Л. Тупчієнко - Політологія - страница 186

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Челлен Рудольф (1B64-1922) - шведський соціолог, політичний діяч, основоположник окремої політичної науки - геополітики. У праці "Держава як форма життя" обґрунтував ідею, згідно з якою сутність державного життя полягає в зовнішньополітичній експансії. Доля ма­лих держав полягає, на його думку, в тому, щоб передати частину своїх територій сильнішим державам або ж повністю капітулювати пе­ред ними. Mайбутнє держави Р. Челлен бачив у поверненні до імперії, з відмовою від права, з акцентом на "політичну доцільність".

Чижевський Дмитро (1B94-1977) - український філософ у західній діаспорі, автор понад 900 праць різними мовами, серед яких найвиз­начнішими є "Нариси з історії філософії" та "Культурно-історичні епо­хи". Д. Чижевський запропонував нову схему періодизації культурно­го розвитку, виділяючи такі культури: романську, готичну, ренесансу, бароко, просвітницьку, романтизму, реалізму та неоромантизму.

Шарло Жан (XX ст.) - французький політолог. Доповнив типо-логізацію M.Дюверже третім типом політичних партій - "партією ви­борців". Цей тип партії, за Ж. Шарло, з одного боку, характеризується виборчим прагматизмом, але не створює мережі організованих при-

БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК 299хильників на кшталт кадрових партій, а з іншого має централізова­ну масову організацію, проте не вимагає від своїх членів постійної участі у партійному житті.

Шатобріан Франсуа Рене (1768-1804) французький письменник-романтик. Уперше вжив поняття "консерватизм", у праці "Геній християн­ства" намагався захистити християнське віровчення від критиків.

Шахрай Василь (1888-1919) український політичний діяч. Разом із С. Мазлахом розробив концепцію українського націонал-комунізму, критикував В. Леніна за нехтування національними особливостями, проводив роботу по створенню самостійної Української комуністичної партії (більшовиків).

Шелухін Сергій (1864-1938) український історик, юрист, політич­ний діяч. У праці "Звідкіля походить Русь" намагався обґрунтувати те­орію кельтського походження Русі. Українська держава, на його дум­ку, має ґрунтуватися на принципах народоправства, народного суве­ренітету та територіальної цілісності. Виходячи із принципів державно­го права, вчений вважав, що державна організація охоплює три еле­менти: верховну владу, народ і територію. Майбутнє України він мис­лив у складі Чорноморсько-адріатичної федерації.

Шілз Едвард (XX ст.) американський соціолог. Розглядаючи суспільство з позицій структурно-функціональної парадигми, визначав його як систему, що має здатність відновлювати "соціальний поря­док". При типологізації суспільства він рекомендував враховувати співвідношення центру і периферії. Сучасне суспільство на відміну від попередніх, а також східного (де харизма знаходилась у центрі) ха­рактеризується широким розподілом харизми. Е. Шілз запропонував нову класифікацію політичних режимів, до яких відносив п'ять типів: політичні демократії, опікунські демократії, модернізовані олігархії, то­талітарні олігархії, традиційні олігархії.

Шлемкевич Микола (1894-1966) український філософ, публіцист у західній діаспорі. У працях "Загублена українська людина", "Галичанство" охарактеризував ментальні риси українського народу, розкрив шляхи та засоби формування національної свідомості українця.

Шмітт Карл (1888-1985) німецький юрист, політик, соціолог. У працях "Поняття політики", "Політична теологія" обґрунтував кон­цепцію тотальної держави як субстанціональної єдності апарату політичної влади і націй. Політика, за К. Шміттом, передбачає в першу чергу виявлення "ворога" і "друга". Політичну спільноту він уявляв як сукупність трьох елементів "держави", "руху", "народу".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія