Л. Тупчієнко - Політологія - страница 26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Т. Парсонс виступив ініціатором розробки концептуального і тео­ретичного апарату політології, що висувало на перший план аналіз функціонування політичних систем. Згодом, зусиллями насамперед Г. Алмонда і Г. Пауелла, функціональний аналіз стає основним у політичних дослідженнях. Він включає вивчення функціональних

42 Л.С.ТУПЧІЄНКО Політологіязалежностей елементів політичної системи (яка при цьому розгля­дається у стані рівноваги і стабільності), а саме: як взаємодіють інститути влади, якою мірою її дії (функціонування) відповідають потребам політичних суб'єктів і т. д.

Дуже важливе місце в сучасній політології належить системному аналізу (Д. Істон, Г. Алмонд). Він розглядає політичну сферу життя суспільства як сукупність певним чином впорядкованих політичних взаємодій у даному суспільстві, через посередництво яких відбу­вається вольовий розподіл цінностей. У поєднанні з функціональ­ним аналізом системний дає можливість розкрити сутність політич­них явищ і процесів у тісній взаємодії з усіма іншими сферами суспільства.

Особливої актуальності в наш час набрали такі напрями політо­логічних досліджень, як вивчення плюралізму, злагоди і конфліктів, а також політологія міжнародних відносин.

У другій половині ХХ ст. поширилися концепції: гуманістична, конфлікту, соціального обміну, бюрократії, тоталітаризму, структу­ралізму, модернізації, постмодернізму, пов'язані з іменами Ф. Знанець-кого, Дарендорфа, Х. Арендт, Ф. Ф. Хайєка, М.Фуко, П. Бурд'є та ін.

Широка і багатоманітна панорама сучасної світової політичної думки не вичерпується названими напрямами, концепціями, відо­мими іменами. У наш час географія науки політики охопила прак­тично всі континенти, а сама політологія невпинно збагачується но­вими проблемами і новим досвідом, що спонукає науку політики до нових пошуків, відкриттів та здобутків.

Отже, ми розглянули історію виникнення, розвитку політичних ідей, становлення на цій базі політичної науки, яка зайняла важли­ве місце в сучасному суспільствознавстві. Вивчення історії цієї на­уки відіграє важливу роль у формуванні сучасного спеціаліста, гро­мадянина своєї держави.

Тема 2    ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ І СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ ПОЛІТИКИ 43

РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

План лекції:

1. Політичні ідеї доби Київської Русі та Козацько-ге­тьманської держави

2. Українська політична думка середини ХІХ ст. по­чатку ХХ ст.

3. Внесок учених-емігрантів у скарбницю української політичної думки

1. Політичні ідеї доби Київської Русі та Козацько-геть­манської держави

Історія української політичної думки мало досліджена і винят­ково складна тема. До того ж вивчення її тільки розпочалося. Що­правда, намітилися різні підходи у визначенні її предмета, на­прямів, основних парадигм. Так, один з "піонерів" розробки цієї проблематики Володимир Потульницький вважає, що "предметом української політології є українська державність в широкому ро­зумінні цього слова. Завданням цієї науки є вивчення різноманітних теорій української державності, дослідження історичних етапів її становлення в контексті зовнішньополітичних відносин України з іншими народами і країнами, сутності українського народу як ок­ремої етнокультурної одиниці, його соціальної, національної і те­риторіальної диференціації, визначення етнополітичних і етнопси­хологічних рис українського народу та його сусідів, різноманітних можливих форм федерації і найбільш прийнятних і сприятливих для України як незалежної держави зовнішньополітичних блоків у контексті геополітики".

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія