Л. Тупчієнко - Політологія - страница 179

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Міхновський Микола (1873-1924) український правник, гро­мадсько-політичний діяч. У праці "Самостійна Україна" сформулював основні засади демократичного українського націоналізму. В основу

БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК 289його ідеологічних принципів лягли ідеї про відновлення самостійності України на підставі Переяславської угоди, порушеної російським ца­ризмом, проголошення етнічного принципу формування української нації ("Україна для українців"). М. Міхновський є автором консти­туційного проекту, в якому вперше закладено принцип української самостійності, принцип федеративної держави (передбачалося утво­рення 9 земель) у формі президентської республіки з двопалатним парламентом (радою представників і сенатом). Проект також перед­бачав широкі політичні й громадянські права, самоврядування, а та­кож право набуття громадянства для інородців (росіян, поляків та ін.).

Монтеск'є Шарль (1689-1755) французький мислитель, письмен­ник. У працях "Розвідки про причини величі і падіння римлян", "Про дух законів" охарактеризував основні форми правління: деспотію, мо­нархію, демократію та аристократію, показав їх залежність від природ­них факторів, зокрема розміру території. За. Ш. Монтеск'є, кожна фор­ма правління формувала певні психологічні риси людей: республіка доброчесність; монархія честь; деспотія страх тощо. Він висунув ідею розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову як не­обхідної умови рівноваги суспільних сил, здійснення політичної сво­боди, а також ідею стримувань і противаг гілок влади. ^ Мор Томас (1478-1535) англійський політичний діяч, мислитель. ^

У праці "Утопія" сформулював ідеал суспільного ладу (на кшталт ко­муністичного), за якого існує лише суспільна власність і рівність, жор­стка регламентація суспільного життя. Народні збори і сенат обирали правителем одного з кандидатів, висунутих народом. Вищі посадові особи обиралися з числа вчених, які на відміну від інших членів суспільства мали право не працювати.

Моска Гаетано (1858-1941) італійський соціолог, політолог. У пра­цях "Основи політичної науки" та "Історія політичних доктрин" сфор­мулював концепцію нового політичного класу правлячої меншості, що прагне узаконити і раціоналізувати своє панування. На думку вче­ного, існує два типи панівної верхівки: аристократична, або закрита, еліта, яка чинить опір будь-яким змінам, і демократична, або відкри­та, що допускає розширення своїх рядів за рахунок вихідців із низів. Політолог вважав, що еліти закритого і відкритого типів існують як у системі демократії, так і в системі диктатури.

Немирич Юрій (1612-1659) український політичний діяч, учений. Він є автором проекту "Гадяцького трактату", що передбачав перебу­вання України як Великого князівства Руського у складі Речі Посполи­тої, куди на рівних правах входили також Польща і Литва. Трактат пе­редбачав обрання трьома народами короля федеративної держави,

290 Л. С ТУПЧІЄНКО Політологіярівність у правах православного і римо-католицького духовенства, ви­бори гетьмана України як військового і цивільного правителя трьома станами: козацтвом, міщанством і духовенством.

Нестор (IX ст.) монах, літописець часів Київської Русі. У праці "Повість минулих літ" разом із монахом Сильвестром обґрунтував норманське походження державної влади у Київській Русі. Легітимність княжої влади ґрунтується, на думку Нестора, на договорі між Рюриком правителем варязького походження і представника­ми слов'янських племен. Нестор є також представником концепції "богоугодного володаря", суть якої полягає в тому, що князь повинен захищати православну віру, сприяти об'єднанню князів навколо церк­ви, а не навколо великого князівського престолу.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія