як цілісну множину багатьох елементів, що самі мають склад­ну структуру. Політична система є відкритою, динамічною, неврівнова-женою; вона здатна до адаптації, модернізації, еклектизму, виживан­ня; має вхід у вигляді вимог і підтримки, тобто звернення громадян до владних органів з приводу розподілу цінностей і вихід у вигляді прий­няття політичних рішень.

Кампанелла Томмазо (1568-1639) італійський мислитель. У творі "Місто сонця" висував ідеал суспільного ладу, заснованого на рівності та суспільній власності. На чолі держави в такому суспільстві, за Т. Кам-панеллою, стоїть Верховний правитель Метафізик і три співправи­телі, яких називають відповідно до їх компетенції (Могутність, Мудрість і Любов).

282 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

Кант Іммануїл (1724-1804) німецький філософ. У працях "До вічного миру", "Метафізичні початки вчення про право" обґрунтував ідею правової держави, вічного миру між народами. Виходячи з того, що людина є суб'єктом морального

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія