Л. Тупчієнко - Політологія - страница 3

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

- дотримуватися  ціннісно-нормативних  принципів  в аналізі політичних ідеологій та концепцій;

- орієнтуватися  в  програмах і доктринах політичних блоків, партій та рухів, які впливають на суспільне життя в Україні;

- володіти політичною свідомістю і політичною культурою;

- визначати особисту політичну і громадянську позицію в житті, діяльності та побуті.

У пропонованому підручнику, підготовленому відповідно до ви­мог вищої школи та навчальної програми курсу "Політологія", по­дано основний масив політичних знань і технологій. Враховано су­часні здобутки вітчизняної та зарубіжної науки політики, накопиче­ний досвід її викладання у навчальних закладах різноманітного профілю, зокрема університетах.

Політологічна освіта, яку здійснюють освітні заклади, засоби ма­сової інформації, покликана вселяти у громадян упевненість, віру у власні сили, у власну спроможність оптимально, відповідно до національного духу та традицій влаштовувати суспільне життя, формувати політичну культуру, усвідомлення цінності людської гідності, демократизму та суспільної злагоди, готовність та спро­можність їх захищати та відстоювати.

Політичні знання й уміння, у т.ч. і викладені в цьому підручнику, допоможуть студентам подолати як страх перед політикою, скеп­тичне ставлення до неї, так і безпідставне перебільшення її мож­ливостей. З цього починається, на думку автора, реальний шлях

6 до правової соціальної держави, громадянського суспільства та до того, щоб кожен ставав громадянином у повному розумінні, люди­ною, яка глибоко усвідомлює і свою потребу для України, і свою роль у такому розвитку, де і держава і громадянин виступають рівноправними суб'єктами політичного життя.

Автор щиро вдячний усім тим, хто доброзичливими зауваження­ми, а також фінансово й матеріально допоміг виходу у світ цього підручника.

"Є"

ВСТУП

-е-

7

Politology-Print1.qxd    11.03.2009    14:54  ^P^ge В

Тема І

ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ПОЛІТОЛОГІЇ, II ФУНКЦІЇ ТА ЗНАЧЕННЯ

План лекції:

1. Формування наукового уявлення про політику її об'єкт та предмет

2. Методологія та функції політології

3. Зростання ролі та значення політики і науки про неї в сучасних умовах

Прагнення осмислити, зрозуміти політику, а, отже, і виявити своє ставлення до неї сягає сивої давнини, тих напівлегендарних часів, коли почали формуватися перші держави. Проте лише в добу ран­нього середньовіччя (XV ст.) суспільствознавство визнало політику самостійною сферою діяльності людей з власними принципами і законами. I лише з другої половини XIX ст. дисциплінарно оформ­люється окрема наука про політику, виникають перші політологічні кафедри, дослідницькі центри, асоціації. Проведений з ініціативи ЮНЕСКО Міжнародний колоквіум з політичної науки (194B р.) виз­начив, що основними об'єктами її досліджень є: а) політична те­орія (разом з історією політичних учень); б) політичні інститути (урядові структури, їхні функції) та соціальні сили, що утворюють ці інститути; в) політичні партії, групи, громадська думка; г) міжна­родні відносини. В наші дні політологія активно розвивається, а її вивчення стало необхідним атрибутом сучасного гуманітарного, ширше суспільного знання.

Щоправда, термін "політологія" є до повної міри умовним і має поширення лише у пострадянських країнах. В англійській літературі йому відповідає словосполучення "political science" (політичні на­уки). Водночас в англійській мові є два еквівалентні поняття щодо україномовного терміна "політика": politics (сфера взаємовідносин різних соціальних груп та індивідів у використанні влади задля ре­алізації суспільних інтересів) і року (план, курс дій держави, партії, програма дій, стратегія).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія