Л. Тупчієнко - Політологія - страница 177

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Липинський В'ячеслав (1882-1931) видатний український мис­литель і громадсько-політичний діяч, засновник консервативного на­пряму в українській політичній думці. У праці "Листи до братів-хлібо-робів" розробив основні положення соціологічної теорії про державу, націю, соціально-класову структуру, політичну еліту і лідерство. Най­кращою формою правління для України вчений бачив трудову легітимну монархію, в якій спадковий монарх символ нації спи­рається на класократичний принцип правління співпрацю "ор­ганічних", трудових класів (хліборобські верстви). Такий принцип, вважав В. Липинський, забезпечує громадську мораль, трудову ак­тивність, високий авторитет політичної еліти. Він рішуче відкидав такі форми правління, як демократія та олігархія, вважаючи їх режимами здекласованих, паразитичних верств населення.

Лисяк-Рудницький Іван (1919-1984) український політолог, істо­рик, професор університетів у Філадельфії та Вашингтоні (США), Аль-бертського університету в Едмонтоні (Канада). Його наукові праці при­свячені аналізу української політичної думки XX ст. В її контексті він виділяє чотири політичних напрями: народницький, інтегрально-націоналістичний, консервативний і націонал-комуністичний. Учений розглядає націоналізм у двох аспектах: у широкому він асоціюється з патріотизмом і самостійництвом, а у вузькому має вузько-партійне значення і позначається як "інтегральний націоналізм". Продовжуючи традиції державницького аналізу, вважав, що свобода українців мож­лива лише в рамках правової держави. Він висунув ідею про синтез антагоністичних напрямів української політичної думки з метою про­тистояння зовнішній небезпеці. Найбільш відомі його праці "Між історією і політикою", "Нариси з нової історії України". Найбільш повна збірка його праць вміщена в двотомнику "Історичні есе".

Ліпсет Сеймур (1922 р. нар.) американський соціолог і політолог. У працях "Політична людина", "Соціальна мобільність в індустріально-

БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК 287му суспільстві" вивчає проблеми демократичних та недемократичних рухів у сучасному світі. Він вважає, що стабільність залежить від легітимності державної влади, тобто від переконання народних мас, що дана еліта є найкращою і її ефективність залежить від задоволен­ня більшості процесом управління. На думку політолога, цінності соціальної справедливості й рівності є більш прийнятними для бідних верств населення, і тому останні здебільшого тяжіють до фашистської і комуністичної ідеологій.

Локк Джон (1632-1704) англійський філософ. У праці "Два трактати правління" висунув ідеї про права людини, поділ влади і правову держа­ву. Він вважав, що такі права, як право на життя, власність і свободу, є невідчуженими від людини і ніхто не повинен посягати на них. Суспільний договір між державою і людиною був укладений, на думку вченого, не внаслідок того, що в природному стані існувала ворожнеча, а тому, що права людей недостатньо захищені. Утворення держави не приведе до втрати індивідуумом своїх прав, а лише до передачі частини їх державі, зокрема таких, як створення законів, захист прав та свобод громадян. Дж. Локк розглянув проблему поділу влади на законодавчу, виконавчу і федеративну та механізм їх взаємного збалансування.

Мазлах Сергій (1878-1937) фундатор націонал-комуністичного на­прямку в українській політичній думці. У спільній із В.Шахраєм праці "До у.У~ хвилі (що діється на Вкраїні і з Україною)" з позицій марксизму обґрун- т7"

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія