Л. Тупчієнко - Політологія - страница 181

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Платон (428-347 рр. до н. е.) старогрецький філософ. У працях "Держава", "Закони" сформулював концепцію про ідеальну і реальну держави. В ідеальній державі, за Платоном, мудреці-філософи керу­ють, воїни бережуть кордони і безпеку громадян, ремісники, купці, хлібороби здобувають матеріальні засоби для існування. У реальній державі мудрі закони заміняють мудрість філософів, і тому загибель чекає ту державу, вважав Платон, де закони не мають сили і перебу­вають під владою правителів. Платон виділяє форми держави за сту­пенем їхньої досконалості по низхідній лінії розвитку: аристократія, ти-мократія, олігархія, демократія, тиранія.

292 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

Полібій (бл. 200-118 рр. до н.е.) римський історик. У своїй бага­тотомній праці "Загальна історія" обґрунтував циклічний принцип роз­витку держави, згідно з яким вона зазнає в межах одного циклу змін шести форм правління: монархії, аристократії, олігархії, демократії, ти­ранії, охлократії.

Поппер Карл (1902-1991) австрійський і англійський філософ. У праці "Відкрите суспільство і його вороги" намагався довести, що дже­рела тоталітаризму ґрунтуються на двох доктринах: "історизму", що розглядає суспільний розвиток як необхідну і послідовну зміну істо­ричних етапів, і "утопізму", в якій передбачається створення ідеальної моделі суспільства через радикальну трансформацію старого порядку. Носіями цих доктрин він вважав таких мислителів, як Платон, Гегель, Маркс. За К. Поппером, поняття "відкрите суспільство" включало афінську демократію і сучасні демократичні держави з такими ознака­ми: критицизм, індивідуалізм, раціоналізм, демократична форма правління. Закрите суспільство, на відміну від відкритого, має полярні ознаки: догматизм, колективізм, магізм і авторитарне правління.

Прокопович феофан (1681-1736) українсько-російський політич­ний і церковний діяч, філософ. У працях "Правда волі монаршої", "Ду­ховний регламент" створив першу в Росії й Україні концепцію освіче­ного абсолютизму. Використовуючи думки Т. Гоббса та С. Пуфендор-фа про природний стан, Ф. Прокопович сформулював тезу про те, що в додержавному стані існували як мир, любов, добро, так і війна, не­нависть, зло. Тому народ для надійного захисту своїх прав передає їх у волю монарха.

Рассел Бертран (1872-1970) англійський філософ, математик, громадський діяч. У працях "Практика" теорія більшовизму", "Влада" розглядав теоретичні проблеми влади як суспільного феномену. Більшовизм визначав як релігійний феномен, що виник в умовах зли­денності промислового населення, як тип влади, що опирався на на­сильство і беззаконня. За Б. Расселом, влада має психологічну приро­ду, що проявляється в прагненні індивіда до панування над кимось або до підпорядкування комусь, опозиції, бунту, та інституціональну природу, притаманну організаціям, в яких є управлінці й підлеглі.

Ратцель фрідріх (1844-1904) німецький географ, соціолог. У праці "Політична географія" доводив, що основна функція держави як біологічного організму полягає у розширенні географічного простору. Він стверджував, що хліборобським націям притаманна слабкість, відсутність мужності, що породжує замкнутість і традиціоналізм, а дер­жавні нації з сильною централізованою державою виникають в умо­вах степового ландшафту.

БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК 293

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія