Л. Тупчієнко - Політологія - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 

Політичні методи це засоби переконання, аргументованих до­казів, врахування громадської думки, інтересів різних класів, соціальних, національних, демографічних груп, демократичний стиль поведінки політичних лідерів. Ці методи, засновані на науко­вих підходах до вироблення і ухвалення управлінських політичних рішень, заперечують волюнтаризм, дилетанство, некомпетентність. Саме схильність до політичних методів вимагає системного, ком­плексного підходу у політичній діяльності, конструктивного діалогу, т. б. співставлення різних точок зору, різних підходів, перспективних оцінок, прогнозів у політиці. Особливо ж зростає за таких умов зна­чення соціально-морального захисту демократичного характеру розвитку, дотримання всіма суспільними групами та громадянами правових і моральних норм.

У цьому контексті важливого значення набуває боротьба за уми майбутнього покоління. Адже розбурхане українське суспільство сьогодні характеризується наростанням серед молоді процесів роз­чарування, знецінення моральних і демократичних цінностей. Ще небезпечніші за своїми можливими наслідками громадянська па­сивність та політична апатія, нігілізм і вседозволеність. Уберегти від цього юнаків і дівчат може і повинна держава, але неодмінно з участю самої молоді.

Щоб розкрити сутність політики як соціальної реальності, не­обхідно також звернутися до з'ясування того, що таке політичні відносини та політичні інтереси. Адже у будь-якому виді політичної діяльності вони присутні. Що ж таке політичні відносини та політичні інтереси?

Політичні відносини це зв'язки і взаємодії між членами суспільства стосовно загальних, обов'язкових для всіх інтересів та державної влади як знаряддя їх захисту і реалізації. Отож насампе­ред це суспільні відносини. Але політичні відносини відрізняються від усіх інших видів суспільних відносин (економічних, соціальних, ду­ховних тощо) своїм об'єктом політичною владою. Участь чи не­участь у політиці, сприйняття чи не прийняття людьми пануючих цінностей, конфронтація чи співробітництво між членами суспільства, політичні вимоги чи підтримка влади, політичні очікування і претензії

Тема 4    ПОЛІТИКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 69

все це характеризує ставлення людей до політичної влади, насам­перед і головним чином до держави. Ще один аспект політичних відносин розподіл на тих, хто здійснює владу, і тих, хто підвладний їй, т. б. ці відносини визначають і фіксують становище і роль різних соціальних груп та індивідів: суб'єкти вони влади (здійснюють її) чи об'єкти, панують чи підкоряються, керують чи керовані. Історично склалися такі моделі політичних відносин: панування, лідерство, уп­равління, контроль. Політичні відносини можна і слід диференціюва­ти (розрізняти) за носіями (міжкласові, класові, міждержавні, партійні і т. д.), за характером і змістом (демократичні, авторитарні, конфрон­таційні, компромісні тощо), за методами здійснення (насильницькі і ненасильницькі), за цінностями або ідеологією (ліберальні, соціалістичні, консервативні, націоналістичні та ін.).

Однією з найважливіших сутнісних ознак політичних відносин є те, що саме вони виступають сферою формування мотиваційної бази політичної діяльності, т. б. політичних інтересів, які, в свою чер­гу, є концентрованим виразом соціально-економічних інтересів. Хто стоїть при владі і управляє суспільством? В чиїх інтересах і як здійснюються влада та управління? відповіді на ці питання роз­кривають залежність життєвого становища людей від діяльності влади або визначають реакцію людей на дії влади. Іншими слова­ми, політичний інтерес поєднується в реальному житті з усвідо­мленням людиною свого ставлення до влади, до держави і водно­час зумовлений становищем особи у даній системі суспільних відносин, її місцем і роллю в цій системі.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187 


Похожие статьи

Л. Тупчієнко - Політологія