Л. Тупчієнко - Політологія - страница 2

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Автор Леонід Тупчієнко, професор Національного авіаційного університету один з тих, хто запроваджував науку політики в Ук­раїні, був співорганізатором і керівником перших дослідницьких центрів з політології (Інноваційний політологічний центр, Міжна­родний інститут глобальної і регіональної безпеки), відвідав на­укові та навчальні політологічні центри у багатьох країнах Європи, у США, Китаї, Ізраїлі, до його думки, як експерта, нерідко зверта­ються вітчизняні та зарубіжні засоби масової інформації.

Микола Михальченко, Президент Української Ака­демії політичних наук, член-кореспондент Національної Академії наук України, завідувач відділу теорії та історії політики Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

4 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологія

ВСТУП

Становлення та розвиток Української держави, реформи в усіх сферах суспільного життя, інтеграція в європейське і світове співто­вариства, що набули нової якості і прискорення в результаті лис­топадово-грудневих подій 2004 р. та ускладнилися після виборів 2006 р. і формування уряду на чолі з В. Януковичем, а також підсумки позачергових виборів до Верховної Ради України 2007 року потребують глибокого осмислення суспільно-політичних про­блем сучасності, формування високої політичної культури грома­дян України. За таких умов особливо зростає роль політичної на­уки й освіти як важливих складових політичної системи суспільства. Політична наука покликана подолати існуюче в нашо­му суспільстві уявлення про політику як арену боротьби та проти­стояння, сприяти утвердженню в суспільній свідомості необхідності інтеграції інтересів усіх соціальних суб'єктів, досягнення грома­дянського миру, національної злагоди, політичного консенсусу.

Вивчення політології у вищих навчальних закладах, зокрема в технічних, має слугувати підвищенню рівня політичної свідомості і політичної культури студентів, а відтак - сприяти реалізації концепції гуманізації освіти у вищій школі. Тому основним завданням вивчен­ня даного курсу є набуття та поглиблення політичних знань і вмінь студентами з метою формування їх громадянської позиції, а через це і активізації їх майбутньої (і певною мірою нинішньої) участі у процесах вдосконалення політичної системи українського суспільства, утвердження демократичних принципів у сфері політики.

Вивчення курсу "Політологія" передбачає освоєння базових знань у сфері політики шляхом прослуховування лекцій, підготовки та участі у проведенні семінарських занять, ділових ігор, самостійної роботи над джерелами, науковою та навчальною літературою. У результаті всього цього студенти повинні знати:

- об'єкт, суб'єкти і методи науки політики, її понятійно-кате­горіальний апарат;

- сутність політичної влади, політичних відносин і процесів, зок­рема, як вони складаються і відбуваються в Україні;

ВСТУП 5

- права, свободи та обов'язки людини і громадянина, визначені Конституцією держави;

- сутність, роль та функції держави, характеристики демократич­ної, соціальної, правової держави;

- об'єктивну потребу та шляхи формування громадянського суспільства, його ознаки;

- сутність та основні напрями світової політики, міжнародних відносин, глобальних проблем сучасності.

Вивчення політичної науки повинно забезпечити формування вмінь і навичок, які б давали змогу студентам:

- орієнтуватися в політиці як соціальній реальності;

- оцінювати різні аспекти політичного розвитку суспільства;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія