Л. Тупчієнко - Політологія - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

З перебудовою в СРСР та проголошенням державного суве­ренітету України розпочався новий етап у розвитку політичної думки в Україні. Його джерелом і змістом виступають складні суспільні процеси, у т.ч. і формування нового політичного середо­вища, нової політики в Україні.

Насамперед слід відзначити, що в Україні за досить короткий час створено мережу науково-дослідницьких установ, центрів та на­вчальних закладів, у яких ведеться наукова робота, здійснюється підготовка фахівців з політології. Якщо у 1990-1992 рр. це були пе­реважно громадські структури ("Оптимум", "ІнноЦентр" та ін.), що працювали з ініціативи їх організаторів та за рахунок фінансової підтримки із-за рубежа (фонд К. Поппера, фонд Дж. Сороса тощо), яку формували, як правило, представники української діаспори (Б. Гаврилишин, М. Кравців, М. Дейчаківський, Т. Кузьо та ін.), то з 1993 р. розгорнули свою дослідницьку роботу у царині політології державні установи та навчальні заклади, насамперед Інститут дер­жави і права ім. В. Корецького, Київський інститут політології і соціального управління, Державний університет ім. Т. Шевченка і т.д.

Нині, на початок 2008 р., це насамперед Інститут політології та ет-нонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України, науково-

Тема 3    РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 65дослідні центри Національного університету "Києво-Могилянська академія", навчальні факультети Міжрегіональної академії уп­равління персоналом, Український центр політичного менеджмен­ту та ін. Професійних політологів готують у Київському національ­ному університеті ім. Т. Шевченка, "Могилянці", Національному пе­дагогічному університеті ім. М. Драгоманова, Львівському, Харківському, Одеському та деяких інших університетах і ряді не­державних навчальних закладах. Активно діє Українська академія політичних наук. З'явилися солідні монографічні праці. Видаються спеціалізовані наукові та інформаційні видання з політичних наук журнали "Аналітик", "Людина і політика", "Нова політика", "Політична думка", "Політичний менеджмент"; реферативний жур­нал "Політика. Політичні науки", збірник наукових праць "Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї".

Політична наука в Україні, завершивши етап становлення та ек­стенсивного зростання, поступово набирає ваги на шляху інтенсив­ного освоєння вітчизняної політики, політичної діяльності, прагне активно сприяти наповненню останньої теоретичним змістом, су­часним досвідом інших країн, ефективними практичними реко­мендаціями. На жаль, цей процес гальмується з різних причин, але не в останню чергу політичною незрілістю, заангажованістю, непро-фесіоналізмом української правлячої еліти.

66 ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ

План лекції:

1. Сутність та зміст політики

2. Об'єкт, суб'єкти та види політики

3. Функції політики. Політика як професія

1. Сутність та зміст політики

Проблема політики є центральною у політичній науці. Однак з часів Платона і Аристотеля не вщухає дискусія щодо того, що є сутністю політики: влада, панування, конфлікт, авторитет, порядок чи мир. У даній темі буде з'ясовано комплекс питань, що розкри­вають специфіку політики як соціальної реальності: її сутність, ос­новні риси, об'єкт, суб'єкти, основні функції.

Термін "політика" як у повсякденному спілкуванні, так і в науко­вому обігу трактується багатозначно. Вона й насправді багатолика: об'єктивна і суб'єктивна, виступає як воля і як думка, як проект діяльності і сама практична діяльність, як боротьба за владу і функціонування цієї влади, як наука про цілі держави і найкращі засоби їх досягнення.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія