Л. Тупчієнко - Політологія - страница 184

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Томашівський Степан (1875-1930) український історик, публіцист і політик. Будучи прихильником консервативної течії в політології, відстоював ідею творення української держави на засадах клерикальної монархії, в якій спадковий або вибраний на Державній раді монарх буде спиратися на представників місцевих органів влади у законодавчому органі й представників греко-католицької церкви у Державній раді. Причини поразки визвольних змагань України С.То-машівський вбачав у відсутності єдиної національної ідеї, політичній, соціальній, етнокультурній фрагментарності національно-визвольних сил, а також у державотворчій неспроможності політичних лідерів, зо­крема С. Петлюри, які здебільшого прагнули влади і слави. Найбільш відомі праці С. Томашівського: "Матеріали до історії Хмельниччини",

296 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

"Вступ до історії Церкви на Україні", "Під колесами історії", "Нариси і статті", "Про ідеї, героїв і політику".

Тоффлер Олвін (1928 р. нар.) американський публіцист і соціолог. У праці "Третя хвиля" сформулював концепцію інфор­маційного суспільства, що характеризується визнанням плюралізму в усіх сферах суспільного життя, переходом наукової думки від аналізу до синтезу, суспільних відносин від централізації та ієрархії до децен­тралізації й незалежності.

Феодосій Печерський (XI ст.) монах, церковний діяч Київської Русі. Сформулював концепцію "богоугодного" володаря, що ґрунтува­лася на ідеях божественного походження влади, її обов'язку творити богоугодні справи, пріоритеті церковної (духовної) влади над князівською (світською), необхідності об'єднання князів навколо церк­ви, а не навколо великокняжого престолу, обов'язку княжої влади за­хищати і поширювати православ'я.

Філалет Христофор (кінець XVI ст. поч. XVII ст.) український письменник, полеміст. У праці "Апокрисис", ведучи полеміку з П. Скаргою, відстоював ідею демократизації церкви, право світських людей на участь у церковних справах, виборах духовної влади. Хри­стофор Філалет, виходячи з договірної теорії походження держави, дотримувався думки, що король і піддані повинні суворо дотримува­тися закону, бо свавілля з обох боків підриває державу. Письменник-полеміст заперечував абсолютизм як монарха, так і Папи Римського.

Франко Іван (1856-1916) український мислитель, письменник, громадсько-політичний діяч. У працях "Ukraina irredenta", "Поза межа­ми можливого" сформулював концепцію політичної самостійності Ук­раїни, сутність якої полягала в тому, що без ідеалу національної са­мостійності неможливо реалізувати ідеали політичної й соціальної рівності. У площині соціальних питань І. Франко стояв на позиціях соціалізму драгоманівського напряму, котрий включав ідеї кооперації, соціальної взаємодопомоги, свободи й автономії між особою та гро­мадою, громадами та народом, боротьби проти соціального гноблен­ня. І.Франко відкидав марксистські ідеї економічного детермінізму та історичного фаталізму, диктатури пролетаріату і державної цент­ралізації суспільства.

Фрідман Мілтон (1912 р. нар.) американський економіст, пред­ставник Чиказької школи. Він є засновником монетаризму в еко­номічній теорії, що ґрунтується на засадах здатності ринкової еко­номіки до саморегулювання, провідної ролі грошового обігу в сфері зайнятості, цін і обсягів виробництва. М. Фрідман розробив теорію природного рівня безробіття, тобто оптимального резерву робочої си-

БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК 297ли, на яку не здатна впливати фінансово-бюджетна політика держа­ви. Найбільш відомі його праці: "Капіталізм і свобода", "Гроші і еко­номічний розвиток".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія